VOICE: Vučićev savetnik izgradio vikendicu i most bez dozvole

17 Apr 2016

Reč je o bivšem ministru poljoprivrede Draganu Glamočiću

Bivši ministar poljoprivrede Dragan Glamo?i? na Futoškom dunavcu kod Novog Sada izgradio je vikendicu, peša?ki most i pristanište za ?amce bez bilo kakve saglasnosti i dozvole za gradnju.

Dostupna dokumentacija i fotografije, u koje je VOICE imao uvid, potvr?uju da je bivši ministar poljoprivrede vikendicu izgradio na vodnom zemljištu koje je zakupio na neodre?eno vreme od Vodoprivrednog društvenog preduze?a Šajkaška, dok je prilazni most i ponton za privezivanje ?amaca izgradio na parceli kojom upravljaju Vode Vojvodine.

Iako procena uticaja na vodni režim nije ra?ena, jer su takve studije izuzetno zahtevne i skupe, u Vodama Vojvodine navode da je u vodoprivredi opšte poznato da svi bespravno podignuti objekti u koritu reke usporavaju protok vode i dodatno komplikuju sprovo?enje odbrane od poplava.

Glamo?i? je još 2013. godine, prilikom davanja imovinske karte Agenciji za borbu protiv korupcije, otkrio da poseduje vikendicu u izgradnji od 75 kvadratnih metara. Pomenuta vikendica nalazi se u Futoškom dunavcu i ustvari je izgra?ena bez dozvole na vodnom zemljištu “Šajkaške”, na parceli koju je Glamo?i? uzeo u zakup na neodre?eno vreme, 7. septembra 2010. godine.

dragan glamocic

Dragan Glamo?i?, ministar, savetnik i vikendaš

Uz to što je vikendicu izgradio nelegalno, Glamo?i? jedno vreme nije pla?ao ni naknadu za koriš?enje vodnog zemljišta na katastarskoj parceli br. 9903/42, 9903/93 i 9903/96 K.O. Futog, pa su Vode Vojvodine pokrenule inicijativu da Šajkaška raskine ugovor o zakupu sa savetnikom Aleksandra Vu?i?a. Kako VOICE saznaje, nakon uvida u dokumentaciju Glamo?i? je platio zaostala zaduženja i nastavio da koristi ovo vodno zemljište.

Glamo?i?u pretilo oduzimanje iznjamljenog zemljišta

Zbog toga što nije redovno izmirivao naknadu za koriš?enje parcela na vodnom zemljištu shodno Zakonu o vodama, Draganu Glamo?i?u su Vode Vojvodine 29. maja 2015. zapretile raskidom ugovora. U skladu sa Zakonom o vodama, poslovi obra?una i zaduženja obveznika pla?anja naknada za koriš?enje vodnog dobra na teritoriji Vojvodine povereni su JVP Vode Vojvodine, a sredstva se upla?uju u budžet AP Vojvodine. S obzirom na to da je Glamo?i? isplatio zaostala dugovanja, VDP Šajkaška nije raskinula ugovor s njim.

Montažni most i ponton Glamo?i? je tako?e podigao bez bilo kakvih dozvola, a postoje indicije da je i kanal preko kojeg je most postavljen dodatno prokopavao. Iako potvrde za ovo drugo nema, osim procena stru?njaka da je kanal malo proširen, u Vodama Vojvodine su zvani?no potvrdili da im se niko nije obra?ao povodom izgradnje mosta i pontona na kanalima na navedenoj parceli.

“Uvidom u naše baze podataka za navedenu parcelu JVP Vode Vojodine niko se nije obra?ao. Obilaskom terena konstatovali smo da na pacelama ima više izgra?enih objekata koji nemaju nikakvu dokumentaciju JVP Vode Vojvodine. U katastru nepokretnosti VDP Šajkaška se vodi kao vlasnik ovih parcela“, navodi se u odgovoru iz Voda Vojvodine.

Dragan Glamo?i? nije odgovorio na više poziva da razgovara o ovoj temi za VOICE. Po?etkom prošle godine kratko je pojedinim medijima izjavio da je “sve što je uradio u postupku legalizacije i da je sve što poseduje prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije”.

Vodni inspektor izvršio nadzor izgradnje vikendice i prate?ih objekata

most1Ubrzo nakon ove Glamo?i?eve izjave, vodoprivredni i šumarski inspektor Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu obišli su spornu lokaciju na Futoškom dunavcu i uverili se da je vikendica Dragana Glamo?i?a izvedena kako je i prikazano na geodetskom snimku iz 2014. godine. Utvr?eno je da se vikendica nalazi na iznajmljenoj površini od VDP Šajkaška i da je preko kanala izgra?en montažno-demontažni vise?i most, a za levu obalu Dunavca privezan je i splav-ponton za pecanje.

