VOICE: VPŠ umalo da bude ugašena zbog samovolje Tomića

25 Nov 2016

Zbog samovolje i dugogodišnjeg lošeg upravljanja bračnog para Radovana i Dragice Tomić VPŠ je samo u poslednjih meseci isplatila višemilionsku odštetu.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu samo za poslednjih nekoliko meseci isplatila je višemilionsku odštetu profesorima koji su na nezakonit na?in dobili otkaz u ranijem periodu, kada je na ?elu škole bio bra?ni par Radovan i Dragica Tomi?, saznaje VOICE.

Zbog loših poslovnih odluka prethodnog rukovodstva, VPŠ se našla u situaciji da u teku?oj školskoj godina skoro ostane bez finansijskih sredstava, ali i studenata. Ipak, odlukom Pokrajinskog sekretarijata za nauku broj budžetskih studenata pove?an je sa 10 na 108, od ukupno predvi?enih 740 brucoša u školskoj 2016/17 (ove godine upisano je i 140 samofinansiraju?ih studenata).

Samo od avgusta do oktobra 2016. godine, na naplatu je stiglo nekoliko presuda u korist profesora VPŠ koji su na nezakonit na?in dobili otkaze. Najpoznatiji slu?aj me?u njima je spor sa profesorkom Jelenom Damnjanovi? koja je 2014. dobila otkaz. Tadašnja direktorka Dragica Tomi? uru?enje otkaza je obrazložila navodno njenim neredovnim dolaskom na posao. Prethodno je Jelena Damnjanovi? dobila status uzbunjiva?a jer je javnost upozorila na brojne malverzacije koje se dešavaju u VPŠ.

Osnovni sud u Novom Sadu je nedavno doneo presudu da se ona vrati na posao, baš kao i u slu?aju profesora Gorana Radi?a i Željka Mar?i?evi?a, kojima su Radovan i Dragica Tomi? tako?e uru?ili otkaze. Sve ovo koštalo je VPŠ oko milion i po dinara, uz sudske troškove koji su dostigli milion dinara.

Sadašnja vršiteljka dužnosti direktorke VPŠ Jelena Damnjanovi? kaže za VOICE da su ljudi dobijali otkaze samo zato što se nisu slagali sa nekim stvarima, ali i zbog mnogo manjih stvari. „Indikativno je da su svi, pa i ja, dobili otkaz po istoj matrici. U sporu protiv profesora Mar?i?evi?a, Radi?a i mene, VPŠ je samo na ime troškova sudskih postupka platio više od milion dinara. Pre nekoliko godina i profesorka Ljiljana Mileti?, koja je tako?e dobila otkaz u montiranom postupku, trebala je da se odlukom suda vrati na posao, ali se nagodila sa upravom i njoj je ispla?en maksimalan iznos od 30.000 evra“, navodi Damnjanovi?.

jelena damnjanovic (1)

Jelena Damnjanovi?: Lepo je kad pravda pobedi

Prema njenim re?ima, zbog pla?anja naknada za svakog profesora koji je tužio školu zbog otkaza sada su nastali ogromni troškovi za VPŠ. „Meni su samo trebali da isplate 12 plata plus kamate od 15 odsto na godišnjem nivou“, navodi ona. Smatra da je Savet VPŠ doneo odluku da se svi profesori isplate jer bi svako dalje odugovla?enje sudskog postupka samo još pove?alo troškove po školu.

Ona ocenjuje da je škola zbog svega u teškoj finansijskoj situaciji sa jako malim brojem upisanih studenata. „Mi sada radimo na vra?anju poverenja studenata i šire društvene zajednice u nas. Za sve to je potrebno vreme i to je naš najve?i problem. Dosta je stvari došlo na naplatu i finansijska situacija je vrlo teška. Imali smo i imamo podršku i prethodne i sadašnje Pokrajinske vlade i nadamo se da ?emo uspeti. Ustanova je zbog ne?ije samovolje i zloupotreba autonomije visoskoškolske ustanove mogla da bude ugašena“, kaže Jelena Damnjanovi?.

Jedan od prvih poteza Jelene Damnjanovi? kada je preuzela vo?enje VPŠ bilo je uru?enje otkaza ugovora o radu Radovanu i Dragici Tomi?, ali, kako tvrdi, ne zbog revanšizma, ve? zbog brojnih propusta u radu i predugog izostajanja sa nastave.

Trenutno se bavimo finanijskim istragama da vidimo gde je sve naš novac otišao. Naduvane fakture su naj?eš?i slu?ajevi, ali je to teško dokazivo. Velike pare su curile iz škole i na nama je da to sada otkrijemo. „Na isti na?in kako su nama montirali postupke, oni su sada dobili opravdano otkaze. Utvrdili smo mnoge stvari, a pored ostalog da su ih asistenti menjali na predavanjima što je protivzakonito“, kartko je prokomentarisala nova direktorka.

