Žigmanov: Hrvatska zajednica u društvu i dalje stigmatizovana

25 Nov 2016

„Posebno je zabrinjavajuće da se više od decenije ne implementira sporazum o uzajamnoj zaštiti manjina sa Hrvatskom"

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov, povodom izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, izjavio je danas u Subotici da je hrvatska zajednica još uvek u društvu “stigmatizovana” i prema njoj i dalje postoje “snažne negativne predstave i politike”.

„Za Hrvate u Srbiji posebno su važni delovi izveštaja koji se odnose na ljudska i manjinska prava, neophodnost integrisanja nacionalnih manjina u društveni i politi?ki život Srbije, jer smo još uvek zajednica koja je u društvu stigmatizovana i prema kojoj i dalje postoje snažne negativne predstave i politike”, ocenio je Žigmanov u pisanoj izjavi.

Žigmanov je naveo da, kada je re? o bilateralnoj saradnji, tako?e postoji zabrinutost, jer se u izveštaju o napretku Srbije spominje da pojedini me?udržavni sporazumi i dalje ?ekaju da budu implementirani i izrazio nadu da ?e se odnosi izme?u dve države kretati pozitivnim putem i da ?e vlasti u Srbiji implementirati navedene preuzete obaveze.

„Posebno je zabrinjavaju?e da se više od decenije ne implementira sporazum o uzajamnoj zaštiti manjina sa Hrvatskom, ?ija se jedna od klju?nih odredbi odnosi i na osiguravanje politi?ke zastupljenosti Hrvata u Srbiji u predstavni?kim i izvršnim telima na lokalnom, pokrajinskom i republi?kom nivou, kao i njihovo u?eš?e u procesima donošenja odluka”, naveo je Žigmanov.

Dodao je da ne treba zaboraviti da su Hrvati u Srbiji zajednica ?ija je mati?na domovina ?lanica Evropske unije i da saradnja i aktivan dijalog državnih sa manjinskim institucijama i organizacijama u pogledu integracije Hrvata u srpsko društvo može biti od klju?ne pomo?i Srbiji na njenom putu ka EU.

On je pozdravio sve pozitivne korake koje Srbija ?ini u procesu evropskih integracija i dodao da ?lanstvo u EU mora i dalje biti temeljni politi?ki cilj na kojem Srbija treba da gradi svoju budu?nost.

SNS u Subotici odbacio optužbe o pretnjama Hrvatima u Vojvodini

Predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) u Subotici Bogdan Laban odbacio je danas optužbe predsednika Demokratskog saveza vojvo?anskih Hrvata (DSHV) Tomislava Žigmanova o pretnjama odbornika SNS Hrvatima u Vojvodini i naveo da je to „najobi?nija neistina“.

Laban je u otvorenom pismu Žigmanovu naveo da se na sednici Skupštine grada Subotice u ?etvrtak  nije desio „nemio doga?aj“ u kojem je, kako je ju?e naveo Žigmanov, bio izložen napadima odbornika SNS i dodao da o tome nedvosmisleno svedo?i tonski zapis sa skupštinske sednice.

„Na ju?erašnjoj skupštinskoj sednici vi ste, gospodine, na nedopustiv na?in kao i svaki put do sada, zlupotrebili skupštinsku govornicu i u vašem ve? prepoznatljivom maniru dozvolili sebi pravo da sve što se ne poklapa sa vašim stavovima, bude okarakterisano, sa Vaše strane, kao ’nacionalisti?ko’ i kao ‘pokušaj ugrožavanja Hrvata’“, naveo je predsednik SNS u Subotici.

Bogdan Laban je naveo u pismu da Žigmanova nije zadovoljilo to što je u pismu izneo gomilu najobi?nijih neistina, ve? ih je proglasio pretnjama „kakve Hrvati u Vojvodini davno nisu doživeli“.

“Kada je u pitanju vaše pominjanje Srba u Hrvatskoj, zašto ne podsetiti, da vaša matica i dalje nije primenila svoju me?unarodnu obavezu da obezbedi srpskoj nacionalnoj manjini da slobodno, u službenoj upotrebi, koristi svoje pismo, ?irilicu, kao što to imaju pravo Hrvati na celoj teritoriji AP Vojvodine? Treba livVas podsetiti da je pre samo 26 godina na teritoriji današnje Hrvatske broj Srba bio toliki da su ?inili 24 odsto od ukupnog broja stanovnika, a da ih je danas svega ?etiri odsto”, poru?io je Laban.

On je naveo i da pripadnici hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji sa svega nekoliko ?aka mogu da otvore odeljenje na svom maternjem jeziku, da se iz gradskog budžeta izdvajaju milionske svote novca kako bi se obezbedili vanlinijski autobusi koji od ku?e do škole prevoze u?enike koji se školuju na hrvatskom jeziku i dodao da Srbija nikom nije negirala pravo na slobodno nacionalno odre?ivanje kao što Žigmanov “negira to pravo Bunjevcima”.

„Povišenog tona, iznesenih pretnji i nasrtaja na slobodu govora od strane ?lanova SNS-a na skupštinskoj sednici nije bilo, i to i vi znate, kao i javnost Subotice. Rešavanje zajedni?kih problema i napetosti u hrvatsko-srpskim odnosima traži politi?are koji su istinski tome posve?eni, na razini koja ne prepoznaje licemerje i frustracije“, naveo je Laban.

On je dodao i da SNS ne?e dozvoliti da je ni na koji na?in optužuju za „program politi?kog kastratizma“, a da Žigmanova konstatacija da „kadrovska politika koju SNS vodi sli?i situaciji za vreme Informbiroa“, je izre?ena u istom danu kada se on obratio strana?kom lideru tog istog SNS-a traže?i zaštitu od njega, dovoljno govori o njemu i stepenu njegovog licemerja.

“Imajte sada to dostojanstvo o kojem ste govorili i nemojte sada vaš izborni neuspeh u vašim medijskim nastupima nazivati ’slu?ajem drasti?ne isklju?enosti Hrvata iz struktura mjesnih vlasti u Subotici’“, naveo je Laban.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!