Zbog Srebrenice u zatvoru samo jedan osuđenik u Srbiji

07 Aug 2017

"Za masovne zločine koji su počinjeni u Srebrenici, a u kojima su učestvovali i građani Srbije, do sada je osuđena, slovima i brojem, samo jedna osoba"

Pravna procedura kojom se najpre odbacuje optužnica protiv osmorice okrivljenih za, u?eš?e u ubistvu 1.313 Bošnjaka u selu Kravice kod Srebrenice (Apelacioni sud 13. jula 2017.godine), a zatim se i odbacuje predlog Tužilaštva za ratne zlo?ine da se nastavi postupak (Viši sud 3. avgusta 2017) sasvim je u skladu sa zakonom i druga?iji ishod nije mogao ni biti, rekla nam je Marina Kljaji? iz Fonda za humanitarno pravo.

Ona se ?udi što se, nakon odluke Apelacionog suda o odbacivanju optužnice, Tužilaštvo za ratne zlo?ine uopšte obratilo Višem sudu traže?i da se postupak nastavi, jer to pravno nije mogu?e.

To je posledica ?injenice da više od godinu dana nakon penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zlo?ine krajem 2015. godine, nije izabran novi, niti postavljen vršilac funkcije tužioca. To je propust Republi?kog javnog tužioca. Svi predmeti koji su pokrenuti u tom periodu moraju biti odba?eni. Dakle, i za slu?aj Srebrenica se ?eka ponovljena optužnica. Sve iz po?etka.

Po odba?enoj optužnici osmorica optuženih su zajedno s nepoznatim pripadnicima Specijalne brigade Republike Srpske u halama Zemljoradni?ke zadruge i oko njih u mestu Kravica jula 1995. u?estvovali u ubistvu više stotina Bošnjaka.

Formalno pravno oni se više ne terete za te zlo?ine, oni su slobodni gra?ani do nove optužnice.

?injenica da i Apelacioni i Viši sud nisu mogli da u?ine ništa drugo nego da vrate postupak na novi po?etak, ne zna?i da se može staviti ta?ka na pitanje odgovornosti za taj propust, nameran ili nenameran svejedno. Naprotiv, to još jednom otvara pitanje kakav je odnos države prema zlo?inu u Srebrenici koji je svuda, osim u Srbiji, pravno definisan kao genocid.

“U Srbiji niko za genocid nije odgovarao, jer Srbija genocid ne priznaje”, kaže Marina Kljaji?. Za masovne zlo?ine koji su po?injeni u Srebrenici, a u kojima su u?estvovali i gra?ani Srbije, do sada je osu?ena, slovima i brojem, samo jedna osoba, kaže naša sagovornica.

“Pravosnažno je za sada osu?en jedino Brano Gojkovi?. Prošle godine on je zaklju?io sa Tužilaštvom za ratne zlo?ine sporazum o priznanju krivice za krivi?no delo ratni zlo?in protiv civilnog stanovništva, odnosno za streljanje u leto 1995. godine zarobljenih srebreni?kih civila.”

Doduše, za ubistvo osam srebreni?kih Bošnjaka u Trnovu osu?eno je i pet pripadnika formacije Škorpioni, ali sve je u?injeno da se Srebrenica ne pomene, kaže Marina Kljaji?.

“Tokom postupka, sud nije našao da se radi o žrtvama iz Srebrenice, iako je to bilo nesporno jasno. To je bio postupak koji se sveo na odbranu države, jer je trebalo svim silama pokazati pre svega svetskoj a onda i doma?oj javnosti da Škorpioni nemaju nikakve veze sa DB-om (Državnom bezbednoš?u) Srbije i da žrtve nemaju veze sa Srebrenicom”, kaže Kljaji?.

Tada je javnosti prikazan šokantan film o Škorpionima na kome se vidi likvidacija osam bošnja?kih civila. Taj film je mogao da bude prekretnica u odnosu srpske javnosti prema genocidu u Srebrenici, ali sve je vrlo brzo zaboravljeno. Pokojni reditelj Lazar Stojanovi? je iskoristio taj material da napravi film o Škorpionima. On je prošle godine o tome govorio za naš program:

“Prvo, to je njihova slika o samima sebi. To je materijal koji su oni snimili sami o sebi, o svojoj svakidašnjici, kako oni love, deru i jedu zmije, koje viceve prave i kakav je to uopšte svet. Zatim, ko su i odakle su. Oni su svi manje-više iz istog sela. Jedinicu je formirala tajna služba. Ja sam se mnogo u tom filmu bavio ulogom države Srbije u formiranju i komandovanju tom jedinicom. I kona?no, taj element njihovog ponosa onim što su oni uradili jer su se slikali, ne iz umetni?kih ili dokumentarnih razloga, nego da to pokazuju kod ku?e i da se prave važni, kako su oni heroji i kako lako ubijaju”, objašnjavao je Stojanovi?.

Za zlo?in u Trnovu nad osmoricom Bošnjaka od kojih je najmla?i imao 16 a najstariji 35 godina, 2007. godine osu?eni su komandant jedinice Slobodan Medi? i Branislav Medi? na po 20 godina zatvora. Pero Petraševi?, koji je priznao zlo?in, osu?en je na 13 godina, a Aleksandar Medi? osu?en je na pet godina zatvora. Aleksandar Vukovoslobo?en je optužbe. Taj zlo?in, dakle, u pravnim spisima se ne vodi kao deo srebreni?kih masovnih pogubljenja.

Tako da u Srbiji kaznu zatvora za priznato ubistvo stotine Srebreni?ana služi, dakle, samo pomenuti Brano Gojkovi?. Bi?e iza rešetaka deset godina. I to je zasad sve.

A u genocidu koje su po?inili srpski vojnici pod komandom Ratka Mladi?a u Srebrenici i oko nje tokom jula 1995. godine ubijeno je više od osam hiljada uglavnom bošnja?kih muškaraca i de?aka.

Pravna zavrzlama sa po?etka pri?e zbog koje se ponavlja su?enje osmorici policajaca dobija u svetlu tog podatka druga?ije zna?enje. Nije to samo pravna brljotina, ve? je posledica odnosa države Srbije prema zlo?inu, prema genocidu koji je mogla spre?iti a nije to u?inila, kako je konstatovao Me?unarodni sud pravde.

Da Srbija ima druga?iji odnos prema onome što je Me?unarodni sud pravde prvi put u istoriji utvrdio, a to je “odgovornost jedne države zbog kršenja Konvencije o spre?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida” ne bi moglo da se desi da tek tako Tužilaštvo za ratne zlo?ine ostane bez tužioca u trenutku kad se diže optužnica za tako težak zlo?in.

Francuski predsednik Emenuel Makron je nedavno na komemoraciji pobijenim francuskim Jevrejima održao govor koji je odjeknuo u svetu, bila je to lekcija onima koji relativizuju odgovornost za zlo?in.

“Francuska je bila ta koja je organizovala raciju, a potom deportaciju, i kao rezultat, smrt gotovo svih 13.152 francuska Jevreja nasilno izvu?ena iz svojih domova 16. i 17. jula 1942. godine. Više od 8.000 ih je odvedeno u Vel d‘Iv pre nego što su deportovani u Aušvic… Ni jedan jedini Nemac u tome nije u?estvovao”, rekao je francuski predsednik.

Srebreni?ke žrtve ?ekaju državnika u Srbiji koji ?e nešto sli?no poru?iti.

Branka Mihajlovi? (Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!