VRŠAC: Lider u projektima

04 Jun 2015

Prepoznavši značaj projektnog finansiranja iz EU fondova, Vršac je jedna od vodećih lokalnih samouprava u broju realizovanih projekata. Izdvajaju se rekonstrukcija muzejske zgrade i izgradnja gradske pijace

Serijom tekstova pod zajedni?kim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvo?anskih lokalnih samouprava u privla?enju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na zna?aj evropskih projekata za gra?ane Vojvodine, ali i da se nazna?e problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Iako su ?elnici opštine Vršac u nekoliko navrata tražili status grada, odgovori od nadležnih institucija još uvek izostaju. Ipak, od Vrš?ana se nikada ne?e ?uti da svoje mesto nazivaju opštinom, jer je Vršac za njih grad i to jedan od najlepših u Banatu.

Vršac se nalazi u jugoisto?nom delu Vojvodine, uz rub Panonske nizije, u podnožju i na obroncima Vrša?kih planina.

Od Beograda ga deli 84 kilometara, a od Novog Sada 147 kilometara. Od granice sa Rumunijom udaljen je svega 14 km, dok je do Temišvara, administrativnog sedišta zapadne Rumunije, 77 kilometara. Upravo ta geografska karakteristika, opredelila je Vršac da najve?i broj projekata realizuje upravo sa partnerima iz Rumunije.

U opštini Vršac isti?u da ih odlikuje dobra povezanost sa okolnim mestima, kao i gradovima u ovom delu Vojvodine, i to kako drumskim tako i železni?kim saobra?aju. U samom Vršcu nalazi se železni?ki grani?ni prelaz prema Rumuniji, a drumski je kod Vatina.

Kao najzna?ajniju prednost, u odnosu na okruženje, Vrš?ani isti?u strateški povoljnu geografsko-saobra?ajnu lokaciju, jer se opština nalazi na važnom me?unarodnom putnom pravcu E-70, koji spaja dva panevropska koridora, i to X i IV.

Dvadeset prekograni?nih projekata

Predstavnici opštine Vršac sa pravom tvrde da je ta opština lider u projektima. Oni navode da su, uz pomo? sredstava EU, realizovali slede?e projekte: “Ekonomski razvoj i integracioni centar”, “Studija izvodljivosti i projekat za lokalni put Vršac-Markovac-državna granica”, “Lokalni ekološki akcioni plan”, “Znakovi za budu?nost”, “Ekonomskim integracijama do evropskog prosperiteta”, “Infrastrukturno opremanje Tehnološkog parka u Vršcu”, “Sa?uvajmo naše planine od šumskih požara”, “Rekonstrukcija muzejske zgrade Konkordija i uspostavljanje regionalnog centra za o?uvanje kulturne baštine Banata”, “Unapre?enje turisti?ke ponude Vršca i Dete kroz koriš?enje savremenih tehnologija osvetljavanja”, “Razvoj prekograni?ne mreže telemedicine u zdravstvenim ustanovama”, “Kulturno blago u svakodnevnom životu u pograni?noj oblasti”, “Promocija Tehnološkog parka u Vršcu”, “Prostorni podaci za naše gra?ane-GIS”, “E-uprava za naše gra?ane”, “Izgradnja Gradske pijace u Vršcu”, “Izgradnja Biznis inkubatora u Vršcu”, “Studija izvodljivosti za logisti?ki centar i intermodalni terminal u Vršcu”, “Uspostavljanje ekskluzivnog centra za prenatalnu dijagnostiku fetalnih malformacija”, “Multidisciplinarni testovi-klju? za Evropsko obrazovanje”, “Pove?anje društvene, kulturne i obrazovne razmene i prepoznavanje sli?nosti i razlika me?u mladim ljudima”.

