Vojvodina u mreži za zaštitu savskog sliva

01 Jun 2015

Zajednička akcija i poduhvat država u slivu Save

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine pridružio se danas aktivnostima na o?uvanju prirode duž reke Save, od njenog izvorišta u slovena?kim Alpima do uš?a u Dunav kod Beograda.

Ovaj sekretarijat je danas potpisao Deklaraciju mreže zašti?enih podru?ja u savskom slivu – Sava Parks, a ovaj dokument je potpisan u okviru inicijative evropske fondacije EuroNatur.

Deklaraciju su do sada potpisale brojne instutucije, u Srbiji su to Javno preduze?e Vojvodinašume, Pokret gorana Sremska Mitrovica i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

“Potpisivanjem ovog dokumenta preuzimamo odgovornost za održivi razvoj Posavine, omogu?avamo prekograni?na saradnja i privla?enje sredstava iz evropskih fondova”, kazao je Slobodan Puzovi? na potpisivanju Deklaracije.

Puzovi? je rekao da je cilj i da se kroz organizovanje zašti?enih podru?ja uz Savu obezbediti kvalitetna zaštita i održivi razvoj loklanih samouprava.

Portparol SavaParks mreže Goran Gugi? objasnio je da je specifi?nost zašti?enih podru?ja u savskom slivu ta što zaštita prirode u njoj nije nešto što ograni?ava, ve? što funkcioniše kao motor razvoja, a posebno ruralnih podru?ja.

Predstavnica fondacije EuroNatur Tereza Šiler izjavila je da je re? o zajedni?koj akciji i poduhvatu država u slivu Save od kojeg ?e ljudi koji u njima žive imati najviše koristi.

Deklaraciju su potpisali i predstavnici Turisti?ke organizacije Ruma, Javne ustanove za upravljanje zašti?enim prirodnim vrednostima Vukovarsko-sremske županije iz Vinkovaca, Vlada Srpske i Nacionalnog parka “Triglav”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!