Žene kojima je uskraćen pobačaj imaju više problema s mentalnim zdravljem od onih koje pobace

27 Dec 2016

Rezultati istraživanja pobijaju argument nekih aktivista protiv pobačaja da zahvat ženama uzrokuje dugoročnu psihološku štetu

Trenutno devet država SAD-a zahtijeva od žena da prije poba?aja idu na savjetovanje o mogu?im dugoro?nim posljedicama na njihovo mentalno zdravlje. No, novim istraživanjem je otkriveno da poba?aj nema štetan utjecaj na mentalno zdravlje žene. Štoviše, onima kojima je to pravo uskra?eno anksioznije su i imaju manje samopoštovanja od onih koje pobace. Istraživanje Sveu?ilišta u Kaliforniji, u San Franciscu provedeno je kao dio Turnaway Study na 956 žena iz ukupno 30 institucija koje provode poba?aje u 21 državi tokom pet godina, te je objavljeno u ?asopisu JAMA Psychiatry. Zahvat je zabranjen 231 ženi jer je trudno?a bila u stadiju tri tjedna nakon gestacijskog roka – rodilo je 161 žena, dok je njih 70 imalo spontani poba?aj ili su pobacile negdje drugdje.

“Kada smo zapo?eli bilo je mnogo rasprava, no malo podataka o stvarnim posljedicama poba?aja na mentalno zdravlje”, izjavila je za Cut suradnica na istraživanju Dr. Diana Green Foster. “Postojao je javni dijalog o tome da poba?aj šteti ženi, no ne mnogo dokaza, ?ak ni najbolja istraživanja nisu imala kontrolnu skupinu.”

Sudionice istraživanja su tjedan dana nakon što im je poba?aj zabranjen postale anksioznije, te imale niže samopoštovanje i životno zadovoljstvo od onih koje su poba?aj napravile. Ipak, imale su sli?nu razinu depresivnosti. Foster kaže da ta sli?nost potje?e od depresivnih osje?aja povezanih sa saznanjem o (neželjenoj) trudno?i.

Istraživanjem je otkriveno da su unutar razdoblja od šest mjeseci do godine dana žene kojima je poba?aj zabranjen došle na istu razinu anksioznosti, samopoštovanja i životnog zadovoljstva kao one koje su pobacile. “To je o?ito teška situacija, no bez obzira na ishod mentalno zdravlje se popravlja tokom vremena,” kaže Foster.

Rezultati istraživanja pobijaju argument nekih aktivista protiv poba?aja da zahvat ženama uzrokuje dugoro?nu psihološku štetu. Rezultati tako?er pokazuju da se ne mogu opravdati zakoni koji nalažu da žena koja želi pobaciti ide na psihološko savjetovanje, kažu autori studije. No, svako istraživanje ima svoja ograni?enja, pa tako i ovo: Istraživanje je bilo promatra?ko, što ne dopušta uzro?ne zaklju?ke, isti?u autori/ce.

“Mnogo toga iz ove rasprave je ideološki bez ?injenica o stvarnom ženskom iskustvu”, za Cut je izjavila Foster. “Ovo istraživanje daje objektivni uvid u to što proživljavaju stvarne žene koje donose ovu odluku.”

(prevela i prilagodila Darja Galovi?, Libela)

Podelite ovu stranicu!