VOICE: Novosadski Pravni fakultet krši pravo i diskriminiše mađarske studente

04 Nov 2016

Kako Pravni fakultet proizvodi međunarodne incidente

Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu maturanti ?iji je maternji jezik ma?arski  su diskriminisani, jer ta ustanova krši važe?e propise koji nalažu da se na teritoriji Vojvodine na svakom fakultetu mora organizovati prijemni ispit i na jezicima nacionalnih manjina, pa tako i na ma?arskom jeziku, tvrdi predsednik Saveza vojvo?anskih ma?arskih u?enika VAMADISZ Atila Šoti. On je za VOICE rekao i da svi ostali fakulteti u Vojvodini poštuju Pokrajinsku skupštinsku odluku kojom se reguliše polaganje prijemnog ispita na visokoškolskim ustanovama, izuzev Pravnog fakulteta u Novom Sadu, kojem se to dozvoljava i odugovla?enjem sudskog procesa, što je kod maturanata iz ma?arske zajednice poljuljalo poverenje u pravni sistem i vladavinu prava.

Atila Šoti podse?a da je Savez ma?arskih u?enika Vojvodine još u decembru prošle godine podneo tužbu Višem sudu u Novom Sadu protiv novosadskog Pravnog fakulteta radi zaštite od diskriminacije, a zbog odbijanja tog fakulteta da ma?arskim u?enicima omogu?i polaganje prijemnog ispita na maternjem jeziku, kako to ina?e nalaže i Pokrajinska skupštinska odluka, koju je ovaj fakultet i sam sprovodio do 2012. godine.

Sudski proces još nije okon?an jer je po žalbi Pravnog fakulteta ukinuta prvobitno izre?ena privremena mera kojoj je fakultetu naloženo da navedeni propis primeni. Mladi maturanti razo?arani su takvom sudskom odlukom, te ne isklju?uju ni mogu?nost obra?anja Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

“Time se samo nastavlja kršenje zagarantovanih manjinskih prava i važe?ih pravnih propisa. Obeshrabruje nas ?injenica da se taj sudski spor vodi skoro godinu dana i da nije izvesno da ?e biti okon?an ni do narednog prijemnog ispita, ?ime bi diskriminacija u?enika ma?arske nacionalnosti bila nastavljena”, ukazuje Šoti.

On je izrazio o?ekivanje da ?e ova tema biti predmet razgovora na predstoje?oj zajedni?koj sednici vlada Srbije i Ma?arske, koja se održava 20. i 21. novembra. Prema njegovim re?ima, o ovom pitanju ve? je bilo razgovara i na sastanku me?udržavne komisije Srbije i Ma?arske u aprilu ove godine, kad su usvojeni odre?eni zaklju?ci ali bez konkretnih efekata.

“Nije nam jasno kako je mogu?e da Pravni fakultet ne poštuje propise, ili da neke poštuje a neke ne, po ne?ijem naho?enju. Tako je na primer Pravni fakultet odmah ispoštovao pokrajinsku odluku o tradicionalnim simbolima Vojvodine i istakao novu zastavu APV, ?ak i pre nego što je ta odluka formalno usvojena, dok pokrajinsku odluku o upotrebi maternjeg jezika manjinskih zajednice ne poštuje. Kako to Pravni fakultet može razli?ito da tretira važe?e propise?”, upitao je Šoti.

On je najavio da ?e ova organizacija u?enika svoj problem predstaviti i na forumu Ujedinjenih nacija o nacionalnim manjinama, koji se krajem ovog meseca održava u Švajcarskoj.

Bez prava na maternji jezik od 2012. godine

atila soti, youtube

Atila Šoti: Nije nam jasno kako je mogu?e da Pravni fakultet ne poštuje propise

Savez ma?arskih u?enika Vojvodine podneo je tužbu protiv Pravnog fakulteta Višem sudu u Novom Sadu 2. decembra 2015. godine, u kojoj se ukazuje da je taj fakultet prilikom organizovanja prijemnog ispita za upis u školsku 2015/2016 godinu odbio da primeni Pokrajinsku skupštinsku odluku o polaganju prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina, iz 2015. godine. Re? je, naime, o pravu ustanovljenom još 2001. godine, kada je doneta prva pokrajinska odluka kojom je regulisano ovo pitanje a koja je u me?uvremenu pretpela odre?ene izmene i dopune, ali ne u pogledu prava na upotrebu maternjeg jezika prilikom polaganja prijemnog ispita na visokoškolskim ustanovama ?iji je osniva? AP Vojvodina.