Savet odustao od vo?enja postupaka protiv tri profesora

Savet VPŠ je oktobra 2016. doneo odluku da ne ulaže žalbu na presudu Osnovnog suda u Novom Sadu kojom je presu?eno da škola profesorki Jeleni Damnjanovi? Simi? isplati 12 plata sa zateznim kamatama. U odluci u koju je VOICE imao uvid navodi se da je doneta zbog procene da bi daljim postupkom nastali dodatni troškovi na teret škole jer nije dokazano da joj je otkaz uru?en na zakonit na?in.

Radovan Tomic

Radovan Tomi?

Naime, sud je 26. avgusta doneo presudu kojom se otkaz ugovora o radu profesorki Damnjanovi? proglašava nezakonitim i tužbeni zahtev usvaja u celosti. VPŠ je naloženo da profesorku vrati na posao u punom radnom vremenu i da joj se upiše radni staž od momenta dobijanja otkaza do danas.

Kao razlog za uru?enje otkaza profesorki Damnjanovi?, tadašnja direktorka VPŠ Dragica Tomi? navela je neopravdani izostanak sa posla u trajanju od najmanje dva uzastopna dana. Njoj je otkaz uru?en 7. maja 2014. godine. U me?uvremenu, nakon što je Pokrajinska vlada smenila Dragicu Tomi? sa mesta direktorke, Jelena Damnjanovi? imenovana je za v. d. direktorke VPŠ.

Tako?e, Savet je na jednoj od sednica doneo odluku da ne ulazi u ponovni postupak pred Osnovnim sudom u Novom Sadu u radnom sporu sa profesorim Goranom Radi?em. Radi? je tužio VPŠ jer je smatrao da je na nezakonit na?in dobio otkaz. Prvobitni postupak, pokrenut još 2008. godine, Radi? je izgubio, ali mu je sud 2014. godine dozvolio ponovno pokretanje postupka zbog pribavljanja novih dokaza.

Na osnovu izjava zaposlenih došlo se do zaklju?ka da je otkazni postupak protiv Radi?a bio montiran i da mu je tadašnji direktor Radovan Tomi? uru?io otkaz zbog navodno neredovnog dolaska na posao. Da je Radi? redovno dolazio na posao sudu potvrdila je i Jelena Damnjanovi? Simi?, koja je sa njim u to vreme delila kabinet. Na sre?u po VPŠ, profesor Radi? se odmah po uru?enju otkaza zaposlio na drugom radnom mestu pa je njegov odštetni zahtev bio znatno niži od ostalih profesora.

Obustavljen postupak i protiv bivšeg asistenta

Savet VPŠ je avgusta 2016. doneo odluku da škola odustane i od daljeg sudskog gonjenja bivšeg asistenta Nenada ?oki?a. Naime, škola je ?oki?u platila troškove doktorskih studija, da bi protiv njega kasnije povela sudski postupak jer je navodno raskinuo radni odnos sa školom. Ugovorom sa VPŠ ?oki? je bio u obavezi da ne raskida radni odnos najmanje pet godina od završetka postdiplomskih studija. Razlog što je Savet doneo odluku da odustane od daljeg postupka protiv ?oki?a bio je taj što ustvari VPŠ njemu nije produžila radni odnos u zakonskom roku. ?oki? je prvo izgubio spor protiv škole i bio je obavezan da plati iznos od 640.000 dinara kao i troškove parni?nog postupka. I ti troškovi su nakon odluke Saveta pali na teret VPŠ.

Spor protiv VPŠ dobio je i profesor Željko Mar?i?evi? koji je dobio otkaz juna 2013. godine. Presudom iz juna 2014. godine VPŠ je obavezana da Mar?i?evi?a vrati na posao u punom radnom vremenu i da mu upiše radni staž od otkaza do dana vra?anja na posao. Razlog što je Mar?i?evi?u uru?en otkaz bio je njegovo dodatno angažovanje na Visokoj tehni?koj školi strukovnih studija u Zrenjaninu. On je za taj dodatni posao imao pribavljenu saglasnost Nastavno-nau?nog ve?a VPŠ.

Shodno tome sud je utvrdio da je Mar?i?evi?eva tužba osnovana i da je imao pravo da dodatno bude angažovan na VTŠ u Zrenjaninu, jer je za to posedovao i saglasnost mati?ne VPŠ u Novom Sadu. Me?utim, na ovu odluku VPŠ se žalio, pa je Apelacioni sud u Novom Sadu marta 2015. godine potvrdio pvostepenu presudu Osnovnog suda, po kojoj je VPŠ u obavezi da profesora Mar?i?evi?a vrati na posao. Savet VPŠ je svojom odlukom prakti?no spre?io dalji sudski postupak koji bi škola sigurno izgubila.

Direktorka jednostrano raskidale važe?e ugovore

DragicaTomic

Dragica Tomi?

