VOICE: Pokrajinska vlada i opštine ostavljaju Rome na cedilu

24 Aug 2017

U pojedinim lokalnim samoupravama koordinatori Kancelarije za romska pitanja su zaposleni kao konobari u zgradi opštine

Od 27 lokalnih Kancelarija za pomo? Romima, koliko ih je bilo pre deset godina u Vojvodini, danas funkcioniše samo njih 14, dok aktuelna Pokrajinska vlada pokazuje sve manju brigu o Romima i devastira nekadašnja zna?ajna dostignu?a vojvo?anskih vlasti, pokazalo je istraživanje Vojvo?anskog istraživa?koanaliti?kog centra (VOICE).

Bivši koordinatori lokalnih kancelarija tvrde da je situacija alarmanta, da su sve mere za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine, koje je ranijih godina država preduzimala, ili minimalizovane ili ukinute. Prema njihovim re?ima, na delu je apsolutno odsustvo podrške državnih institucija. Problemi Roma su ispolitizovani.

U pojedinim lokalnim samoupravama koordinatori Kancelarije za romska pitanja su zaposleni kao konobari u zgradi opštine, saznaje VOICE.

Izveštaj Evropske komisije 

U periodu od 2010. do 2013. godine, u Srbiji je unapre?ena koordinacija vladinih institucija u oblasti ljudskih prava i zaštite manjina, što potvr?uje godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2013. godinu. Kako se navodi u izveštaju, zapo?elo je sprovo?enje novog postupka, ?iji je cilj da osigura upis „pravno nevidljivih lica“, i postignuti su ohrabruju?i po?etni rezultati. Stalna podrška koja se pruža za 170 pedagoških asistenata je dovela do pove?anja broja upisane romske dece u obrazovne institucije, naro?ito na predškolskom nivou, bilo je navedeno u izveštaju. Evropska komisija je te 2013. godine pohvalila mere zapošljavanja Roma, naro?ito u Vojvodini.

“Poklanjana je izuzetna pažnja poboljšanju položaja Roma u Vojvodini. Prvo kroz osnivanje Kancelarije za inkluziju Roma (u Vojvodini) i realizaciju njenih programa obrazovanja, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne zajednice, a zatim i kroz otvaranje Kancelarije za pomo? Romima u svakoj vojvo?anskoj opštini. Vlada APV je finansijski pomagala rad tih kancelarija. U izveštajima Evropske komisije više puta je naglašavan i pohvaljivan ovakav rad sa Romima u Vojvodini, koji je doveo do izuzetnog pove?anja broja studenata i srednjoškolaca Roma, otvaranja malih i srednjih preduze?a ?iji su osniva?i Romi i do stambenog zbrinjavanja mnogih romskih porodica”, kaže za VOICE bivši pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin.

U me?uvremenu, u Vojvodini je prestala sa radom polovina lokalnih Kancelarija koje su bile zadužene za pomo? Romima. Od ukupno 27 Kancelarija u opštinama Vojvodine, koliko ih je bilo 2010. godine, broj je gotovo prepolovljen i sada ih ima ukupno 14. Mere afirmativne akcije pri upisu studenata su svedene na dva odsto svih osetljivih kategorija, što gotovo da ne ostavlja šansu Romima da se upišu na prvu godinu studija. Akcioni plan za primenu strategije za socijalno uklju?ivanje Roma i Romkinja postoji ali se na lokalu ne primenjuje, pokazalo je istraživanje VOICE-a.

Prema mišljenju Miroslava Vasina, sadašnja situacija pokazuje da novu pokrajinsku vlast ne zanimaju dovoljno problemi Roma.

