Vojvodina i Srbija – republike u sastavu SR Srbije!

25 Mar 2012

Vojvodina kao unutrašnja kolonija Srbije

U?esnicima ?etvrte vojvo?anske konvencije bi?e predloženo da usvoje „Deklaraciju o osnovama demokratskog ujedinjenja Vojvodine i Srbije”, kojom se predlaže formiranje „Savezne Republike Srbije”, koju bi ?inile „Republika Srbija i Republika Vojvodina”.

„Zajedni?ka budu?nost na novim osnovama može se osigurati samo na osnovama jednakosti i ravnopravnosti Srbije i Vojvodine i na principima federalizma i republikanizma”, navodi se u predlogu te deklaracije u koji je Beta imala uvid.

Ocenjuje se da Vojvodina od 1918. godine, kada je ušla u Kraljevinu Jugoslaviju, „pla?a visoku cenu zajedni?kog života sa Srbijom”, kroz „sputavanje razvoja, ekonomsku eksploataciju, diskriminaciju i zapostavljanje Vojvodine”.

Navodi se da je Vojvodina danas u položaju „unutrašnje kolonije Srbije” i upozorava da je „neravnopravnost izvor trajne nestabilnosti”.

?etvrtu vojvo?ansku konvenciju, kao i prethodne tri, organizuju manje vojvo?anske stranke koje se zalažu za reviziju ustavnog položaja Vojvodine, kao i autonomaške nevladine organizacije.

Ta konvencija najavljena je za 1. april ove godine i održa?e se u Novom Sadu, a programske dokumente sutra ?e na konferenciji za novinare predstaviti nekadašnji vojvo?anski visoki funkcioner u bivšoj SFRJ Živan Berisavljevi? i predsednik nevladine organizacije Vojvo?anski klub ?or?e Suboti?.

 

Deklaraciju o Vojvodini republici ne podržavaju svi saziva?i

Deklaracija o potrebi formiranja “Savezne Republike Srbije”, u ?ijem bi sastavu bile “Republika Srbija” i “Republika Vojvodina” nije zajedni?ki stav svih saziva?a ?etvrte vojvo?anske konvencije, ve? ?e o njoj biti razgovarano na tom skupu u Novom Sadu, 1. aprila, re?eno je agenciji Beta u Organizacionom odboru konvencije.

„Deklaraciju o osnovama demokratskog ujedinjenja Vojvodine i Srbije” su ju?e predstavili nekadašnji visoki funkcioner u bivšoj SFRJ Živan Berisavljevi? i predsednik nevladine organizacije Vojvo?anski klub ?or?e Suboti?.

Me?u saziva?ima te konvencije je i Savez vojvo?anskih Ma?ara (SVM), a predsednik te najja?e manjinske partije u Srbiji Ištvan Pastor rekao je agenciji Beta da SVM nije za Vojvodinu republiku, ve? za to da pokrajina ima široku autonomiju, sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlaš?u.

On je obrazložio da je SVM u?estvovao i na prethodne dve vojvo?anske konvencije i da ?e u?estvovati i na ovoj, jer želi da iznese svoje stavove o autonomiji Vojvodine.

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Petar Kunti? rekao je da ta stranka smatra da Vojvo?ani ne?e ništa dobiti ako se sadašnja “beogradizacija” zameni “novosadizacijom” i dodao da je DSHV zbog toga za decentralizaciju države do nivoa lokalnih samouprava.

On je ocenio da je grupa bivših i sadašnjih politi?ara, koja je inicirala ideju o „Saveznoj Republici Srbiji” zapravo “preskromnog politi?kog kapaciteta da bi mogla nešto promeniti”.

“Ostaje da sa?ekamo da vidimo ko ?e dalje povla?iti poteze i ko ?e se sve priklju?iti. Mislim da se troši previše energije na to pitanje”, kazao je Kunti? agenciji Beta.

U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine (NDNV) agenciji Beta je re?eno da ?e i predstavnici ovog udruženja u?estvovati u radu konvencije, jer žele da se o temi autonomije Vojvodine razgovara.

U NDNV-u su kazali da nemaju kona?an politi?ki stav o tome kakav status Vojvodina treba da ima, ve? smatraju da je tema autonomije Vojvodine u medijima marginalizovana pa je ?etvrta vojvo?anska konvencija prilika da se govori o položaju pokrajine u Srbiji.

Saziva?i ?etvrte vojvo?anske konvencije su još i Vojvo?anska partija, Crnogorska partija, Alijansa vojvo?anskih Rumuna, Rusinska demokratska stranka, te nevladine organizacije Forum V-21, Argus, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Regionalni centar za izbegla i prognana lica.

Pajti?: Vojvodina republika – neverovatna ideja u službi izbora

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ve?eras da je ideja o tome da Vojvodina treba da bude republika unutar federalizovane “Savezne Republike Srbije” jedna od “neverovatnih ideja” kakvih ?e biti sve više kako se izbori budu približavali.

“Što budemo bliži izborima, bi?e sve neverovatnijih i neverovatnijih ideja”, rekao je Pajti? agenciji Beta.