Prošlog meseca uprava VPŠ donela je i odluku o vansudskom poravnanju sa osiguravaju?om ku?om Viner Štediše. Jelena Damnjanovi? kaže da se to moralo dogoditi zbog toga što je bivša direktora Dragica Tomi? jednostrano raskinula ugovor o osiguranju, iako je VPŠ prethodno za to orgazivao postupak javne nabavke

Zbog toga je osiguravaju?a ku?a od VPŠ tražila obešte?enje, jer se kasnilo sa uplatom premije osiguranja. Nakon nekoliko održanih sastanaka sa upravom osiguravaju?e ku?e, dogovoreno je da Viner Štedišeu bude upla?eno 700.000 dinara, umesto traženih 900.000. Cena usluge osiguranja iznosila je oko tri miliona dinara. Ukupan preostali dug VPŠ bio je 1,8 miliona dinara, plus kamate i sudski troškovi.

„Mi smo se nagodili prakti?no za 700.00 dinara, a poenta svega je da se bivša direktorka nagodila sa drugom osiguravaju?om ku?om i sada mi moramo da ispravimo njene greške“, zalju?uje Jelena Damnjanovi? i kao ilustraciju visine nepotrebnog troška navodi godišnju upisninu samofinansiraju?ih studenata koja iznosi 60.000 dinara.

„Drasti?no smo smanjili sve troškove i trudimo se da kroz neke druge projekte obezbedimo novac i opstanemo“, navodi v.d. direktorka, uz napomenu da imaju obe?anja da ?e VPŠ naredne školske godine biti vra?ena sva budžetska mesta, što u upravi vide kao šansu za opstanak.

Poništene neke od odluka prethodnog rukovodstva

Poslednjeg dana avgusta 2016, Savet VPŠ doneo je odluku da stavi van snage svoju odluku od 13. aprila, kojom je škola odbila da postupi po rešenju Pokrajinske vlade, kao osniva?a, da se Dragica Tomi?a smeni sa funkcije. Vlada Vojvodine se na ovaj potez odlu?ila pošto je iz Agencije za borbu protiv korupcije stigao dopis da se Dragica i Radovan Tomi? nalaze u sukobu interesa. Suprotno odluci vlade, Savet je 13. aprila velikom ve?inom glasova odbio da usvoji taj predlog i raspisao konkurs za izbor direktora na novi mandat.

Ve? na prvoj narednoj sednici, Savet je Dragicu Tomi? reizabrao na funkciju direktorke u novom mandatu. S obzirom na to da je izbor Dragice Tomi? usledio nakon njenog smenjivanja od strane osniva?a, Savet je i ovu odluku poništio. Konkurs za novog direktora VPŠ nedavno je ponovljen, a na prethodnoj sednici Savet je odlu?io da od oktobra 2017. direktorka VPŠ bude Jelena Damnjanovi?.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj podneo je oktobra prošle godine i krivi?nu prijavu protiv rukovodilaca Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima. Prijava je podneta zbog nenamenske potrošnje oko 200 miliona dinara, što je utvr?eno višestrukim kontrolama pokrajinske budžetske inspekcije. Pored toga, prijava u koju je VOICE imao uvid obuhvata i nezakonitosti koje je utvrdila inspekcija Ministarstva finansija, odnosno Agencija za borbu protiv korupcije.

Na pitanje VOICE šta se u me?uvremenu dogodilo sa ovom krivi?nom prijavom, u Višem tužilaštvu u Novom Sadu su naveli da se prijava „nalazi u fazi provera“. Prijavu je tužilaštvu 20. oktobra prošle godine podnelo Pokrajinsko javno pravobranilaštvo.

Jelena Damnjanovi?, koja je i sama ukazivala na zloupotrebe bivšeg rukovodstva, zbog ?ega je i dobila status uzbunjiva?a, smatra da svi trebaju da se oglašavaju kada se ovakve stvari pojave u obrazovnoj instituciji. „To bi trebalo na sva zvona da se oglasi jer se mi ipak bavimo vaspitanjem i obrazovanjem dece i treba da služimo kao primer. Ako se takve stvari javljaju i na drugim mestima ljudi ne trebaju da ?ute, naro?ito u zdravstvu i obrazovanju. Pitanje je koliko ljudi to mogu da iznesu, jer to nije lako“, navodi ona.

Prema njenim re?ima, nema boljeg ose?aja nego kada pravda pobedi, što se dogodilo kada je ona u pitanju. „Naš slu?aj je predaleko otišao jer su postojale prijave kolega koje su godinama ignorisane. Dobro je da je bivši pokrajinski sekretar (Vladimir Pavlov) imao razumevanja za to i isterao stvar do kraja. Nadam se da ?e naša škola poslužiti kao dobar primer drugima i da se ovakvi podaci ne?e pojavljivati u drugim školama i fakultetima“, zaklju?ila je Jelena Damnjanovi?.

Ekipa VOICE

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!