Vojvodina mera za evropsku Srbiju

13 Sep 2008

Može li

Izvršno ve?e VojvodineMože li novi Statut APV da podstakne bu?enje regionalizma
Dok se ve? nekoliko nedelja u nekim politi?kim krugovima vodi polemika oko toga kriju li se iza novog vojvo?anskog statuta neke separatisti?ke tendencije, iz vladaju?e koalicije u Vojvodini koja priprema novi najviši pravni akt Pokrajine, poru?uju ?e taj akt biti “ekonomski motor” regiona, ali i cele Srbije, te da optužbe za separatizam nemaju nikakve osnove. U skladu sa ustavnim zakonom novi statut APV treba da se na?e pred republi?kim poslanicima, koji moraju da daju kona?nu saglasnost na taj akt kojim ?e se zaokružiti ovlaš?enja pokrajinskih vlasti.

Radnom verijom statuta predvi?eno je da Vojvodina dobije vlasništvo nad imovinom, izvorne prihode i nove nadležnosti. Autori tog teksta tvrde da bi, umesto optužbi za separatizam, bilo mnogo bolje da se više razmišlja o decentralizaciji i regionaliazicji i u ostalim delovima Srbije, pošto je trenutno jedino Vojvodina obezbedila institucionalni okvir da konkuriše za sredstva kod evropskih pretpristupnih fondova.

Na ovu prednost Vojvodine ukazuje i predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti?. On napominje da su u tom pogledu bitni i razvojni mehanizmi novog statuta kao što je razvojna banka, ali i druge institucije.
– Cilj je novo poboljšanje infrastrukture i otvaranje novih radnih mesta. Statut mora da bude dalji pokreta? razvoja naše pokrajine – kaže Pajti?.
On je rekao i da svaki region bilo koje države u Evropskoj uniji može da uzme velika sredstva za razvoj iz fondova Unije.
I bivši predsednik pokrajinskog parlamenta i zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš ocenio je da i drugi delovi zemlje treba da imaju istu mogu?nost.

– Zašto bi Vojvodina bila bolja od moravskog regiona sa sedištem u Nišu, ili od Šumadije, ili bilo kog drugog kraja Srbije? Mi treba da pomognemo ovim statutom da nove regije koje ?e pre ili kasnije nastati na teritoriji Srbije krenu našim putem. Jer ono što mi želimo za Vojvodinu, želimo i za druge regione u Srbiji – kaže Kostreš.
Lider Koalicije “Šumadija” Branislav Kova?evi? koji se ve? godinama zalaže za regionalizaciju Srbije, smatra da novi statut Vojvodine ipak ne?e uticati na promenu svesti kod gra?ana u pogledu procesa decentralizacije i regionalizacije drugih delova Srbije.

– Ne verujem da ?e taj Statut dovesti do bitnih promena ni kad je re? o samoj autonomiji Vojvodine, zato što je sam Ustav tako formulisan da ne pruža mogu?nost da se Srbija regionalizuje na pravi na?in – ocenio je on za naš list.
Iako postoji ustavna odredba kojom se svim gra?anima Srbije garantuje pravo na pokrajinsku autonomiju, to po Kova?evi?u ne zna?i ništa ako u politi?koj eliti ne postoji spremnost da se krene u taj proces. On je naveo da je pravo na autonomiju postojala i u nekim ranijim ustavima, ali da nikad nisu obezbe?eni uslovi da se taj proces pokrene.

On je rekao da centralizacija pruža veliku vlast, mo?, novac i kontrolu, te da se teško može o?ekivati da se stranke koje uživaju te “blagodeti” njih lako i odreknu.
– Još uvek imamao situaciju da lideri iz Beogarda odre?uju ko ?e biti predsednici opštinskih i gradskih strana?kih odbora, ili direktori lokalnih javnih preduze?a – dodao je.
Kova?evi? kaže da je opšte raspoloženje me?u politi?kim akterima na nižim nivoima vlasti takvo da je svima “dosta beogradizacije i centralizacije”, ali da je i pored toga jako teško do?i do pravnog okvira koji bi stvorio uslove za istinsku decentralizaciju Srbije.

– Kad do?e do toga da takva rešenja treba da se ugrade u Ustav i zakone, onda se pri?a promeni i dobije sasvim druga?ija tuma?enja pa se takve težnje odmah vezuju za separatizam – ukazao je on.
Dodao da je zboga toga jako teško gra?anima objasniti šta je suština decentralizacije.
– Gra?ani shvataju i vide kako se Boegrad gradi, dok svi ostali tonu. Ali, bojim se da ?e se uslovi za regionalizaciju ste?i tek kad se sve u Srbiji privatizuje, jer se onda novac više ne?e nalaziti u državnim kasama, nego u privatnim rukama, i eliti ?e biti sasvim svejedno kakvo ?e Srbija imati ustavno rešenje u pogledu regionalizacije – zaklju?io je on.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!