“Prema skici interne parcelacije u vikend naselju postoji 117 parcela. Kanal izme?u površina izmuljuje i održava VDP Šajkaška, a ni kanal ni Dunavac nisu plovni put. Na kanalu je postavljeno više montažno-demontažnih peša?kih mostova preko kanala. Tako?e, uz levu obalu Dunavca privezano je više splavova-pontona”, navodi se u zapisniku vodnog inspektora, koji je sa?injen prilikom obilaska terena, 13. februara 2015. godine.

Kako je Glamo?i? zakupljivao vodno zemljište

Dragan Glamo?i? je prvo 7. septembra 2010. godine od VDP Šajkaška, zajedno sa Goranom Glamo?i?em, zakupio na neodre?eno vreme deo parcele 9903 u površini od 216 kvadratnih metara (interna parcelacija broj 41). Aneksom ugovora iz 7. februara 2011. potpisan sa Glamo?i?ima promenjen je broj interne parcelacije na 42. Nedelju dana kasnije, Dragan Glamo?i? je sa VDP Šajkaška zaklju?io još jedan ugovor o zakupu dela parcele broj 9903 u površini od 130 kvadratnih metara (interna parcelacija broj 93). Poslednji u nizu ugovora o zakupu potpisan je 10. novembra 2011 godine, tako?e za deo parcele 9903 (interna parcelacija broj 93). Za sva tri dela parcele 9903 važe iste ugovorne obaveze.

Na osnovu podataka iz katastra nepokretnosti za navedenu parcelu, jasno se može videti da je veliki broj korisnika parcela VDP Šajkaška izgradio vikendice na vodnom zemljištu na Futoškom dunavcu bez dozvole i odobrenja za gradnju. U dokumentu Republi?kog gerodetskog zavoda od 8. aprila ove godine se tako?e može videti da je pokrenut i jedan zahtev za upis prava svojine na objektima izgra?enim bez gra?evinske dozvole, a na parcelama VDP Šajkaška.

Na vodnom zemljištu nije predvi?ena izgradnja vikendica

Zakon o prostornom planu Srbije 2010-2020, vodno zemljište tretira kao zašti?enu i rezervisanu zonu u kojoj je zabranjena gradnja bilo kakvih stalnih objekata osim objekata vodoprivredne i plovidbene infrastrukture. To zna?i da na vodnom zemljištu nije predvi?ena ni izgradnja vikendica.

Vodno zemljište je javno i neotu?ivo

Zakon o vodama propisuje da su “vode i vodno zemljište javno vodno dobro”, da je “javno vodno dobro – neotu?ivo”, kao i da se “na javnom vodnom dobru može, pod uslovima utvr?enim ovim zakonom i posebnim zakonom, ste?i pravo koriš?enja”. Zakon o prostornom planu Republike Srbije 2010-2020, tretira vodno zemljište kao “zašti?enu i rezervisanu zonu u kojoj je zabranjena gradnja bilo kakvih stalnih objekata osim objekata vodoprivredne i plovidbene infrastrukture”.

mapaU ugovorima i aneksu ugovora za koriš?enje parcela koje je Glamo?i? u više navrata potpisivao sa VDP Šajkaška,navodi se da zakupci mogu koristiti deo parcele za postavljanje kamp-prikolice ili montažno-demontažnog objekta privremenog karaktera, a u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Za bilo kakvu štetu koju bi zakupac mogao pretrpeti usled visokih voda ili iz nekih drugih razloga VDP Šajkaška ne snosi odgovornost, navodi se u dokumentima. Tako?e, zakupac se obavezao i da ne?e zaga?ivati životnu sredinu i nanositi štetu okolnoj šumi.

Iako procena uticaja na vodni režim nije ra?ena, stru?njaci upozoravaju da je u vodoprivredi opštepoznato da svi bespravno podignuti objekti u koritu reke usporavaju protok vode i dodatno komplikuju sprovo?enje odbrane od poplava. Futoški dunavac i kanal koji je naknadno prokopan oko parcela na kojima se nalaze bespravno izgra?ene vikendice stvorio je zasebnu celinu Zaj?eva ada. Svi mostovi i pontoni bespravno su izgra?eni na postoje?em kanalu. I kanal i Dunavac održava i izmuljuje VDP Šajkaška.

Na?elnica odeljenja vodne inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Marija Novakovi? rekla je za VOICE da su oni upu?ivanjem inspektora koji je utvrdio stanje na spornoj lokaciji i uradili sve što je bilo u njihovoj nadležnosti. “Dalji postupak nije u našoj nadležnosti i nemamo pravo da bilo šta komentarišemo”, rekla je Marija Novakovi?.

Darko Šper (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!