Zaustavite pirateriju ili podnesite ostavke!

13 Jun 2010

Broj nelegalnih emitera se povećava, što jasno govori ili o nespremnosti ili o nesposobnosti državnih organa i nadležnih agencija da se suoče sa ovim ozbiljnim problemom

Nezavisno društvo novinara Vojvodine ponovo skre?e pažnju doma?oj i me?unarodnoj javnosti da dve godine od dodela poslednjih dozvola za emitovanje programa, u Srbiji, posebno u Vojvodini, i dalje deluju nelegalni emiteri koji ozbiljno ugrožavaju medije i celokupno medijsko tržište. Prema poslednjim istraživanjima, broj nelegalnih emitera se pove?ava, što jasno govori ili o nespremnosti ili o nesposobnosti državnih organa i nadležnih agencija da se suo?e sa ovim ozbiljnim problemom.
Nelegalni emiteri ne samo da prave nelojalnu konkurenciju legalnim emiterima kroz smešnu jeftinu reklamnu ponudu, ve? se dešava i to da piratske stanice emituju program na istoj frekvenciji kao legalni emiteri, ?ime im potpuno onemogu?avaju rad. Time pirati ?ine i krivi?no delo iz ?lana 149. Krivi?nog zakonika, koje se ina?e goni po službenoj dužnosti. Treba podsetiti da legalni emiteri izdvajaju zna?ajna sredstva za pla?anje tantijema Republi?koj radiodifuznoj agenciji, RATEL-u i agencijama koje nominalno zastupaju vlasnike autorskih prava. Ali, nisu na udaru samo legalni radio-emiteri ve? svi mediji, s obzirom na to da dobar deo marketinškog kola?a završava u rukama pirata.
Kao jedan od najdrasti?nijih primera potpune deregulacije medijskog tržišta i potpunog odsustva sluha za probleme piratskog emitovanja programa, navodimo slu?aj Panda radija iz Kanjiže, na ?ijoj legalnoj frekvenciji nelegalno program emituju ?ak dve piratske radio-stanice. Vlasnik ove stanice je uputio ?ak 67 dopisa raznim nadležnim državnim organima, u kojima ih je upoznao sa situacijom i problemima sa kojima se suo?ava ovaj medij, ali do sada nije dobio niti jedan zvani?an odgovor. Ovaj problem konstatovala je i ekipa RRA, koja je bila na terenu, ali ništa po tom pitanju nije poduzela. Panda radio ve? dve godine bije bitku za opstanak, ali nailazi jedino na cini?nu aroganciju nadležnih.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine poziva Republi?ku radiodifuzna agenciju, RATEL i Ministarstvo unutrašnjih poslova da podhitno zaustave rad piratskih stanica i obezbede uslove za opstanak legalnih emitera, od kojih se mnogi nalaze pred gašenjem. Više od 70 odsto medija u Vojvodini nalazi se pred ste?ajem, a tome su doprinele upravo one institucije koje su trebale da im omogu?e nesmetan rad, za šta, na kraju, od tih medija uzimaju zna?ajne novce.
NDNV ima razloga da sumnja da ne?injenje države u slu?aju piratskih emitera predstavlja deo svojevrsne strategije, ?iji je kona?ni cilj – uništavanje medija, koji u normalnim državama imaju funkciju korektiva vlasti i politi?ke klase. NDNV ne prihvata niti jedan argument koje agencije iznose u smislu da nisu u mogu?nosti da reše ovaj problem. ?ak i ako je to ta?no, najmanje što mogu da urade ?lanovi saveta ili upravnih odbora ovih institucija jeste – da podnesu ostavke iz moralnih razloga, s obzirom na to da su posledice njihovog (ne)rada – katastrofalne!

Podelite ovu stranicu!