ŽABALJ: Veliki izazovi pred najmlađim predsednikom opštine

18 Dec 2012

Skupštinska većina je odlučila da će predsednik opštine biti Čedomir Božić, diplomirani ekonomista iz redova DS-a, a predsednik Skupštine opštine ligaš, dr stomatologije, Dragan Zlokolica. Lokalni mediji su preneli da je Božić (28) najmlađi predsednik opštine Žabalj od uvođenja demokratije i verovatno i jedan od najmlađih u Srbiji.

Stanovnici Žablja su 6. maja odlu?ili da je svoje mesto u opštinskom parlamentu zaslužilo sedam odborni?kih lista. Tako je 31 mandat podelilo osam odbornika SNS-a, sedam DS-a, po pet LSV-a i SPS-a ,i po dva iz Bogate Srbije, SRS-a i DSS-a. Cenzus od pet odsto nisu prešli SPO, Dveri i URS.

Nedugo nakon toga usledila je i konstitutivna sednica Skupštine, na kojoj je trebalo da se odlu?uje o izboru opštinskih ?elnika. Umesto toga, odbornici su samo verifikovali svoje mandate i poru?ili da ?e važne odluke morati da sa?ekaju formiranje koalicije, najavljuju?i da ?e ona verovatno biti po ugledu na više nivoe vlasti. Me?utim, ve? druga sednica pokazala je koaliciono partnerstvo demokrata, ligaša i socijalista, kojim se u Žablju nastavila vladavina stranaka iz prethodnog mandata. Tom prilikom skupštinska ve?ina je odlu?ila da ?e predsednik opštine biti ?edomir Boži?, diplomirani ekonomista iz redova DS-a, a predsednik Skupštine opštine ligaš, dr stomatologije, Dragan Zlokolica. Lokalni mediji su preneli da je Boži? (28) najmla?i predsednik opštine Žabalj od uvo?enja demokratije i verovatno i jedan od najmla?ih u Srbiji. Za zamenika predsednika opštine je izabran Sava Mili?ev (SPS).

Me?utim, nakon promene vlasti u Novom Sadu, promena se desila i u Žablju, gde je odlu?eno da SPS bude izba?en iz koalicije. Novu ve?inu u ovoj opštini danas ?ine osam odbornika DS-a, pet LSV-a i dva iz Bogate Srbije (BS). Njih neformalno podržavaju dva odbornika PUPS-a i Jedinstvene Srbije. Umesto Mili?eva, funkciju zamenika predsednika opštine vrši Jova Bavar?i? iz BS-a.

Sem biografija opštinskih ?elnika, organizacije opštinske uprave, Informatora o radu, na sajtu opštine Žabalj mogu se prona?i i svi važniji dokumenti, online prijava problema, kao i mogu?nost da se predsedniku opštine postavi pitanje. Me?utim, iskustvo govori da se na pojedina pitanja odgovori ne dobiju, a evidencija prijavljenih problema na sajtu prikazuje da, od kada je sistem pušten u rad, niko od stanovnika ?etiri mesne zajednice nije prijavio ni jedan problem.

Budžet po stavkama

Budžetom opštine Žabalj za 2012. godinu predvi?eno je da se za plate i dodatke zaposlenih izdvoji nešto preko 163 miliona dinara. Nevladine organizacije su donirane sa više od 35 miliona dinara, dok je za usluge po ugovoru Skupštine opštine predvi?eno 11 miliona dinara. Iz ovogodišnjeg budžeta predvi?eno je i finansiranje politi?kih stranaka i to za 2010, 2011. i deo ove godine, i to sa više od 1,8 miliona dinara. Za izbornu kampanju iz budžeta opštine Žabalj otišlo je 584 hiljade dinara. Za žabaljsku Turisti?ku organizaciju su planirana sredstva u iznosu višem od 4,8 miliona dinara, od ?ega najviše odlazi upravo za plate zaposlenim radnicima i usluge po ugovoru. Za Fond za razvoj poljoprivrede, u ?ijem upravnom odboru sedi predsednik opštine, u 2012. godini je planirano izdvajanje preko 5 miliona dinara. Od ove sume za usluge po ugovoru je predvi?eno preko milion dinara. U Žablju radi i Kancelarija za razvoj i evropske integracije, za koju su planirana budžetska sredstva u iznosu od 300 hiljada dinara. Kancelarija za podršku ruralnom razvoju u Žablju dobila je od opštine ove godine oko 1,3 miliona dinara, a najve?i deo ovih para planiran je opet za usluge po ugovoru. I finansiranje Kancelarije za inkluziju Roma opštine Žabalj je tako?e planirano i to u iznosu od preko 7,5 miliona dinara.