Rekonstrukcija muzejske zgrade i uspostavljanje regionalnog centra

U opštini Vršac, kao jedan od dva najzna?ajnija projekta, izdvajaju rekonstrukciju muzejske zgrade Konkordija i uspostavljanje regionalnog centra za o?uvanje kulturne baštine Banata. Kroz projekat, ?iji je Vršac bio nosilac, revitalizovana je zgrada Konkordije, koja danas predstavlja jedan od najreprezentativnijih objekata te vrste u zemlji.

Drugi projekat od zna?aja za Vršac je izgradnja gradske pijace. Opština je tako?e bila nosilac projekta. “Kroz ovaj projekat izgra?en je savremeni prostor u koji se izmestila gradska pijaca. Objekat obezbe?uje sve neophodne uslove za korisnike”, objasnili su u opštini Vršac.

U Opštinskoj upravi tako?e isti?u da ne beleže neuspešne projekte, te da su svi ostvarili predvi?ene indikatore.

Promocija Tehnoloskog parka

Promocija Tehnološkog parka u Vršcu

Kao specifi?ne probleme u realizaciji projekata, u Odeljenju za lokalno-ekonomski razvoj istakli su nedostatak mehanizama bolje komunikacije izme?u nosioca projekta i partnera. Ipak, u Opštinskoj upravi smatraju da je taj nedostatak prevazi?en pove?anim brojem sastanaka sa partnerima.

Komentarišu?i mogu?nost unapre?enja uslova za realizaciju projekata koje finansira EU, nadležni u vrša?koj lokalnoj samoupravi napominju da je potrebno poja?ati i finansijske i ljudske kapacitete, pre svega kroz formiranje tima ljudi sa voljom i iskustvom u tom poslu.

– Mislimo da je veoma važno da efekti budu transparentni, kako bi i druge opštine i gradovi sledili primer dobre prakse onih koji ve? imaju iskustva u koriš?enju sredstava evropskih fondova – poru?ili su u Opštinskoj upravi.

Na pitanje koje primere dobre prakse mogu ista?i kao polazište za budu?e projekte, u Odeljenju za lokalno-ekonomski razvoj su istakli da su takvi primeri brojni.

– Od unapre?enja ekonomskog stanja gra?ana i otvaranja novih radnih na lokalnom nivou, do unapre?enja kulture i obrazovanja i tako dalje – dodali su.

Kao preporuke za realizaciju budu?ih projekata, u Vršcu poru?uju da je bitno na pravi na?in i studiozno pri?i svakoj fazi u okviru projektnog ciklusa, kako bi se u?inilo sve da se izbegnu problemi, koji se mogu javiti.

Prijatelji a ne neprijatelji

Gra?ani opštine Vršac su u anketi o projektima koje je ta opština realizovala uz pomo? EU pokazali znatnu informisanost. Iako nisu znali konkretne detalje, oni su prepoznali i izdvojili projekte opremanja Tehnološkog parka, gradnju pijace i nabavku opreme za bolnicu.

Elektronska uprava

Projekat “E-uprava za naše gra?ane”

Zna?aj koji projekti imaju za Vršac pokazuju i re?i predsednika opštine Vršac ?edomira Živkovi?a, koji je pre tri godine istakao da status kandidata, koji je Srbija dobila, može mnogo da uti?e na razvoj Vršca i ?itavog regiona.

– A Vršac je tu šansu prepoznao i najozbiljnije ?e joj pristupiti. Zahvaljuju?i tome što se imalo sluha za realne potrebe naših sugra?ana i zahvaljuju?i ljudima koji su to uspeli da preto?e u projekte, za koje su posle odobrena sredstva, mnogo toga je ura?eno sredstvima EU. Smatram da je to veoma mali deo u odnosu na to šta možemo da uradimo nakon što je Srbija dobila status kandidata. Da bismo sve to postigli trebaju nam prijatelji a ne neprijatelji. Da li ?emo nove prilike koje kandidatura Srbije donosi da iskoristimo zavisi samo od nas – poru?io je Živkovi?.

Tri godine kasnije, Vršac se sa pravom može nazvati liderom u projektima.

Maja Živanovi?

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isklju?ivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji na?in ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

Podelite ovu stranicu!