Prema navodima tužbe, odbijanjem primene navedenog propisa Pravni fakultet je povredio niz me?unarodnih pravnih akata i unutrašnjih propisa, te diskriminisao pripadnike ma?arske nacionalne manjine jer im nije omogu?io da polažu prijemni ispit na jeziku koji je ina?e u AP Vojvodini u službenoj upotrebi. Kako su naveli, na taj na?in su dovedeni u neravnopravan položaj, jer zbog slabijeg poznavanja srpskog jezika u?enici koji su srednju školu završili na ma?arskom jeziku ostvaruju slabije rezultate na prijemnom ispitu, a što uti?e na to da li ?e biti na budžetu ili na samofinansiranju. Tužbom se traži da sud utvrdi ?in diskriminacije, zabrani tuženom da ubudu?e takvu diskriminaciju ponavlja i obaveže tuženog da primenjuje pomenutu Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Ina?e, nekoliko meseci pre navedenog spora, predstavnici Pravnog fakulteta pokrenuli su inicijativu za ocenu ustavnosti navedene Pokrajinske skupštinske odluke a zbog, kako su naveli, povrede autonomije fakulteta. Me?utim, Ustavni sud je ovu inicijativu odbacio 20. aprila 2015. godine, uz ocenu da se ovlaš?enje fakulteta da uredi polaganje prijemnog ispita odnosi na to šta se polaže, kako se polaže i koji se ispiti polažu, a ne i na kom se jeziku polaže prijemni ispit.

Godinu dana kasnije, a na osnovu pokrenute tužbe organizacije u?enika, Viši sud u Novom Sadu je u doneo privremenu meru kojom je naložio Pravnom fakultetu da pri upisu za školsku 2016/17. godinu omogu?i kandidatima koji su pripadnici ma?arske nacionalne manjine da prijemni ispit polažu na ma?arskom jeziku. Pošto tuženi fakultet meru nije sproveo, tužilac je tražio izvršenje, pa je ovlaš?eni izvršitelj 10. juna ove godine doneo rešenje kojim nalaže Pravnom fakultetu da, pod pretnjom nov?ane kazne, postupi po privremenoj meri. Me?utim, samo nekoliko dana kasnije Apelacioni sud u Novom Sadu je ovu privremenu meru ukinuo rešenjem od 16. juna 2016. godine i vratio prvostepenom sudu na ponovno odlu?ivanje. Tako da u junskom roku opet nije bilo omogu?eno da se prijemni polaže na ma?arskom jeziku.

To nije bilo mogu?e ni na drugom prijemnom roku u septembru jer je novi predlog tužioca da se donese privremena mera za taj rok Viši sud odbacio rešenjem od 29. avgusta ove godine. Postupak pred Višim sudom i dalje je u toku, a naredno ro?ište zakazano je za 20. decembar ove godine.

Ina?e, u 2015. godini prijemni ispiti na ma?arskom jeziku organizovani su na 11 fakulteta u Vojvodini, ali ne i na novosadskom Pravnom fakultetu.

Pastor: To nije pitanje za vlade

istvan-pastor

Ištvan Pastor: Ne razumem zašto je nekom problem da se to reši

Lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor, koji je i predsednik Skupštine Vojvodine, rekao je za VOICE da pitanje prijemnog ispita na ma?arskom jeziku na novosadskom Pravnom fakultetu sigurno ne?e biti tema zajedni?ke sednice dveju vlada, koja bi trebalo da se održi oko 20. novembra, jer se „to pitanje ne rešava na tom nivou”.

On ipak veruje da ovaj slu?aj ne kvari me?udržavne odnose, za koje aktuelni zvani?nici obe zemlje ina?e tvrde da su na istorijskom maksimumu.

“Ovo je jedna životna situacija koja treba da se reši. Ne razumem zašto je nekom problem da se to reši. Sud ?e, verujem, doneti presudu”, rekao je Pastor.

“Prijemni ispiti nisu u toku”

Sekretarka Pravnog fakulteta u Novom Sadu Biljana Tomi? Uzelac izjavila je VOICE da je usvojena žalba Fakulteta i da su privremene mere kojima je tom fakultetu prethodno bilo naloženo da omogu?i prijemni ispit na ma?arskom jeziku stavljene van snage, te da je u toku sudski postupak zbog ?ega ne može da komentariše taj slu?aj.

“Prijemni ispiti nisu u toku, u toku je sudski postupak. Vide?emo kakav ?e ishod biti. Mi smo tek po?eli novu školsku godinu, a do slede?e školske godine ima dosta vremena i pitanje je kako ?e se dalje raditi i kako ?e se organizovati prijemni ispiti. Mi sad imamo novu vladu i ministra”, rekla je ona i dodala da ?e ovaj slu?aj mo?i da komentarišu tek kad se završi sudski postupak.

Predsednik Nacionalnog saveta ma?arske nacionalne manjine Jene Hajnal nije želeo da komentariše odbijanje Pravnog fakulteta u Novom Sadu da omogu?i studentima ma?arske zajednice da prijemni ispit polažu na maternjem jeziku. Njegova predstavnica za medije prenela nam je samo da Hajnal nema informacije da ?e ovaj problem biti razmatran na predstoje?oj zajedni?koj sednici vlada Srbije i Ma?arske, ?emu se ina?e nadaju maturanti kojima nije bilo omogu?eno prijemni ispit polažu na maternjem jeziku.

