Živan Marelj: Srbija je bila četnička, Vojvodina partizanska

04 Dec 2014

Jedini izlaz za Vojvodinu je u EU

Bivši predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Živan Marelj izjavio je ve?eras da je Srbija u Drugom svetskom ratu bila uglavnom ?etni?ka i da su u njoj bila samo tri partizanska odreda, dok u Vojvodini ?etnika uopšte nije bilo.

Marelj je na tribini rekao da je Vojvodina posle Drugog svetskog rata ušla u sastav Srbije, jer je to bio jedini na?in da Tito zadrži u sastavu Jugoslavije užu Srbiju.

Dodao je da je Vojvodina ušla u sastav Srbije posle velikih i žestokih rasprava koje je vodila delegacija koju je ?er?il poslao na razgovore sa Titom.

“Pošto je britanska delegacija došla sa spiskovima oficira i vojnika koji su bili pod kontrolom vlade u Londonu i delom Draže Mihailovi?a, bilo je jasno da u Srbiji prakti?no njie bilo partizana, sem tri odreda. Na predlog Moše Pijade, Vojvodina je ušla u sastav Srbije jer nije imala ?etnika pre rata. S tim se rešio odnos sa pritiskom Velike Britanije, koja je tvrdila da Jugoslaviji ne treba Srbija, jer je bila ?etni?ka”, kazao je Marelj.

Dodao je da je vojvo?ansko rukovodstvo iz Drugog svetskog rata izašlo sa celom geografskom teritorijom Srema, uklju?uju?i i Županju, Vukovar i tako dalje. “Hrvati su dobili Baranju i ?itav deo Srema i tek je tada ušla u sastav Srbije”, rekao je Marelj.

Živan Marelj je bio predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine od 1982. do 1986. godine. Ispri?ao je da se ve? tada moglo naslutiti da ?e Jugoslavija kliziti ka raspadu po nacionalnim šavovima, što je naro?ito postalo jasno Kada je Slobodan Miloševi? po?eo da sprovodi “staljinisti?ke ?istke”.

On je ocenio da se vojvo?ansko pitanje u svojoj suštini ne može rešavati bez Evropske unije. “Vojvodina ima specifi?nu istoriju i karakteristike evropske regije. Ona ?e samo kroz EU mo?i da se ostvari”, kazao je Marelj.

Bivši predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine iz perioda od 1986. do 1989. godine Jon Srbovan rekao je da je pokrajinsko rukovodstvo bilo “zate?eno” organizacijom mitinga protiv njih i samom “jogurt” revolucijom 1988. godine, kojom je prakti?no ugušena vojvo?anska autonomija.

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? ocenio je da je Miloševi?evim ustavnim pu?em iz 1988. godine, kada je ugušena autonomija Vojvodine, otvorena Pandorina kutija zla koja ni do dan-danas nije zatvorena.

Bivši predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine iz perioda od 2000. do 2004. godine ?or?e ?uki? rekao je da je doba izme?u 1974. i 1988. godine bilo zlatno doba Vojvodine, jer je ta pokrajina tada uživala punu autonomiju.

On je ispri?ao da je 2000. godine u Izvršnom ve?u Vojvodine zatekao potpuno rasulo i potpuno uništenu instituciju koja prakti?no ništa nije radila.

Zemlja Nafta LjudiPovod za ve?erašnji razgovor bio je izlazak iz štampe knjige “Zemlja, nafta i ljudi”, autora Dragana Gmizi?a, koja predstavlja zbirku intervjua sa klju?nim akterima ekonomskog i privrednog razvoja Vojvodine od 1974. do 1988. godine.

U knjizi “Zemlja, nafta i ljudi” autor je razgovarao sa Nikolom Kmezi?em, Živanom Mareljom, Jonom Srbovanom,  Andrašom Mora, Zdravkom Mutinom, Žarkom ?osi?em, Isidorom Sekickim, Sinišom Koricom, Boškom Petrovom, Markom Vojnovi?em, Simom Mati?em, Milošom Vu?kovi?em i Vojislavom Šegrtom.

Knjiga sadrži i tekst Branke Dragovi? Savi? “Postoji li ‘ili’ izme?u politi?ke i ekonomske autonomije”, kao i pogovor Dimitrija Boarova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!