VOICE: Partijske fondacije u sivoj zoni zakona

31 Oct 2016

SVM kontroliše Fondaciju Prosperitati zahvaljujući zakonskom vakuumu

Staranje politi?kih stranaka ili sa njima povezanih li?nosti nad višemilionskim iznosima koje su poverene Fondacijama postaje praksa u Srbiji.

Iako je Savezu vojvo?anskih Ma?ara (SVM) prepušten delimi?ni nadzor nad programom vrednim 64 miliona evra poreskih obveznika Ma?arske, prema važe?im pravilima u Srbiji, ova stranka deluje u zakonskim okvirima. Osnivanjem posebne fondacije za raspodelu sredstava iz budžeta Ma?arske za pomo? dvojnim državljanima u Vojvodini, ova stranka se zapravo nalazi u sivoj zoni, jer ova oblast još ?eka jasnije zakonsko definisanje.

prosperitatiFondacija „Prosperitati“ iz Subotice osnovana je krajem januara 2016. godine, po Uredbi Vlade Ma?arske za realizaciju trogodišnjeg programa pomo?i dvojnim državljanima u Srbiji. Novac za razvoj sela, poljoprivrede i malih preduze?a za period 2016-2018 stiže iz budžeta Ma?arske. Prema dopisu ma?arske vlade VOICE-u, na ra?un Fondacije do kraja juna preba?eno je oko 640 hiljada evra. Prema pravilima funkcionisanja Fondacije, upravni odbor ?ine predstavnici Saveza vojvo?anskih Ma?ara i Vlade Ma?arske, dok je na ?elu, kao zakonski zastupnik, Balint Juhas, istaknuti ?lan SVM-a. Upravni odbor na osnovu predloga „spoljnih eksperata“, odobrava iznose koji se dodeljuju aplikantima.

O Fondaciji: SVM-u ve?ina u Upravnom odboru i me?u osniva?ima

Upravni odbor trenutno ima pet ?lanova. Predsednik odbora Fondacije je Imre Na?, ?lan SVM-a i kandidat SVM-a na Pokrajinskim izborima održanim 6. maja 2012. godine u izbornoj jedinici u Temerinu. Tu je i Marta Feldi, nosilac liste Saveza vojvo?anskih Ma?ara na izborima za savet Mesne zajednice ?antavir održanim 19. jula 2015. godine. Šandor Šomo?i, ?lan je SVM-a, a peti ?lan je Mikloš Na?, predsednik Saveza agrarnih udruženje Vojvodine iz Sente. Kako nam je u dopisu ma?arske vlade objašnjeno, interese Budimpešte predstavlja Peter Škapinjec. Na osnovu ove raspodele, jasno je da ve?inu ima Savez vojvo?anskih Ma?ara.

logo_vmszI me?u osniva?ima dominira ova stranka. Fondacija „Prosperitati“ ima pet osniva?a. Pored ve? spomenutih Šandora Šomo?ija i Imrea Na?a, me?u osniva?ima se pojavljuje i Udruženje gra?ana „Jedinstvo ma?arske manjine”, ?iji je predstavnik Karolj Dudaš, predsednik Saveta Saveza vojvo?anskih Ma?ara.

Ovakva premo? SVM-a izazvala je negodovanje ne samo politi?kih oponenata ve? i dela javnosti. Ipak, kako je to predsednik SVM-a Ištvan Pastor na pitanje novinara ranije objasnio „stranka ne u?estvuje u bilo kakvoj dodeli sredstava. Sve što se radi, radi se u skladu sa propisima Republike Srbije i mi ?emo se truditi da to bude poštovano do kraja. To što je neko ?lan neke stranke, to ne zna?i da je sa tim isklju?en iz obavljanja odre?enih poslova koji zakonom nisu zabranjeni, a ova vrsta angažmana zakonom nije zabranjena“.

Agencija za borbu protiv korupcije: Pratimo ih 

Ulogu SVM-a u upravljanju Fondacijom „Prospertiati“ istraživala je i Agencija za borbu protiv korupcije. Kako je objašnjeno VOICE-u iz tog nezavisnog tela, na osnovu iskaza predstavnika SVM-a „Fondacija ne vrši finansiranje politi?ke stranke Savez vojvo?anskih Ma?ara“, a nije sporno ni da SVM, kada organizuje tribine, poziva Fondaciju da predstavi svoj projekat. Kako se navodi u odgovoru „za održavanje ovih tribina, Fondacija ne pla?a SVM-u“. Agencija dalje navodi da sa pažnjom prati delovanje ?lanova Fondacije.

agencija korupcijaAgencija, u okviru svojih nadležnosti, prikuplja informacije i dokaze od nadležnih organa, te ?e, ukoliko do?e do dokaza da su povre?ene odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pokrenuti postupke po službenoj dužnosti protiv funkcionera koji su ?lanovi ove fondacije, ili ?e inicirati pokretanje odgovaraju?ih postupaka pred drugim nadležnim organima“, piše u odgovoru VOICE-u.

