Zaštitnik građana: Zloupotreba institucija i medija

18 Mar 2014

Institucije se koriste za stranačku promociju, na sceni je tabloidizacija države

Kancelarija Zaštitnika gra?ana Srbije Saše Jankovi?a u redovnom godišnjem izveštaju (za 2013. godinu) konstatuje da su premo? politike i populizma nad vladavinom prava, slabe institucije pod snažnim strana?kim pritiskom, neefikasnost pravosu?a, manipulacije medija, atrofirana ekonomija i nereformisana administracija – najve?e prepreke ostvarenja prava gra?ana u Srbiji.

U izveštaju, koji je od ju?e dostupan javnosti, ukazuje se na strana?ku zloupotrebu državnih institucija i navodi da deklarativna opredeljenost ka u?vrš?ivanju snage institucija nije dala valjani rezultat, te da su institucije ostale izložene udarima strana?kih politika.

“Javni funkcioneri na razli?itim nivoima koristili su institucije za strana?ku i li?nu promociju”, navodi se u izveštaju.

Kao primer podre?ivanja institucija radu stranaka, Zaštitnik gra?ana navodi saopštenja da ?e “državni organi doneti neku odluku nakon što odre?ena stranka o tom pitanju zauzme svoj stav”, kao i saopštavanje odluka iz nadležnosti državnih organa na strana?kim skupovima.

U izveštaju se navodi da glasno najavljena borba protiv korupcije nije rezultirala pravosnažnim sudskim presudama, te da još uvek nije donet zakon o zašititi uzbunjiva?a, odnosno gra?ana koji ukazuju na ozbiljno ugrožavanje javnog interesa, pa i korupciju.

U izveštaju se napominje da je u Srbiji prisutna kontrola medija, te curenje poverljivih informacija i izmeštanje institucionalnih procesa u privilegovane tabloidne medije (tabloidizacija države).

“Teško su proveriva i dokaziva, ali su sveprisutna i duboko uznemiruju?a saznanja od samih pripadnika sedme sile, o ustaljenim pritiscima i uticajima na medije iz politi?kih i državnih krugova mo?i. Šapatom se govori o telefonskim pozivima posle kojih se otkazuju emisije, povla?e tekstovi iz štampe, razgovorima posle kojih novinari utihnu, a urednici promene ure?iva?ku politiku i teme. Prisutna je samocenzura”, navodi se u izveštaju.

Prema izveštaju, u Srbiji su posebno ranjive grupe i gra?ani: ekstremno siromašni, deca, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina (me?u njima najugroženiji su Romi), osobe lišene slobode (uklju?uju?i i psihijatrijske bolesnike), oboleli od teških bolesti, žene, izbegli i raseljeni, azilanti i iregularni migranti, LGBT grupe i pojedinci, organizacije i pojedinci zagovornici ljudskih prava, organizacije i pojedinci kriti?ari vlasti (novinari i drugi).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!