Vojvodinašume: Nismo potcenili vrednost šuma

08 Dec 2014

Za 13 godina rada vrednost šuma povećana za preko 900 miliona dinara

Javno preduze?e Vojvodinašume demantovalo je danas navode Državne revizorske institucije (DRI) da je potcenilo vrednost šuma, jer je, kako se navodi, za 13 godina rada vrednost šuma pove?ana za preko 900 miliona dinara.

“Kada je JP Vojvodinašume 2003. godine formirano, vrednost šuma u ovom preduze?u iznosila je 5,7 milijardi dinara, dok je 31. decembra 2013. ova vrednost iznosila 6,66 milijardi dinara. Evidentno je da JP Vojvodinašume u 2013. godini ne samo da nije potcenilo vrednost šuma kojim gazduje, nego je od osnivanja uve?alo njihovu vrednost za 948 miliona dinara, i pored toga što mu je Zakonom o restituciji oduzeto 1.425 hektara pod šumom”, piše u demantiju Vojvodinašuma.

Dodaje se da nije ta?an navod DRI da “nije izvršen obra?un primljenih donacija u korist prihoda za 2013. godinu za iznos od 18,8 miliona dinara” i da je svesno propušteno da je DRI u napomenama o pravilnosti poslovanja konstatovao da je “u januaru 2014. godine Preduze?e u svojim poslovnim knjigama ukinulo donacije u korist prihoda, te je na taj na?in otklonilo utvr?enu nepravilnost”.

“Pored toga, u nastavku teksta se tendenciozno navode delovi izveštaja, iako izveštaj ni u jednom svom delu za poslovanje u 2013. godini ne predvi?a ni prekršajne ni krivi?ne mere, ve? samo mišljenja i preporuke za unapre?enje poslovanja Preduze?a”, piše u saopštenju Vojvodinašuma.

Dodaje se da je DRI Vojvodinašumama dala niz preporuka manjeg materijalnog zna?aja s ciljem da se unapredi sistem finansijskog upravljanja, kontrole, planiranja i ra?unovodstvenog pra?enja poslovanja, ne odstupaju?i pri tome od svog kona?nog mišljenja da su finansijski izveštaji istiniti, objektivni, a poslovanje u skladu s propisima rbije, datim ovlaš?enjima i planiranom svrhom.

DRI je u svom izveštaju prošle nedelje navela da su “Vojvodinašume” procenom da šume kojima gazduju, vrede 6,7 milijardi dinara, višestruko potcenile njihovu vrednost.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!