Vojvođanskim paorima stižu prijave zbog blokade puteva

03 Dec 2011

Došli seljaci ministru na vratanca

Vojvo?anski poljoprivrednici koji su od 30. maja do 4. juna ove godine blokirali puteve i institucije nezadovoljni odlukom o ispla?ivanju subvencija, po?eli su da dobijaju prekršajne i krivi?ne prijave, iako im je obe?ano da to ne?e biti u?injeno, saopštila je danas Asocijacija poljoprivrednika u Novom Sadu.

“Podse?am da je poslednji dan vožnje postignut dogovor izme?u ministra i predstavnika poljoprivrednika da se niko od poljoprivrednika ne?e procesuirati. Od ministra Petrovi?a tražimo hitan prijem u cilju rešavanja ove situacije” – rekao je Miroslav Kiš, predsedavaju?i Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika, koji je potpisao saopštenje.

U njemu se navodi i da su do sada prekršajne prijave za ugrožavanje bezbednosti saobra?aja tokom protestne vožnje stigle na adrese desetine poljoprivrednika u opštini Novi Be?ej, a jedna krivi?na podneta protiv poljoprivrednika iz Subotice, koji je “tokom protesta brutalno tretiran od strane policije, o ?emu je javnost bila obaveštena”.
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede negiralo je, me?utim,  danas tvrdnje vojvo?anskih poljoprivrednika da im je obe?ano da protiv njih ne?e biti podnete prijave zbog blokada puteva u junu.

“Dogovor koji je postignut odnosio se na isplatu subvencija po Uredbi o uslovima i na?inu koriš?enja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini”, navodi ministarstvo u saopštenju.

Sredstva po ovoj uredbi bi?e ispla?ena 31. januara 2012. godine, posle usvajanja budžeta za 2012. godinu. Isplata ?e se obavljati za registrovana gazdinstva do 100 hektara, u iznosu 14.000 dinara za jedan hektar.

U saopštenju se navodi i da je ministarstvo da je, po osnovu ove uredbe, do sada isplatilo 8,6 milijardi dinara.

Podsetimo, vojvo?anski paori organizovali su krajem maja  masovne blokade puteva u pokrajini i parkirali više desetina traktora ispred zgrade pokrajinske vlade u Novom Sadu nezadovoljni predlogom resornog ministarstva da subvencije  od 14.000 dinara budu ispla?ivani samo za posede veli?ine do 30 hektara. Njihov zahtev bio je, naime, da taj državni podsticaj bude kao prethodnih godina, tj. da se ispla?uje svima koji imaju do sto hektara.

Posle teških pregovora predstavnika poljoprivrednika i republi?kog ministarstva i  sastanaka u Vladi Srbije, dogovoreno je, a kasnije uredbom i potvr?eno da se sva  registrovana poljoprivreda gazdinstava dobiju subvencije i za posede do 100 hektara.

Poljoprivrednici su po okon?anju protesta bili zadovoljni ishodom pregovora, a dok su povla?ili traktore kojima su blokirali prilaz zgradi Vlade Vojvodine u izjavama novinarima naglašavali su  i da je dogovoreno da se ne kažnjavaju u?esnici protesta.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrovi? je pre nekoliko dana, prilikom posete  Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, novinarima potvrdio da ?e, u skladu sa dogovorom i uredbom, do kraja januara biti ispla?en “svaki dinar za svaki hektar”. Me?utim, na pitanje da li ?e subvencija po hektaru biti iz agrarnog budžeta za narednu godinu nije dao precizan odgovor, rekavši da su u toku rasprave o novoj poljoprivrednoj kasi, te da ?e predlog budžeta najpre izneti premijeru i drugim ministrima pa ga onda obnarodovati. Me?utim, prema onome što se nezvani?no može ?uti od kreatora selja?ke kase za 2012. godinu, podsticaja po hektaru više ne?e biti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!