Prema popisu iz 2002. godine u Žablju živi 202 pripadnika romske nacionalne zajednice i oni ?ine 2,10 odsto žabaljskog stanovništva. U planu Kancelarije za njihovu inkluziju planirano je da se ?ak 6 miliona od dobijenog iznosa utroši na stavku “ostale donacije, dotacije i transfere”. Verske zajednice u žabaljskoj opštini su u ovoj godini trebale da dobiju 2,7 miliona dinara, dok je naprimer udruženje „Eko feniks“, ?iji je predsednik Zoran Buzadžin, koji je ujedno bio na listi SNS za odbornike u SO Žabalj na prethodnim izborima, po planu trebalo da dobije 10 miliona dinara. Ovo udruženje nema ni svoj sajt, a Buzadžin je tako?e i u Savetu MZ Žabalj.

U oktobru je predsednik opštine posetio i udruženje „Altruist“ u Žablju, koje se bavi problemima dece ometene u razvoju. Ovom prilikom Udruženju je donirano, kako je objašnjeno u skladu sa mogu?nostima opštinskog budžeta, 50.000 dinara sa namerom da se poboljša položaj dece i omladine sa smetnjama u razvoju. Za lokalne televizijske i radio stanice planirano je izdvajanje sredstava u iznosu od nešto više od 3,6 miliona dinara.

Za JKP “?isto?a” je iz ovogodišnjeg budžeta planirano finansiranje od preko 18 miliona, dok je za „Vodovod“ planirano nešto ispod 6 miliona dinara. Predvi?eno je i da Centar za socijalni rad i Dom za duševno obolela lica u ovoj lokalnoj samoupravi dobiju iz budžeta ukupno 17,9 miliona dinara.  Štab za izbeglice opštine Žabalj se tako?e finansira iz budžeta, a predvi?ena sredstva za 2012. godinu iznose preko 4 miliona dinara. Iako se sredstva za izbeglice obezbe?uju u budžetu Republike preko Komesarijata za izbeglice, tako da opština ne bi trebalo da planira sredstva za ove namene, u opštini Žabalj postoji ovakav Štab, o kojem na zvani?nom opštinskom sajtu nema puno informacija.

Dom zdravlja u Žablju je po planu finansiranja za ovu godinu iz budžeta trebalo da dobije 4,9 miliona dinara, dok se za žabaljsku srednju školu iz budžeta dobilo 11,5 miliona dinara. Za osnovno obrazovanje u ovoj opštini planiralo se 38,3 miliona dinara. Za usluge kulture u Žablju se izdvaja 3,5 miliona dinara, dok je sport dobio 11 miliona. Najviše sredstava dobilo je javno preduze?e „Razvoj“ i to preko 96 miliona dinara. U Fond za zaštitu životne sredine planirano je da se utroši preko 17 miliona dinara, dok je za Fond solidarne stambene gradnje planirano tek 677 hiljada dinara.

Nezaposlenost problem broj jedan

bozic

Puno predizbornih obe?anja – ?edomir Boži?

Po dolasku na vlast, ?edomir Boži? je izjavio da se smelo ušlo u nove projekte i programe koji treba ovu malu lokalnu samoupravu da izvuku iz anonimnosti,
i, što je najvažnije, da se zna?ajno popravi slika o nezaposlenosti. Od kada je na toj funkciji, Boži? može da se pohvali aktivnostima kao što su razgovori sa predstavnicima mesnih zajednica, nagra?ivanje najboljih ?aka odlaskom u akva-park ili na more, prijemima za uspešne sportiste, pomaganjem poljoprivrednicima, odlaskom na moto- skupove…

Po prvi put, opština Žabalj je dobitnik bronzanog priznanja od strane Udruženja za tržišne komunikacije Srbije, za svoj uspešan promotivni nastup. Dosta pažnje se posve?uje poljoprivredi, pa je tako Žabalj aplicirao za sredstva Pokrajine, koja je raspisala konkurs za dodelu sredstava namenjenih ?iš?enju kanala u ataru. Predsednik opštine u Vladi Vojvodine potpisao je ugovor, po kojem ?e sve ?etiri žabaljske mesne zajednice dobiti odre?en iznos kako bi se o?istili kanali u ataru. U ovu akciju bi?e uloženo oko sedam i po miliona dinara, a pored opštinskih dva i po miliona, iste iznose ?e izdvojiti još i “Vojvodina vode” i Pokrajina.

Najavljeni su i konkursi koji ?e tretirati angažovanje i opremanje poljo?uvarskih službi, ?ija je vrednost oko 5 miliona dinara, potom i projekti navodnjavanja, kao i angažovanje opštine u izradi projekta navodnjavanja plodnih oranica, koji, kako je saopšteno, “može koštati i do 6 miliona dinara”. Opština Žabalj je preko svog Fonda za poljoprivredu obezbedila i kratkoro?ne kredite sa subvencionisanom kamatnom stopom, u saradnji sa Bankom Intezom, ukupne vrednosti od 12 miliona dinara. Ova sredstva su namenjena upravo poljoprivrednicima, a najavljeno je da ?e banka odobriti oko 150 kredita.

Me?utim, o investicijama je slabo bilo re?i. Od opštinskih ?elnika su stigle najave da ?e uskoro biti završena kanalizacija, kao i da ?e se privesti kraju radovi na fiskulturnoj sali u Gospo?incima i na sportskoj hali u ?urugu. Ono što je ispunjeno jeste adaptacija više od 250 kvadratnih metara prostora u osnovnoj školi u Žablju. Vrednost ovih radova iznosila je oko 4,5 miliona dinara, a zna?ajan deo sredstava je dobijen iz budžeta opštine.

