Vojvođanski klub: Sve činimo da “Oluja” traje

04 Aug 2011

Vojvođanski klub protestuje protiv zloupotrebe izbegličkog pitanja od strane srbijanske vlasti, koja nije u razumnom roku zatvorila poraženi deo naše istorije, već je dozvolila da to učini samo vreme.

Srbija, koja ina?e devedesetih godina nije bila u ratu, avgusta 1995. godine pred sam kraj Dnevnika 2 posredstvom propagandnog servisa RTS-a, obavestila je svoju javnost da kolone stižu, iseljavao se deo njenog naroda kojeg je ona toliko štitila.

Život su spakovali, ta?no pre 16 godina u najlon kese, po neku putnu torbu, sve to na traktorsku prikolicu i u klooni bez povratka krenuli put Srbije. Bilo je to uglavnom ruralno, mahom siromašno stanovništvo, jer su ubrane “patriote” krenule na vreme, ve? od 1991. godine. Izbeglice nisu predstavljale posledicu, ve? cilj rata! Mehani?ki priliv promenio je strukturu stanovništva, posebno u Vojvodini. Zbog opstanka na vlasti, tadašnja aktuelna politika zapo?ela je trgovinu tu?om nesre?om.

Nažalost, sve isto samo modifikovano i prilago?eno novom vremenu, zadržalo se i danas. Nakon dvehiljadite godine, izbeglištvo je postalo deo partijskog plena, za koji se bore stranke na vlasti od Republike, preko Pokrajine, do lokalne samouprave. Armija ljudi zapo?ela je rešavanje njihovog pitanja, ali kraj se ne nazire. Zbrinjavaju se zbrinuti. Ku?e se dele onima koji ih imaju. Zapošljavaju se u budžeteke ustanove i budžetska preduze?a dobrostoje?e komletne porodice, a kolektivni centri ostaju kao ve?ita mesta, koje politi?ari redovno pose?uju za vreme predizborne kampanje, donose?i po koji paket i obe?enja koja prijaju. Povratak na prazno, vekovno njihovo ognjište, aktuelna vlast i ne pominje., a kroz zalaganje i sprovo?enje lokalne integracije trajno “?isti” velike prostore Krajine, za potrebe druge države. Ravni Kotari, Krbavsko i druga uparložena polja pripadaju izbeglim srbima, koji uglavnom i danas, rade na crno, ili ?ine deo najve?e regionalne nezaposlenosti u državi Srbiji. Udruženje civilnog društva 

Vlast u Srbiji, zakasnela u vremenu, iz budžeta deli milostinju, diskriminišu?i svoje staro i pridošlo stanovništvo, radi sopstvenog marketinga.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!