Pastor: SVM nije za republiku, ve? za široku autonomiju

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je danas da se njegova stranka ne zalaže za Vojvodinu kao republiku unutar „Savezne Republike Srbije”, kao što to predlažu neke manje vojvo?anske stranke, ve? za Vojvodinu sa širokim autonomnim ovlaš?enjima.

„Mi ne razmišljamo o Vojvodini kao republici unutar Savezne republike Srbije, ve? o Vojvodini kao širokoj autonomiji sa zakonodavnom, sudskom, izvršnom vlaš?u i sa sopstvenim prihodima”, rekao je Pastor agenciji Beta.

Ištvan Pastor je rekao da ?e predstavnici SVM-a u?estvovati na toj konvenciji, kao što su u?estvovali i na prethodne dve i ocenio da ?e se na tom skupu na?i „preostali borci za vojvo?ansku autonomiju”.

„Bi?emo na konvenciji da bismo izneli svoje stavove. Sada se postavlja pitanje da li ?e pri?a o Vojvodini preživeti ili ?e zauvek biti potisnuta”, rekao je Pastor.

Prema njegovim re?ima, mnogi koji su autonomiju Vojvodine isticali kao svoj cilj, u me?uvremenu su odustali od toga.

On je naveo da je Vojvodina u proteklih pet godina ostala uskra?ena za 620 miliona evra i ocenio da takav odnos države prema svojoj pokrajini ne sme da se nastavi.

„Vojvodina može da snosi odre?ene terete solidarnosti, ali ona mora istovremeno i da raspolaže sa onim što je sama stvorila”, kazao je Pastor.

Jerkov: Ideja o republici nije nova, LSV je predlagala još 1999.  

Portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandra Jerkov izjavila je danas da je promena Ustava Srbije neophodan preduslov za bolji položaj Vojvodine.

“U ovom ustavu se ne može na?i dovoljno prostora za bolji položaj Vojvodine i zato ga nužno treba menjati”, kazala je Jerkov agenciji Beta.

Dodala je da ideja o tome da Vojvodina bude republika nije nova i podsetila da je njena stranka predlagala status republike za ovu pokrajinu još 1999. godine.

Aleksandra Jerkov je kazala da se postavlja pitanje koliki je politi?ki kapacitet ovih stranaka koje predlažu federalni koncept ure?enja države i kako misle da ga sprovedu u delo.

„U svakom slu?aju, važnije je koji ?e nivo nadležnosti imati Vojvodina, od toga kako ?e se to formalno zvati”, kazala je portparolka LSV.

Dodala je da njena stranka ne?e u?estvovati na ?etvrtoj vojvo?anskoj konvenciji, koja se održava 1. aprila u Novom Sadu.

Miji? (LDP): Bitna je suština a ne model autonomije Vojvodine  

Potpredsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Dušan Miji? izjavio je danas da za Vojvodinu nije najvažnije kakav ?e model biti ponu?en za njen položaj u Srbiji ili sa Srbijom, ve? šta ?e biti suština njene autonomije.

“Svaki model može ravnopravno da u?estvuje u jednom slobodnom javnom dijalogu pa tako i model o Vojvodini republici unutar federalizovane Srbije. Me?utim, sam model ne garantuje ujedno i stepen autonomije Vojvodine”, rekao je Miji? agenciji Beta.

Prema njegovim re?ima, zbog toga treba otvoriti slobodan javni dijalog o problemu autonomije Vojvodine i posti?i dogovor o tome kako vojvo?anska autonomija treba da izgleda.

“Možda i sama autonomija može da da više funkcionalnosti za Vojvodinu, nego neki federalni model. Ali, hajde da razgovaramo o tome”, rekao je Miji? i najavio da ?e LDP u statusu gosta prisustvovati ?etvrtoj vojvo?anskoj konvenciji u nedelju, 1. aprila.

Komši?: Nerealna inicijativa o Vojvodini republici

Politi?ki analiti?ar Jovan Komši? ocenio je danas da je legitimna ali nije realna inicijativa da Vojvodina bude republika unutar „Savezne Republike Srbije”, što su predložile pojedine manje vojvo?anske stranke.

“To je legitiman na?in razmišljanja, ali mislim da nije realno da se o tome raspravlja u ovom politi?kom trenutku u Srbiji”, rekao je Komši? agenciji Beta i ocenio da „u dogledno vreme” nema šanse da se o tome raspravlja.

Ocenio je da takva inicijativa nije ni secesionisti?ka, jer predvi?a jedinstvenu federalnu državu.

Komši? je dodao da je potrebno otvoriti slobodnu javnu diskusiju o potrebi decentralizacije i regionalizacije Srbije, a samim tim i o potrebi menjanja položaja Vojvodine.

On je ocenio da ?e takva jedna diskusija biti mogu?a ukoliko Srbija stabilizuje svoj put ka Evropskoj Uniji.

„Budu?a regionalizacija Srbije bi otvorila mogu?nosti za nove nadležnosti Vojvodine, koje ne postoje u aktuelnom Ustavu Srbije”, rekao je Komši?.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!