Predizborna obe?anja

U predizbornoj kampanji Demokratska stranka, ?iji je kandidat Boži? i bio, taksativno je nabrojala ono za šta ?e se zalagati ako bude na vlasti u ovoj opštini. Navedeno je da ?e se raditi na stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta, odobravanju maksimalnih olakšica za doma?e i strane investitore, formiranju opštinskog budžetskog fonda za kreditiranje poljoprivrednih proizvo?a?a, sufinansiranju zadrugarstva, posetama poljoprivrednim sajmovima, stru?nom usavršavanju, stru?noj pomo?i za dobijanje kredita i subvencija za poljoprivrednu proizvodnju. Najavljen je i završetak zapo?etih investicija: kanalizacije, sportskih hala i školskih sala, trafo-stanica, kanala za odvo?enje atmosferskih i podzemnih voda, industrijskih zona. Obe?ano je više ulaganja u zdravstvo za kupovinu savremene medicinske opreme, vozila i održavanje zgrada, potom poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, komunalne higijene i zaštite životne sredine. Spominjano je i ure?enje obala reke Tise, ure?enje Jegri?ke i razvoj seoskog i sportsko- rekreativnog turizma. Najavljena je i primena i kontrola mera energetske efikasnosti u javnim objektima, ve?a izdvajanja iz budžeta za pomo? socijalno ugroženim porodicama i licima, kao i nov?ana pomo? roditeljima za svako novoro?eno dete. Demokrate su rekle da ?e opremiti osnovne i srednje škole savremenim nastavnim sredstvima i poboljšati prostorne uslove za kvalitetnije izvo?enje nastave. Obe?ana su i ve?a ulaganja u kulturu i negovanje kulturnih tradicija i vrednosti, kao i razvoj masovne fizi?ke kulture i sporta. Na kraju, najavljena su i u?estvovanja na konkursima koje raspisuju doma?i fondovi i fondovi Evropske unije.

Najmla?i predsednik opštine

?edomir Boži? ro?en je 1984. godine u Novom Sadu. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista, a svoje zvanje je stekao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru finansijski menadžment i ra?unovodstvo. Pre dve godine je završio master studije socijaldemokratije. Od 2009. godine radio je u Opštinskoj upravi Žabalj, na pozicijama koordinatora na projektu izrade Strategije razvoja Opštine Žabalj, IT administratora u Lokalnoj poreskoj administraciji, stru?nog saradnika na poslovima za privredu i razvoj u Službi za finansije, ekonomiju i privredu, šefa Službe za privredu. On je i predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Žabalj.

Politi?ki angažman je zapo?eo u Demokratskoj stranci, gde je ujedno bio i predsednik Izvršnog odbora žabaljskog DS-a i ?lan Opštinskog odbora Žabalj sve do 2010. godine. Ono što je, nakon njegovog izbora, ozna?eno kao prioritet su izgradnja radne zone, o kojoj se godinama pri?a, kao i izgradnja kanalizacione mreže.

Socijalisti su upozoravali u svojoj kampanji da u Žabalj nisu usmerene investicije, da su skoro sve privredne grane zamrle, da naseljena mesta pustoše. Obe?ali su zalaganje da stanovništvo više ne bude siromašno, i da ?e sportski klubovi, kulturna udruženja, obrazovanje i zdravstvo dobijati više sredstava za rad. Ligaši su u svojoj kampanji nastupili sa sloganom „Zato što živim ovde“ i obe?anjima da ?e Žabalj biti bezbedniji, ure?eniji i ?istiji, bolje vodosnabdevanje, kanalizaciju, brigu o socijalno ugroženima.

U Strategiji razvoja opštine Žabalj u periodu do 2014. godine navodi se da ?e se u ovoj opštini podsticati ekonomski razvoj kroz ure?enje industrijskih zona, privla?enje doma?ih i stranih investicija, razvoj malih i srednjih preduze?a, podsticanje razvojnih projekata u poljoprivredi, podsticanje razvoja turizma. Ciljevi Strategije su i pove?anje energetske efikasnosti, podizanje nivoa pružanja svih komunalnih usluga, zaštita životne sredine, pove?anje standarda gra?ana, efikasna lokalna samouprava, promocija vrednosti EU, podsticanje razvoja javno-privatnog partnerstva.

Ovako opšta mesta ostavljaju prostora novom predsedniku opštine da ipak krene u realizaciju obe?anog i isplaniranog. Neki od izazova koji su pred njim, a koji su definisani i u samom tekstu Strategije, jesu kako da obezbedi bolju razvijenost infrastrukture, organizovanost poljoprivrednika, bolju saradnju lokalne samouprave i privrede, kako da obezbedi decentralizaciju administracije, kako da pove?a natalitet i sli?no.

Žana Majski (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!