VOICE: Na RTV-u pojedini urednici imaju veće plate od dozvoljene

12 Apr 2017

Direktor informative Budimir Marković ima duplo veću platu od dozvoljene, a v. d. direktorka programa Slavica Subotić Braun ima platu za oko 60.000 dinara veću od dozvoljene i mesečni paušal od oko 30.000 dinara za članstvo u Programskom savetu

Direktor RTV centra informativnog programa Budimir Markovi?, vršiteljka dužnosti direktora Programa RTV Slavica Suboti? Braun i vršiteljka dužnosti glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije Nada Kalkan imaju plate iznad dozvoljenog maksimuma koji propisuju akti pokrajinskog javnog servisa, saznaje Vojvo?anski istraživa?ko-analiti?ki centar (VOICE).

U dokumentu u koji je VOICE imao uvid navodi se da Markovi? i Kalkan imaju koeficijent 9, dok Suboti? Braun ima jednu od najve?ih plata na RTV-u sa koeficijentom 12,5. Markovi?eva plata duplo je ve?a od dozvoljene, s obzirom na to da Kolektivni ugovor RTV-a propisuje da plate zaposlenih sa srednjom stru?nom spremom ne smeju biti ve?e od koeficijenta 4,5.

Koeficijent Nade Kalkan neznatno je ve?i od dozvoljenog maksimuma, dok je koeficijent Slavice Suboti? Braun ve?i za 4,5 jer Kolektivni ugovor ure?uje da zaposleni sa fakultetskom diplomom ne smeju imati koeficijent ve?i od 8. Primera radi, ve?e plate na RTV-u od nje imaju samo generalni direktor Miodrag Koprivica (koeficinjent 15) i njegov zamenik Jožef Klem (koeficijent 13).

U pomenutom dokumentu, u kojem se nalaze podaci za 1.202 zaposlenih na neodre?eno ili odre?eno vreme na RTV-u, raspon plata kre?e se od koeficijenta 1,5 do 15 (koliko ima samo generalni direktor). Vrednost boda u RTV-u iznosi oko 16.000 dinara. Kako VOICE saznaje, zbog “curenja u javnost” ovog poverljivog dokumenta sa li?nim podacima svih zaposlenih pokrenuta je interna istraga kojom bi trebalo da se utvrdi ?ija je to odgovornost. Ovaj dokument je videla ve?ina zaposlenih i tema je o kojoj se poslednjih nedelja naj?eš?e pri?a na pauzama za kafu, potvrdilo nam je više izvora sa RTV-a.

Mnogi zaposleni sa kojima je VOICE stupio u kontakt prokomentarisali su da pojedinci moraju da rade celu godinu da bi zaradili direktorovu mese?nu platu i napominju da su plate ranije bile uravnoteženije. Zaposleni tvrde i da su pojedinci u poslednje vreme dobili drasti?na pove?anja, koja nisu propisana Kolektivnim ugovorom, pa mese?no zara?uju od 120.000 do 150.000 dinara i više.

„Sistem koeficijenata, koji bi trebalo da obezbedi ravnomerne plate, zapravo se najstrašnije zloupotrebljava za one koji su na neki na?in podobni. Koeficijenti su zapravo ono o ?emu se najviše i pri?a u firmi, prave se glasine kome je podignut i iz kog razloga… Pojam socijalne pravde je odavno postao besmislen u RTV-u, pošto je raspon plata toliki da je razlika u primanjima izme?u zaposlenih višestruka“, smatra jedan od zaposlenih ?ije ime je poznato redakciji VOICE-a.

Pravnik Veljko Mili? isti?e da je suština problema u vezi sa pojedinim koeficijentima u RTV-u ta da oni nisu odre?eni u skladu sa kolektivnim ugovorom. „Pored kolektivnog ugovora, koeficijenti mogu biti odre?eni i ugovorom o radu. Zakon o radu kaže samo da se ugovorom o radu ne mogu utvrditi nepovoljniji uslovi rada od onih koji su propisani kolektivnim ugovorom. To zna?i da je teoretski mogu?e ugovoriti uslove rada koji su povoljniji od onih koji su propisani kolektivnim ugovorom, što zna?i da bi mogli biti ugovoreni i ve?i koeficijenti. Me?utim, onda nema smisla to što je Kolektivnim ugovorom RTV-a odre?en maksimalan koeficijent“, napominje Mili? za VOICE.

