Vojvodina u Briselu ne zastupa teritorijalne interese

07 Nov 2008

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ju?e da Vojvodina u Briselu ne zastupa svoje teritorijal…

bojan-pajtic.jpgPredsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ju?e da Vojvodina u Briselu ne zastupa svoje teritorijalne interese, nego interese neposredno zainteresovanih subjekata Pokrajine.
“To su gra?ani, privredni subjekti lokalne samouprave, agencije za razvoj, nevladine organizacije. U zastupanju tih interesa postoja?e snažna koordinacija s Misijom Srbije pri EU”, rekao je Pajti? na skupu “Srbija i EU – ja?anje evropske perspektive”. Osnivanje predstavništva Vojvodine u Briselu predvi?eno je novim Statutom Vojvodine. Pajti? je istakao da je uspostavljanje predstavništva potreba “sa stanovišta funkcionalnosti obavljanja svakodnevnih poslova koordinacije”, kao i da je to priprema za delovanje organa regionalne i lokalnih vlasti posle pristupanja Srbije EU.
“?lanstvo Srbije u EU je interes zna?ajniji od svakog pojedina?nog, poslovnog, regionalnog ili sindikalnog interesa”, istakao je Pajti?, i dodao da regionalne kancelarije u Briselu ne zapošljavaju veliki broj ljudi.
“Tu?a iskustva su nedvosmisleno pokazala da što je regionalna kancelarija u Briselu profilisanija, a po mogu?stvu i sektorski orijentisana, njen uspeh je izvesniji”, rekao je Pajti?.
On je istakao da se pitanje može li interes regiona poput Vojvodine biti neposredno predstavljen u Briselu može postaviti ili iz neznanja ili iz loše namere. “Više od 300 evropskih regija ima svoja predstavništva u Briselu… Ta kancelarija ?e biti odraz potrebe da novac iz fondova EU koristimo za dalji razvoj našeg društva”, rekao je Pajti?.
Na pitanje o mogu?im kritikama opozicije u vezi s tom idejom, Pajti? je rekao da regije svih država, i kandidata za ?lanstvo u EU i ?lanica EU, imaju svoje kancelarije u Briselu. “Nikome ne pada na pamet da bilo koga zbog toga optužuje za separatizam”, rekao je predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!