Korhec: Paradoksalno je da Pravni fakultet krši pravo

Korhec

Tamaš Korhec: Sa primenom propisa, koliko se oni nekom dopadali ili ne, ne može biti kompromisa. I to je prva lekcija na pravnom fakultetu

Zbog problema sa polaganjem prijemnog ispita na ma?arskom jeziku i prethodnih godina je bilo polemike u javnosti, ali i reakcija nadležnih instiucija, koje, me?utim, nisu imale u?inka. U avgustu 2012. godine Nacionalni savet Ma?ara zbog ukidanja ovog prava obratio se rektoru Univerziteta u Novom Sadu i dekanu novosadskog Pravnog fakulteta, kao i Savetu univerziteta, od kojih je traženo da u drugom upisnom roku obezbede da se organizuje ponovljeni prijemni ispit na ma?arskom jeziku u skladu sa praksom koja je postojala od 2001. godine jer im to u prvom roku nije bilo obezbe?eno. Savet se tada obratio i nadležnom republi?kom ministarstvu, odnosno pokrajinskom sekretarijatu, da u okviru svojih zakonskih nadležnosti uti?u da bi se polaganje prijemnog ispita na Pravnom fakultetu u drugom roku obezbedilo na ovaj na?in.

Naime, tada se prvi put nakon 2001. godine, odnosno od usvajanja pokrajinskog propisa kojim se reguliše materija prijemnih ispita, dogodilo da je Pravni fakultet prekinuo dotadašnju praksu.

Tadašnji predsednik Nacionlanog saveta Ma?ara Tamaš Korhec oštro je kritikovao stav Pravnog fakulteta. Me?utim, od tada do danas zahtevi ma?arske zajednice nisu uvaženi.

Tamaš Korhec, aktuelni ?elnik Ma?arskog pokreta i nekadašnji dugogodišnji pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne zajednice, u?estvovao je u kreiranju Pokrajinske skupštinske odluke ?iju primenu Pravni fakultet odbija da primeni od 2012. godine. On za VOICE kaže da je ovaj primer “slika i prilika našeg društva”. Podsetio je i da su pripadnici ma?arske zajednice imali pravo da polažu prijemne ispite na maternjem jeziku do devedesetih godina prošlog veka, kada je to praksa u nacionalistickcoj euforiji naprasno ukinuta na svim fakultetima.

“Nakon demokratskih promena 2000. godine, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, usvojena je odluka koja je obavezala sve fakultete u Vojvodini da omogu?e polaganje prijemnih ispita manjinskim zajednicama na maternjem jeziku. I u ogromnom delu fakulteta ona je ispoštovana, pa i na Pravnom fakultetu jedno vreme. Me?utim, u jednom trenutku rukovodstvo ovog fakulteta je procenilo da ne želi da ispunjava ovu obavezu, nakon ?ega su usledile žalbe, pa je resorni pokrajinski sekretarijat pokušavao da to reši dogovorom, ali i inspekscijskim nadzorom kasnije, kad druga?ije nije išlo. Ali, sve je to bilo bez uspeha”, naveo je Korhec.

On je dodao da je re? o o?iglednom kršenju propisa. Me?utim, kako je rekao, paradoksalno je da upravo Pravni fakultete krši važe?e propise, jer je to institucija koja obu?ava budu?e pravnike, “a koja se protivi pravima odre?enih nacionalnih manjina, iako ona postoje u našem sistemu”.

“Najgore u celoj pri?i je to da ustanova koja podu?ava budu?e pravnike godinama krši obavezne propise. Sa primenom propisa, koliko se oni nekom dopadali ili ne, ne može biti kompromisa. I to je prva lekcija na pravnom fakultetu. Bojim se da je ovo poražavaju?e za pravnu državu jer se jedna jasna pravna obaveza krši bez ikakvih posledica, a kad se pokuša zaštiti sudskim putem veliko je pitanje kad ?e se i sa kakvim ishodom okon?ati”, istakao je Korhec, koji je ina?e i profesor ustavnog prava.

U prilog maturantima ma?arske zajednice, kako je napomenuo, ide i odluka Ustavnog suda kojom je odba?ena inicijativa koju su pokrenuli predstavnici Pravnog fakulteta i “kojom je potvr?eno da je ovaj pokrajinski propis zakonit i ustavan”.

Korhec je ukazao i da aktuelni spor koji su pokrenuli maturanti predstavlja gotovo raritet u našoj praksi, jer su retki primeri sporova u kojima se traži zaštita nekog manjinskog prava.

“I zbog toga je on veoma zna?ajan, ali na žalost poruka suda je krajnje zabrinjavaju?a jer ovaj proces jako dugo traje, a sve ukazuje na to da ne?e biti efikasne zaštite ovog prava. Jer, odugovla?enjem, spor gubi smisao”, ocenio je on.

Branka Dragovi? Savi? (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!