- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Prijedor: Zahtjev da se Pavić izvini

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (RS) oštro je osudio izjavu gradona?elnika Prijedora Marka Pavi?a, u povodu obilježavanja Me?unarodnog dana bijelih traka u tom gradu, nazivaju?i ovaj mirni skup gra?ana, koji su se okupili da iskažu svoju solidarnost sa žrtvama masovnih zlo?ina po?injenih u tom gradu, ali i širom BiH “slavljem” i “obi?nom gej paradom”.

Sraman stav

“Ova izjava, kao i sramni stav gradona?elnika Pavi?a prema ovom okupljanju neposredno pred održavanje mirnog skupa, ne samo da degradira poziciju i instituciju, na ?ijem je ?elu, nego predstavlja direktno negiranje sudski utvr?enih ?injenica o zlo?inima po?injenim u ovom gradu, te omalovažavanje žrtava i ruganje gra?anima i porodicama žrtava, ?iji zahtjev da se obilježe mjesta stradanja više od 3.000 mrtvih Prijedor?ana jeste legitiman i human”, ukazuje se u saop?enju Helsinškog odbora za ljudska prava RS-a.

Sramna izjava gradona?elnika Pavi?a, kako naglašavaju, zaslužuje svaku osudu i name?e pitanje ?iji je Pavi? predstavnik, ako javno, grubo i politi?ki nekorektno negira i omalovažava potrebu dijela svojih gra?ana da se na dostojanstven na?in sjete svojih nedužno stradalih.

Helsinški odbor za ljudska prava u RS-a podsje?a da je Marko Pavi? tokom uvodnog govora na konferenciji Haškog tribunala održanoj u junu 2005. godine u Prijedoru, tada na funkciji na?elnika op?ine Prijedor, izjavio da se „…moramo suo?iti sa pravdom i istinom, upravo onakvom kakva ona jeste“, te „…da zlo treba osuditi, a prema žrtvama izraziti svoje saosje?anje, izraziti žaljenje što im se tako nešto desilo…“

“Nedavnom izjavom i odnosom prema ovom mirnom okupljanju, gradona?elnik je direktno pogazio svoje tada izgovorene rije?i, a pokušajem da istinski zabrani ovaj mirni skup, kao i nastojanjem da negira i ignoriše potrebu izgradnje kulture sje?anje na stradanja i stradale, te da zaustavi procese suo?avanja s prošloš?u, on najgrublje gazi svoje, tako?er tada izgovorene rije?i da „istina treba da pomogne tome da mi u budu?nost ono što nije dobro nikada više ne ponovimo” – ukazuje se u saop?enju.

Ignorisanje ?injenica

Helsinški odbor za ljudska prava u RS-a poziva gradona?elnika Pavi?a, ali i ostale ?lanove gradske administracije Grada Prijedora da javno upute izvinjenje porodicama žrtava zbog ove sramne izjave, ali i da u najkra?em roku zajedno sa predstavnicima žrtava i njihovim porodicama prona?u na?in da se stradanja i stradali u Prijedoru obilježe na dostojanstven na?in, te da se kona?no stane na put kontinuiranom negiranju zlo?ina, te ruganju žrtvama.

“Grubo i permanentno ignorisanje ?injenica iz rata kao i potrebe društva da zalije?i rane iz prošlosti na dostojanstven na?in od onih koji vode jedan grad kao što je Prijedor na koncu mora dovesti do preuzimanje nedvosmislene politi?ke odgovornosti zbog neprihvatljivih ideja suprotnih princima pomirenja, mirnog suživota i normalizacije odnosa” – zaklju?uje u saop?enju Helsinški odbor za ljudska prava u RS.

‘Degutantno, ali nije neo?ekivano’

Pavi?evo vrije?anje prijedorskih porodica žrtava i preživjelih jeste degutantno, ali, nažalost, nije neo?ekivano. Ovo je za Agenciju Fena izjavio Refik Hodži?, Prijedor?anin, nekadašnji glasnogovornik Tribunala u Haagu, danas direktor komunikacija Me?unarodnog centra za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u New Yorku. Fenin sagovornik smatra da Pavi? “ovim skandaloznim uvredama samo potvr?uje da ne smatra sve gra?ane Prijedora jednakima, ?ak ni u smrti, osim kada mu trebaju njihovi glasovi i novac dijaspore”. “Stidim se što moj grad ima takvog gradona?elnika”, rekao je na kraju kratkog razgovora za Federalnu novinsku agenciju Refik Hodži?, direktor komunikacija Me?unarodnog centra za tranzicijsku pravdu iz New Yorka.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!