ZAGORKA GOLUBOVIĆ: Otvoreno pismo Tadiću

09 Feb 2012

Da li želiš da te građani upamte kao glavnog krivca za propast društva i zatiranje i ono malo demokratskog potencijala osvojenog 5. oktobra?

Dragi Borise, zamolila sam da me primiš da Ti li?no, u prijateljskom razgovoru kažem neke stvari o katastrofalnom stanju u našem društvu, koje saznajem putem istraživanja, a koje Tebi sigurno ne?e re?i ljudi iz Tvog okruženja – ali Ti si odbio da me primiš, zato sam prinu?ena da Ti se obratim preko javnosti, jer ose?am i li?nu odgovornost ako ?utim pred upropaš?ivanjem svake nade u budu?nost za gra?ane Srbije.

Prvo pitanje koje sam želela da Ti postavim bilo je: da li želiš da Te gra?ani upamte kao glavnog krivca za propast društva i zatiranje i ono malo demokratskog potencijala osvojenog 5. oktobra? A drugo pitanje glasi: zašto si godinama tolerisao objavljanje loše privatizacije, koju je inagurisao Vojislav Koštunica, a koja je nastavljena i u periodu Tvoje vlasti, ne insistiraju?i da se raskinu ugovori sa novim vlasnicima koji su namerno dovodili kupljena preduze?a do ste?aja i bukvalno uništavali privredu? (Možeš re?i da nije Tvoja ingerencija da se mešaš u ekonomiju, ali se u procesu transformacije vlasništva radi o posledicama na celinu društva, i to, svakako, jeste domen i Predsednika). Danas se postavlja pitanje: u ?ijem interesu se nastavljaju malverzacije sa privatizacijom, uprkos dokazanim pogubnim rezultatima u ve?ini privatizovanih firmi.

Najupe?atljiviji je slu?aj “Jugoremedije” iz Zrenjanina, odakle su posle privatizacije izba?eni ve?ina radnika-akcionara, navodno kao “tehnološki višak”, mada je novi vlasnik na njihovo mesto doveo svoje radnike. Ali su se proterani radnici, koji su tri godine bili na ulici, udruženi u sindikat borili da dokažu da novi vlasnik ne ispunjava ni jednu obavezu iz ugovora o privatizaciji i da rastura fabriku (prodaju?i nove mašine i inventar i kupuju?i nova preduze?a sa tim novcem). Ali se postavlja pitanje: zašto su se sudski organi oglušivali o dokaze radnika ili su više puta menjali odluke koje su donosili u korist opravdanih zahteva akcionara da im se vrati fabrika i radnici na svoja radna mesta, da bi tek 2007. godine bio kona?no raskinut ugovor sa novim vlasnikom, ali kada je fabrika bila dovedena do ste?aja?

Pri?a se tu ne završava. Kada su akcionari preuzeli fabriku uspeli su da isplate ogromne dugove koje je napravio bivši vlasnik, i to od svoga novca, da pokrenu pogone i nove licence lekova i da po?nu uspešno da rade. Ali opet “nevidljiva ruka” “tržišne države” 2011. godine pokre?e zahtev o novoj privatizaciji “Jugoremedije”, potpuno ignorišu?i uspon akcionarstva i dobre rezultate i vrše?i stalne pritiske i policijske istrage navodno zbog mnogih nepravilnosti akcionara-vlasnika, koja nikada nisu dokazana. Uvode se prisilne mere koje remete rad firme, spre?ava se prodaja proizvedenih lekova koji ostaju na lageru, a istovremeno se sklapaju ugovori sa inostranim firmama o uvozu istih lekova, na štetu proizvoda “Jugoremedije”. Zbog tih smetnji ponovo rastu dugovi i nekoliko meseci radnici ostaju bez prihoda, što se koristi kao potvrda da je neophodna nova prodaja firme. Sve to i mnogo drugih detalja (videti Bilten radnika i akcionara Jugoremedije A.D. Zrenjanin 14.01.2012).
Posebno je pitanje, koje kao i mnoga druga koja se ti?u kazni za prekršioca ugovora ili zakona, zašto bivši vlasnici koji su kršenjem ugovora o privatizaciji, uklju?uju?i i bivšeg vlasnika “Jugoremedije”, nisu kažnjeni, a surovo se kažnjavaju radnici koji ostaju bez posla godinama na ulici?

Pored ovog pisma je sada ozbiljna pretnja ste?ajem “Jugoremedije”, a ti?e se i svih drugih namerno proizvedenih ste?ajeva, kojima je upropaš?ena privreda. Ali je slu?aj “Jugoremedije” ozbiljniji, jer je ova firma teškom borbom radnika izborila svoja prava, postala simbol slobode akcionara i neke vrste oživljavanja radni?kih pokreta u borbi protiv zloupotreba vlasti, te sadašnja politika koja se sprovodi prema toj firmi može odjeknuti u javnosti kao bezuspešni pokušaj koji ne vredi preduzimati. A to ?e sigurno zna?iti veliki minus za demokratsku vladu i Predsednika Republike, jer gra?ani ne procenjuju rad Predsednika Republike samo prema onome što misle da ne ?ini dobro, ve? i po onome što ne ?ini, a morao bi.
Drugim re?ima, zaokret u politici koji si Ti kao predsednik javno promovisao mora da se ispolji i u strategiji i u praksi u oštrijem reagovanju na sve nelegalne radnje, neracionalne kompromise i zloupotrebe, koje sada nekažnjeno prolaze.
Zato ovaj tes sa “Jugoremedijom” može da oja?a poverenje gra?ana u demokratsku vlast ako se pravi?no reši, ili da skrši demokratsku koaliciju, ali i veru gra?ana i bar minimalni demokratski potencijal današnje Srbije, ako se dozvoli da društvom upravljaju tajkuni i kriminalci.

Nadam se da Tvoje obe?anje zaokreta nisu prazne re?i.

Sa nadom u dobar ishod naše krivudave tranzicije,
pozdrav od Zagorke Golubovi?.

Podelite ovu stranicu!