“Kancelarije za pomo? Romima u opštinama imale su izuzetan zna?aj. Zapošljavale su nekog od Roma sa te teritorije i on je imao zadatak da pomaže svoje sunarodnike po svim pitanjima. Na?in poboljšavanja položaja Roma u Vojvodini je bio jedan od izuzetno zna?ajnih uspeha prošle Pokrajinske vlade. ?ini mi se da je sadašnja Pokrajinska vlada sve to veoma brzo devalvirala, kako kroz omalovažavanje uloge romskih koordinatora u opštinama i njihovo politi?ko upodobljavanje, tako i kroz smanjenje budžeta Kancelarije za inkluziju Roma, kao i kroz nerealizovanje akcionih planova na nivou vojvo?anskih opština. To jasno pokazuje da novu pokrajinsku vlast ne zanimaju dovoljno problemi Roma, jer su imali priliku da samo nastave realizaciju programa svojih prethodnika koje je EU podržavala”, ocenio je Vasin.

Ispolitizovan problem Roma

Zastitnik_gradjanaZaštitnik gra?ana je povodom Svetskog dana Roma, koji se obeležava 8. aprila, ocenio da  su sirom?štvo, diskrimin?cij?, predr?sude i d?lje su sv?kodnevic? Roma u Srbiji, a postignuti rezult?ti n? un?pre?enju njihovog položaja nisu otklonili klju?ne prepreke u integr?ciji te manjinske z?jednice. S druge strane, sagovornici VOICE kažu da su problemi romske nacionalne manjine „stavljeni pod tepih“, da ne postoji jasan plan kako da se pomogne najugroženijem delu stanovništva. Ninoslav Jovanovi?, kao ?lan Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, tvrdi da je situacija u ?itavoj Srbiji alarmantna.

“Sve mere su minimalizovane ili ukinute, na nivou pokrajine a u ostatku Srbije ih nikada nije ni bilo u pravoj meri. Na delu je apsolutno odsustvo podrške institucija, imamo strategije a nemamo akcione planove da ih sprovedemo jer nisu budžetirani. Svi ?ute i tako u krug”, kaže Ninoslav Jovanovi?.

A bivši potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin smatra da je aktuelna vlast probleme Roma ispolitizovala.

“Bio sam potpredsednik Pokrajinske vlade u bivšem mandatu, zadužen za pitanja Roma, i odgovorno tvrdim da smo od strane zemalja, ?lanica EU pozivani da prezentujemo pokrajinske programe podrške Romima, i to je bio jedan od izuzetnih slu?ajeva da je neko iz Srbije bio primer ?lanicama EU. Današnja pokrajinska vlast je za kratko vreme sve to devastirala, ispolitizovala i najvažniji joj je zadatak da kontroliše romsku populaciju pri izbornim procesima”, ocenio je Vasin.

Da se situacija pogoršala potvr?uje i izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2016 godinu. Izme?u ostalog, u izveštaju se napominje da je neophodno obezbediti puno sprovo?enje nove strategije za inkluziju Roma.

Samo dve Kancelarije u Sremu

U južnom delu Pokrajine, od ukupno sedam Kancelarija za romska pitanja koliko ih je do prošle godine bilo u Sremu, danas funkcionišu samo dve, i to  u Rumi i Staroj Pazovi.

Pokrajinska Kancelarija za inkluziju Roma je 2014. godine pripremila projekat “Poboljšanje zapošljivosti Roma u AP Vojvodini”, kojim je konkurisala na poziv Delegacije EU u Beogradu, u okviru programa IPA 2007 RSEDP II koji je iz sredstava EU finansiran u iznosu od 237.794 evra. Projekat je realizovan u 20 vojvo?anskih opština. Tokom 20 meseci implementacije projekta osnovano je 20 firmi i obu?eno 122 osoba romske nacionalnosti.

Tako su, na primer, 2014. godine tri Romkinje iz Srema zapo?ele sopstveni biznis. Dve su sa prebivalištem na teritoriji opštine In?ija, a jedna od njih je iz Kuzmina, opština Šid. Me?u njima bila je i Saveta Jovanovi?  iz Kr?edina (opština In?ija) koja je dobila bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od oko 3.000 evra za otpo?injanje sopstvenog biznisa.

