Zajedno protiv nasilja nad ženama

26 Nov 2014

Nasilje nad ženama je najrasprostranjeniji oblik nasilja

U Ba?kom Petrovcu je prošle godine bilo 17 prijava za porodi?no nasilje a ove godine bilo je i jedno izmeštanje žrtve sa decom u Sigurnu ku?u, rekla je predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost u toj opštini Katarina Zornjanova.

Ona je na okruglom stolu na temu “Zajedno protiv nasilja nad ženama” koji se danas održao u Ba?kom Petrovcu istakla i da u toj opštini ve? dve i po godine postoji interni tim za spre?avanje porodi?nog nasilja, koji dobro funkcioniše na osnovu potpisanog sporazuma izme?u nadležnih lokalnih institucija.

“Imamo ta?no utvr?ene procedure u slu?ajevima ove vrste nasilja i nastojimo da ih u slu?aju potrebe svi zajedno u potpunosti sprovedemo u delo”, rekla je ona.

Okrugli sto organizovan je u okviru obeležavanja Me?unarodne kampanje “16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”, a sem predstavnika opštine, prisustvovali su i predstavnici pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Zamenica koordinatorke Ženske parlamentarne mreže u pokrajinskoj Skupštini Maja Sedlarevi? ukazala je na neophodnost da se svake godine ukaže na ovaj društveni problem i na mogu?a rešenja.

“Prošle godine se ispostavilo da je bilo veoma dobro što smo obilazili lokalne samouprave u Vojvodini i što smo se na taj na?in na licu mesta informisali o tome kako su povezane i umrežene lokalne organizacije, institucije i mehanizmi rodne ravnopravnosti, sa jedne strane i sa druge, što smo bili u prilici da lokalne samouprave upoznamo sa svim mehanizmima za ravnopravnost polova koji su nam na raspolaganju”, rekla je Sedlarevi?.

Ona je podsetila i da je nasilje nad ženama najrasprostranjeniji oblik nasilja sa kojim se još uvek ne suo?ava sistemski.

“Upravo zbog toga smo se i odlu?ili da obilazimo lokalne samouprave i upoznajemo ljude šta je to što je od mehanizama u pokrajini dostupno i šta možemo zajedno da uradimo. Svakoj žrtvi nasilja moramo da pokažemo da nije sama i da možemo da joj pružimo punu podršku”, rekla je ona.

danicaZamenica Pokrajinskog zaštitnika gra?ana za oblast ravnopravnosti polova Danica Todorov ocenila je da je stvaranjem zakonodavnog okvira za spre?avanje nasilja u porodici otpo?eo aktivniji rad na podizanju svesti o zna?aju ovog problema i na zaštiti žrtava.

“Nastojimo da svim institucijama i tužilaštvu i policiji, centrima za socijalni rad, da dajemo odgovaraju?e preporuke i da kontinuirano radimo na umrežavanju svih faktora u cilju ja?anja kapaciteta i boljeg rešavanja ovog problema. Država je obe?ala strožije kazne za nasilnike, kao i da ?e proganjanje biti krivi?no delo, obe?ane su i hitne mere zaštite za žrtve nasilja, ali to još uvek nije ispunjeno, tako da imamo još puno posla”, rekla je ona.

Prema re?ima direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Vesne Šija?ki, nasilje nad ženama je tema koja ima najjasniju poruku da je zajedništvo i umrežavanje mehanizama za rodnu ravnopravnost i borbu protiv porodi?nog nasilja jedan od klju?nih faktora za uspešno rešavanje ovog društvenog i bezbednosnog problema.

Ba?ki Petrovac je opština koja je primer dobre prakse u primeni multisektorskog pristupa u prevenciji, spre?avanju i zaštiti od nasilja nad ženama, zbog ?ega je izme?u ostalog, i odabrana za jednu od pet vojvo?anskih opština u kojima se održavaju okrugli stolovi na pomenutu temu.

U nastavku zajedni?kih aktivnosti pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost okrugli stolovi bi?e održani i u Žitištu, Be?eju, Apatinu, In?iji i Novom Kneževcu, dok ?e u Novom Sadu biti održani seminari iz ove oblasti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!