Zakonom razgraničiti nadležnosti Republike i Pokrajine

26 Sep 2008

Ministar

Ministar za ljudska i manjinska para Svetozar ?ipli?
Ministar za ljudska i manjinska prava i bivši sudija Ustavnog suda Srbije Svetozar ?ipli? izjavio je da u vladaju?oj koaliciji postoji konsenzus o tome da na istoj sednici republi?kog parlamenta na kojoj se bude razmatrao predloženi statut APV usvoji i poseban zakon kojim ?e se preciznije definisati nadležnosti Pokrajine. U izjavi za „Dnevnik“ on je kazao da je re? o specijalnom zakonu koji je „tehni?ke prirode“, ali koji je neophodan da bi se novi statut Vojvodine mogao primenjivati.

– Da odredbe novog statuta APV ne bi bile samo golo pravo, neophodno je da se posebnim republi?kim zakonom razgrani?e nadležnosti izme?u Republike i Pokrajine – kazao je ?ipli?.

Dodao je da je „racionalnije i pravno korektnije“ da se pitanje ustavnih nadležnosti Pokrajine uredi jednim zakonom, nego da se ta materija reguliše kroz razli?ite zakone koji ure?uju pojedine oblasti.
– Poenta je u tome da nakon davanja saglasnosti na statut Vojvodine u Skupštini Srbije, taj akt odmah može i da zaživi. A ako ne bude tog zakona, imali bismo situaciju da nadležnosti APV vise izme?u Ustava i statuta, pošto ne bi bile razgarni?ene ingerencije dva nivoa vlasti – istakao je on.

?ipli? je napomenuo da Ustav ne samo što garantuje odre?ene nadležnosti Pokrajine ve? i obavezuje zakonodavca da donese zakon kojim ?e se te nadležnosti precizno razgrani?iti. Dodao je da bi, ako ne bi postojao i zakon na osnovu kojeg bi ingerencije Pokrajine mogle da se primenjuju, odluke pokrajinskih organa vlasti mogle biti predmet ocene zakonitosti pred Ustvanim sudom.

On je kazao da termin leks specijalis oslikava pravnu prirodu tog zakona, pošto je re? o zakonu atipi?nom za pravni poredak.
– Re? je o zakonu pravno-tehni?kog karaktera, koji se razlikuje od drugih zakona koji materijalno ure?uju pojedine oblasti društvenog života. On je tehni?ke prirode jer treba da uredi šta je, na primer, u oblasti obrazovanja u republi?koj nadležnosti, a šta u pokrajinskoj da ne bi došlo do njihovog preklapanja – naveo je ?ipli?.

Dodao je da zakon o nadležnostima Pokrajine i predloženi statut moraju biti uskla?eni, te da je veliki deo posla obavljen time što je ve? sa?injen nacrt statuta APV, jer neke njegove odredbe zakonom treba samo da se preciziraju. On je kazao da zato priprema tog tehni?kog zakona treba da se radi u koordinaciji s pokrajinskom administracijom.
– Zaista bi bilo besmisleno da se priprema zakon koji treba da omogu?i usvajanje i primenu statuta, a da u njegovoj izradi ne u?estvuju predstavnci vojvo?anske administracije – ukazao je ?ipli?.
Rokovi

Kad je re? o rokovima za usvajnje statuta i navedenog zakona, on je rekao da je najvažnije da Skupšptina Vojvodine ispoštuje rok iz Ustvanog zakona po kojem 90 dana od konstituisanja aktuelnog saziva mora uputiti predlog statuta republi?kom parlamentu. ?ipli? je rekao i da je „uprkos ?injenici što brojni zakoni koje je Vlada Srbije ve? uputila u proceduru duže ?ekaju da u?u na dnevni red“, mogu?e da se i statut i zakon kojim ?e se precizirati nadležnosti APV „uz velike napore budu usvojeni do kraja godine“.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!