Markovi?u izmislili novu funkciju i pove?ali platu

Budimir Markovic_RTV_foto_Cenzolovka

Budimir Markovi? (foto: Cenzolovka)

Direktor RTV centra informativnog programa Budimir Markovi? nedavno je dobio zna?ajno pove?anje plate. Njemu je dodeljen koeficijent 9, iako nije u skladu sa važe?im Kolektivnim ugovorom RTV, koji propisuje da zaposleni sa IV stepenom stru?ne spreme ne sme imati ve?i koeficijent od 4,5. Na taj na?in, Markovi? kao svršeni gimnazijalac prima duplo ve?u platu od dozvoljene. S obzirom na godine staža i minuli rad na RTV-u njegova plata iznosi oko 120.000 dinara neto.

RTV centar informativnog programa osnovan je prilikom poslednje promene sistematizacije radnih mesta u decembru 2016, kao deo Poslovne jedinice Program, kada je osmišljena i nova Markovi?eva funkcija. Iako visoko kotirana u hijerarhiji pokrajinskog javnog servisa, sistematizacijom je propisano da je za tu direktorsku poziciju dovoljna srednja stru?na sprema svih obrazovnih profila, sa radnim iskustvom ne manjim od pet godina. Kao dodatni posebni uslovi navedeni su poznavanje rada na ra?unaru i jednog svetskog  jezika.

Sistematizacijom je propisano da Markovi? rukovodi i koordinira procesima rada u RTV centru informativnog programa, u kojem trenutno – osim njega – niko nije angažovan. Markovi? bi trebalo da koordinira planiranje, raspore?ivanje i naru?ivanje informativnog programskog sadržaja sa Dopisni?kom mrežom i Centralnim deskom. Tako?e bi trebalo i da „primenjuje i  kontroliše poštovanje zakonskih propisa i medijskog kodeksa kao i internih pravila i procedura, prati informativne programske sadržaje i stara se da odgovaraju utvr?enim standardima i usvojenoj programskoj politici RTV-a“. Prema sistematizaciji (strana 57), Markovi? za svoj rad odgovara direktoru Programa.

Budimir Markovi? je do decembra 2016. obavljao funkciju šefa Centranog deska RTV. U tom odeljenju trenutno je zaposleno 35 ljudi, a na njegovom ?elu odnedavno je dugogodišnja novinarka RTV Vanja Jakši?. Desk ?ine skoro svi urednici koji u?estvuju u kreiranju informativnog programa, njihovi saradnici, planeri, lektori… U ovom odeljenju plate su ravnomernije raspore?ene i uglavnom se niko ne isti?e sa enormnim primanjima.

Direktorka programa svakog meseca „u plusu“ 90.000 dinara

RTV_novinari_programska_direktorka_Cenzolovka Slavica Subotic Braun Budimir Markovic

Slavica Suboti? Braun (foto: Cenzolovka)

Slavica Suboti? Braun sa koeficijentom 12,5 ima znatno ve?u platu od one propisane kolektivnim ugovorom. Osim što prima platu koja iznosi oko 160.000 dinara neto, v. d. direktorka dobija i mese?ni paušal od oko 30.000 dinara za ?lanstvo u Programskog saveta RTV. Naime, i pored pritisaka medijskih udruženja, ona ve? godinu dana odbija da podnese ostavku u Programskom savetu pod izgovorom da funkciju direktora obavlja privremeno kao vršilac dužnosti.

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je tada da Slavica Suboti? Braun, time što je v. d. direktora programa i ?lanica Programskog saveta RTV, nije u sukobu interesa, ali da njeno obavljanje te dve funkcije „može da ugrozi nepristrasno informisanje“. Agencija je navela da se Suboti? Braun ne nalazi u sukobu interesa, jer je funkcija ?lanice Programskog saveta RTV-a javna funkcija, a funkcija vršioca dužnosti direktora programa RTV-a nije javna, ali uprkos tome njeno obavljanje obe funkcije ugrožava nepristrasno informisanje.

“Imaju?i u vidu nadležnosti Programskog saveta RTV-a, s jedne, i poslove direktora Programa RTV-a, s druge strane, ocenjeno je da se obavljanjem navedenog posla ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije ?lana Programskog saveta RTV-a”, navela je 12. juna Agencija u odgovoru na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), koji je to udruženje prosledilo medijima.