Državna revizorska institucija (DRI) tako?e „?ešlja“ poslovanje SVM-a. U odgovoru VOICE-u, DRI navodi da je ta „institucija po?ela sprovo?enje revizije Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM)“, ali da je prvo na redu 2015. godina.

Pravne praznine za proto?ni bojler 

Kako za VOICE objašnjavaju ?lanica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenovi? i predsednik Centra za vladavinu prava Ivan Nini?, postoje?i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije prepun je pravnih praznina i mnogobrojne situacije nisu uopšte normativno regulisane.

Stru?njaci ukazuju na to da je na prvi pogled evidentan uticaj i veza SVM sa novcem koji ?e pro?i kroz Fondaciju, ali postupak se ne može bazirati na utiscima, ve? na ?injenicama koje proizlaze isklju?ivo iz materijalnih dokaza.

miroslava milenovic

Miroslava Milenovi?: Sli?na situacija kao sa Fondacijom “Dragica Nikoli?”

“Ako znamo da ?e fondacija biti proto?ni bojler za novac ma?arske vlade i da ?e klju?ne finansijske odluke donositi rukovodstvo fondacije, onda je jasna i uloga funkcionera SVM. Uprkos tome, samo konkretan dokaz u vidu dokumenta može da bude osnov za donošenje odluke Agencije o sukobu interesa funkcionera SVM, a ukoliko takvog dokumenta nema, onda formalno nema ni sukoba interesa”, navode oni.

Podse?aju da je ova situacija u istoj pravnoj ravni sa poslovanjem Fondacije „Dragica Nikoli?“ gde kompletna javnost ima percepciju da je u pitanju flagrantan sukob interesa, dok sa druge strane postoje?i zakoni uopšte ne vide aktivnosti “prve dame” kao nešto što je sporno.

“Netrasparentnost tokova novca ove dve fondacije može da bude signal da nešto nije kako treba ali nažalost ne i dokaz sukoba interesa”, naveli su Nini? i Milenovi? u pismenoj izjavi.

TS: Posvetiti više pažnje partijskim fondacijama

U organizaciji Transparentnost Srbija navode da je situacija u vezi sa Fondacijom „Prosperitati“ „u najmanju ruku neobi?na“.

„?ak i kada se po?e od pretpostavke da se sve radi sa najboljim namerama i bez ikakvih li?nih ili partijskih interesa, moram da priznam da mi se ?ini neprimerenim da se u upravnom odboru neke fondacije, na?u predstavnici vlade i predstavnici politi?ke stranke. Ovde je re? o Vladi Ma?arske, ali bi suštinski isti problem, samo još o?igledniji, postojao da je osniva? fondacije Vlada Srbije“, kaže programski direktor TS Nemanja Nenadi?.

nemanja nenadic,

Nemanja Nenadi?: Posvetiti više pažnje partijskim fondacijama

„Iako, kako se može videti iz objašnjenja Agencije za borbu protiv korupcije i SVM-a, ovde o?igledno nema finansiranja partije od strane Fondacije, verujem da se lako može do?i u situaciju da Fondacija na neki na?in pomogne u promociji stranke, na primer, pojavljivanjem na strana?kom skupu ili na neki drugi na?in. To bi dalje moglo otvoriti pitanje dozvoljenosti takve pomo?i, jer je zabranjeno finansiranje stranaka od udruženja, od državnih institucija, od stranih fizi?kih i pravnih lica“, navodi Nenadi?.

On dodaje da bi bilo neophodno posvetiti više pažnje partijskim fondacijama.

„Pitanje partijskih fondacija a i fondacija generalno u Srbiji zaslužuje da mu se posveti više pažnje. Prva prilika mogu da budu upravo predstoje?e izmene Zakona o finansiranju politi?kih aktivnosti, ali i brojna pitanja koja su ve? pokrenuta u vezi sa fondacijama u kojima odre?enu ulogu imaju državni funkcioneri ili drugi politi?ari“, naglašava Nenadi?.

Natalija Jakovljevi?/Norbert Šinkovi? (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!