VOJVOĐANSKI KLUB: Vojvođansko strpljenje ima svoje granice

09 Feb 2009

Ve?

Ko ?e nositi vojvo?ansku zastavu?Ve? izvesno vreme svedoci smo orkestrirane prljave kampanje protiv Predloga Statuta AP Vojvodine. Ova kampanja je u suštini usmerena protiv modernizacije Srbije, decentralizacije i njenog evropskog puta. Ovo što se sada dešava je ve? vi?eno. Ponovo su se udružili srpski nacionalisti i centralisti, nelustrirani politi?ari, akademici SANU, memorandisti i Srpska pravoslavna crkva. naravno, tu su sada i njihovi sledbenici «mlade snage» Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Srpska narodna stranka, Jedinstvena Srbija i «modernizovana i rekonstruisana» Socijalisti?ka partija Srbije. Meta, kao i po?etkom osamdesetih godina je – vojvo?anska autonomija.
Oni u Statutu «vide» ono ?ega nema ni u naznakama: «Predlog Statuta je protivustavan… Vojvodina ho?e državu u državi… To je cepanje Srbije…» To su osnovni sadržaji kampanje: sve same floskule, etikete i kvalifikacije, a ni jednog valjanog argumenta. To je razumljivo, jer upuštanjem u argumentaciju u?esnici kampanje otkrili bi ne samo svoju antivojvo?ansku nego i antievropsku poziciju. Dakle, u kritici Preloga statuta i vi?enju onog ?ega nema kriju se težnje za krajnje centralisti?kim i unitarnim ure?enjem države u kojoj nema ni trunke evropskog duha.
Vojvo?anski klub upozorava da nije Predlog Statuta to što deli Srbiju niti je on protivustavan. On je u skladu sa Ustvom kjeg su gra?ani odbili na referendumu, ?ak je u nekim delovima i ispod ustavnih mogu?nosti (železnica, visoko obrazovanje, Univerzitet…) Statut je samo povod da se ispolje prikrivene podele u Narodnoj skupštini Srbije na proevropske i antievropske snage. Vojvo?ansko pitanje je demokratsko, razvojno i na putu evropoizacije Srbije, a u sukobu sa pogubnim centralizmom. Usvajanjem Statuta sve parlamentarne stranke su na demokratskom ispitu, a posebno Demokratska stranka kojoj  neusvajanjem Predloga Statuta preti ozbiljna revizija izborne pobede, posebno u Vojvodini. Ho?e li Boris Tadi? i Demokratska stranka podle?i pritiscima i u cilju o?uvanja vlasti pristati na nove ustupke socijalistima i sli?nim? Ho?e li Vojvodina pristati na to? I dokle? I Vojvo?ansko strpljenje i tolerancija imaju svoje granice!!!

(Saopštenje za javnost Vojvo?anskog kluba od 9. februara 2009.)

Podelite ovu stranicu!