Ninoslav Jovanovi? Indjija

Ninoslav Jovanovi?: Lokalna vlast danas nema sluha za probleme s kojima se suo?avaju Romi (foto: li?na arhiva)

Kancelarija za romska pitanja opštine In?ija, koja je funkcionisala u okviru opštinske uprave, od 2010. do 2016. godine, danas zvani?no nema koordinatora. Za šest godina, koliko je funkcionisala, lokalna Kancelarija je obezbe?ivala udžbenike za u?enike romske nacionalnosti ali i školski pribor. Pored toga, Kancelarija je organizovala razli?ite kurseve i obuke za prekvalifikaciju kako bi Romi lakše došli do posla.

“Mi smo zaposlili za manje od dve godine dve naše sunarodnice u Domu zdravlja, zaposlena je stomatološka sestra i  farmaceutkinja. Njima smo pomogli kroz ceo obrazovni ciklus, što podrazumeva podršku u stipendiranju kroz srednju školu, potom studiranje o trošku budžeta na Univerzitetu u Novom Sadu, ali i besplatnu mese?nu autobusku kartu. Dakle, pomo? da se do?e do diplome, a potom i do posla. Vrlo jasan pokazatelj kako da se obavlja integracija Roma i da se pomere sa margine društva. Rezultati koje je ostvarila in?ijska kancelarija govore sami za sebe, a ono što je bila kruna našeg šestogodišnjeg rada je Lokalni akcioni plan za Rome za period 2016-2020. Plan je podrazumevao ?etiri prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje ali i više od 15 takozvanih prožimaju?ih oblasti, od socijalne politike, sporta, kulture i tradicije, do brige o deci, mera za stare i sli?no”, kaže za VOICE bivši koordinator lokalne Kancelarije romska pitanja u opštini In?ija Ninoslav Jovanovi?.

Prema njegovim re?ima, situacija je danas znatno druga?ija jer lokalna vlast nema sluha za probleme Roma.

Sporna podela gra?evinskog materijala za romske porodice

Krajem januara prošle godine, ta?nije 27. 1. 2016. u zgradi opštine In?ija potpisan je ugovor o dodeli bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za unapre?enje položaja Roma u oblasti stanovanja.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je opredelio 1,4 miliona dinara na osnovu sprovedenog konkursa, koliko je obezbedila i opština In?ija, kako bi sa ukupno 2,8 miliona dinara bilo obnovljeno 15 romskih doma?instava u 2016. godini.

„Projekat se dešava u periodu izme?u promene lokalne vlasti u In?iji. Uslovi Konkursa su bili prilago?eni realnom stanju u romskim naseljima. Uzete su u obzir sve ?injenice, kako ne bismo došli u poziciju da bilo ko ne može da ispuni uslove konkursa, i kako bi najugroženiji dobili pomo? u gra?evinskom materijalu. Kriterijumi su bili jasni i poštovane su sve zakonom propisane procedure. Na konkurs se javilo ukupno 17 porodica, i s obzirom da iskazane potrebe nisu prelazile iznos od 2,8 miliona dinara, opštinska komisija, ?iji sam i ja bio ?lan, odlu?uje da svih 17 porodica ispunjava sve uslove, odnosno da im se dodeli sve traženo kroz dostavljeni predra?un, koji je bio sastavni deo dokumentacije“, objašnjava Ninoslav Jovanovi?.

U me?uvremenu, dolazi do promene vlasti u opštini In?ija a samim tim i u Kancelariji za romska pitanja. Ninoslav Jovanovi? je razrešen dužnosti, a podela gra?evinskog materijala romskim porodicama kasnila je sa realizacijom.

„Na ku?nu adresu sam dobio ovlaš?enje da nadgledam i rukovodim podelom gra?evinskog materijala, koje je li?no potpisao novi predsednik opštine In?ija, Vladimir Gak. Na moj mejl koji sam poslao i postavljeno pitanje kako zamišljaju da ja to radim, a nisam radnik opštinske uprave, nisam dobio odgovor“, rekao je Jovanovi?.

Vasin

Miroslav Vasin: Vojvodina je bila primer ?lanicama EU u rešavanju romskih pitanja, a današnja pokrajinska vlast je za kratko vreme sve to devastirala i ispolitizovala

Kada je kona?no krenula dodela gra?evinskog materijala, spisak osoba koji su na javnom konkursu ispunili uslove predvi?ene konkursom nije bio identi?an onome koji se nalazi u Ugovoru.

