Zatražena hitna sednica odbora zbog rodnog nasilja

20 May 2015

U Srbiji u ovoj godini stradale su 22 žene

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova uputio je inicijativu za sazivanje hitne zajedni?ke sednice Odbora za ravnopravnost polova i Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine, povodom tragi?nih doga?aja u kojima je u Srbiji proteklog vikenda usmr?eno sedam žena u porodi?nom nasilju.

U saopštenju tog sekretarijata objašnjava se da je ta institucija predložila da se na zajedni?koj sednici donesu jasni zaklju?ci, kako bi nadležni organi po prijavama za nasilje postupali ozbiljno i u skladu sa zakonom, i time žrtvama pružili adekvatnu i blagovremenu zaštitu, pri ?emu bi nasilnici bili kažnjavani adekvatno, u skladu sa zakonom.

U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova su istakli da su u Srbiji u ovoj godini stradale 22 žene, što je poražavaju?i podatak imaju?i u vidu da je u protekloj godini stradalo njih 25.

U saopštenju se ocenjuje da su porodi?ne tragedije, svirepa ubistva i samoubistva gotovo svakodnevna pojava u ovoj godini. U sekretarijatu su upozorili i da su u roku od 48 sati ?etvorica muškaraca odlu?ila da okon?aju živote svojih partnerki.

“?itavo društvo ima moralnu obavezu da reaguje, a ne da zatvara o?i pred tu?om nesre?om i nasiljem, koje se u mnogim slu?ajevima odvija u nedogled, godinama, ?ak i pred maloletnom decom”, piše u saopštenju.

U njemu se ocenjuje da skorašnji nemili doga?aji ukazuju da je porodi?nim i partnerskim nasiljem i neadekvatnim postupanjem nadležnih institucija ugrožena bezbednost žena u Vojvodini i Srbiji.

U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova su poru?ili i da postoje indicije da je navedenim ubistvima prethodilo nasilje u porodici i partnerskim odnosima, koje je u više od polovine slu?ajeva prijavljivano policiji i centrima za socijalni rad.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!