“Na taj problem sam ukazao predsedniku opštine In?ija, Vladimiru Gaku. S obzirom da nije imao vremena da me primi, poslao sam mejl kako bih mu ukazao na nove probleme koji su se prilikom podele gra?evinskog materijala pojavili. Napisao sam i da su svi rokovi odavno probijeni, da ni jedna porodica sa teritorije Novog Slankamena nije ni konkurisala, te nije ni mogla biti predmet obrade, a u Ugovoru stoji da ima jedna porodica iz Novog Slankamena. Tako?e sam napisao da izražavam sumnju da postoje lica koja nisu Romi”, tvrdi bivši koordinator Ninoslav Jovanovi?.

Iako nije dobio odgovor od predsednika opštine Vladimira Gaka, spisak je ipak prepravljen i na njemu su se ponovo našla imena porodica kojima je konkursna komisija odobrila gra?evinski materijal, dodaje Jovanovi?. Me?utim, niko od romskih porodica nije dobio specifikaciju sa ta?no navedenim materijalom, iako je to bio obavezan dokument prilikom konkurisanja, nigde ne piše iznos i visina dodeljenog materijala, niti postoji zvani?na Odluka kome je dodeljen materijal i u kom iznosu.

„Re?i ?u vam samo da je jedna porodica dobila dva jednokrilna prozora i jedna ulazna vrata,uz ispostavljenu vrednost od oko 199 hiljada, naravno bez ugovora, bez specifikacije, bez iznosa o visini dodeljenih sredstava“, tvrdi Ninoslav Jovanovi?.

Koordinator zaposlen kao konobar u zgradi opštine

Mladen Jovanovi? je predstavljen kao novi koordinator Kancelarije za romska pitanja u In?iji, prilikom akcije dodele ogrevnog drveta najugroženijim stanovnicima, koju su sprovodili opština i Centar za socijalni rad „Dunav“, u saradnji sa Kancelarijom za romska pitanja, u novembru 2016. godine. Predstavnici vlasti su tada tvrdili da Jovanovi? taj posao obavlja volonterski, dok se „ne reši pitanje koordinatora i dok se ne sredi kancelarijski prostor“. Nakon toga, Jovanovi? je dao izjavu za emisiju na romskom jeziku RTV Vojvodine o podeli gra?evinskog materijala romskim porodicama, gde je tako?e predstavljen kao koordinator Kancelarije za romska pitanja opštine In?ija.

Prema dokumentaciji u koju je VOICE imao uvid, Mladen Jovanovi? je u to vreme bio angažovan na poslovima „usluga posluživanja u prostorijama opštinske uprave“. Jovanovi? je angažovan preko privatne firme „Partner Media GROUP“ iz In?ije koja je izabrana na konkursu za javnu nabavku male vrednosti i usluga, održanog 22.7.2016. godine za period od 12 meseci.

Prema Ugovoru koji je firma „„Partner Media GROUP“ potpisala sa opštinom In?ija, a u koji je VOICE imao uvid, cena rada na poslovima posluženja u zgradi opštine, na kojima je bio angažovan Mladen Jovanovi?, za mese?ni fond od 176 radnih sati iznosi 66 000 dinara odnosno sa PDV-om 66 352 dinara.

“On je dobar momak, poznajem ga jer sam pomagao i njegovoj porodici. Dobro je da imamo Rome u opštinskoj upravi, bez obzira na strana?ku pripadnost. Ovde je sasvim drugo pitanje, kako opštinska uprava sa novim rukovodstvom tretira naše gra?ane naše opštine? Ja bih rekao kao gra?ane drugog reda, to njihov stav ukazuje“, kaže bivši koordinator Ninoslav Jovanovi?.

U opštini In?ija ni nakon godinu dana od smene koordinatora Kancelarije za romska pitanja ne postoji prostorija u zgradi opštine u kojoj bi gra?ani romske nacionalnost mogli da se obrate za pomo?.

Miodrag Ble?i? (VOICE)

voice_logo

Podelite ovu stranicu!