Objašnjeno je da Slavica Suboti? Braun može do?i u situaciju da kao ?lanica Programskog saveta daje preporuke i donosi zaklju?ke koji su u vezi sa radom Poslovne jedinice Program u kojoj je direktorka, što bi bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o Agenciji. Tim zakonom je propisana obaveza funkcionera da stvara i održava poverenje gra?ana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

V.d. glavna urednica 2 u 1: glavna i odgovorna urednica i predsednica sindikata

Nada Kalkan

Nada Kalkan (foto: N1)

Vršiteljka dužnosti glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije Nada Kalkan ima koeficijent 9, što je tako?e više od dozvoljenog maksimuma za nekog ko ima završen fakultet. Prva do nje po keoficijentu je urednica Informativnog programa Snežana Pijetlovi? sa koeficijentom 6,5. Urednici centralnih informativnih emisija na Prvom programu televizije uglavnom imaju koeficijent 5, što je pojedina?no više od odgovornih urednika programa na jezicima manjina ?iji su koeficijenti retko ve?i od 4.

Prema re?ima Veljka Mili?a, Zakon o radu i kolektivni ugovor garantuju zaposlenima jednaku zaradu za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca. „Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stru?ne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos za jednaku odgovornost. Radni doprinos i jednaka odgovornost su neodre?eni pojmovi koji pružaju dosta prostora za diskreciju. Mislim da su upravo tu oni našli prostora da ugovorima o radu sebi pove?avaju koeficijente“, smatra Mili?.

I pored ?injenice da se godinu dana nalazi na funkciji v. d. glavne i odgovorne urednice Prvog programa televizije, Nada Kalkan je do danas ostala i predsednica podružnice Sindikata novinara Srbije za RTV. Iako se do nedavno zdušno zalagala za bolji položaj zaposlenih i vrednovanje poslova koje obavljaju, ?ini se da je ta sindikalna nota kod Kalkanove izbledela.

Na sastanku sa tadašnjim generalnim direktorom Sr?anom Mihajlovi?em, maja 2015. godine, Kalkanova je negodovala što zaposlenima nisu pove?avane plate devet godina i što zaposleni sa minimalnim primanjima „žive na rubu egzistencije“. Uz opasku da standard zaposlenih nije poboljšan, Kalkan je rekla da je plata ve?ine zaposlenih izme?u 30 i 35 hiljada dinara. Iako je sada u boljoj situaciji da na to uti?e, plate ve?ine zaposlenih su ostale nepromenjene. To Kalkanovoj nije smetalo da se izbori za drasti?no pove?anje li?nog dohotka zbog funkcije na koju je došla bez javnog konkursa.

Pojedini novinari imaju ve?e plate od svojih urednika

U pokrajinskom javnom servisu trenutno 12 rukovodilaca ima ve?u platu od one koja je propisana Kolektivnim ugovorom. Najve?a nepoznanica zaposlenima je slu?aj Marijane Divljak, koja je i pored zabrane zapošljavanja na RTV-u angažovana na neodre?eno vreme 27. decembra 2016. Po zanimanju diplomirani arhitetkta, Divljakova je imenovana za direktorku Direkcije za upravljanje nepokretnostima – organizacione celine koja je ustanovljena prilikom poslednje izmene sistematizacije (što se dogodilo nekoliko dana pre njenog prijema u radni odnos). Za svoje usluge od RTV-a Divljakova mese?no dobija platu sa koeficijentom 9,5, što je jedan od najve?ih li?nih dohodaka u pokrajinskom javnom servisu.

Zanimljivi su i koeficijenti pojedinih autora emisija iz Redakcije zabavnog programa. Autor „Tabloida“ Aleksandar Filipovi? ima koeficijent 6,5, što je ve?i li?ni dohodak od onog koji ima urednica redakcije sa koeficijentom 6. Ve?u platu od urednice ima i autor „Petkazanja“ Borivoj Oti? sa koeficijentom 8, koliko ima i autor emisije „Dodati život godinama“ Dragutin Remecki.  Zanimljiv je i odnos snaga u Redakciji aktuelnosti, gde autorka emisije „Su?eljavanje“ Aleksandra Popovi? ima koeficijent 8, a njena urednica koeficijent 6.

Sagovornik VOICe-a iz redova zaposlenih kaže da ga ne ?udi da neki autori imaju ve?e plate od njihovih šefova, jer se na RTV-u ne napreduje sistemski, nego u skladu sa trenutnom situacijom i bliskoš?u. „Pogotovo što koeficijent ne ide uvek u skladu sa brojem sati posve?enih programu, pa mnogi imaju vremena i za neke druge projekte, gde dodatno zara?uju“, navodi on.

Sagovornik VOICE-a iz redova zaposlenih kaže da ga ponašanje Nade Kalkan u poslednjih godinu dana uopšte ne iznena?uje. „Što se ti?e bivših predsednika i istaknutih ?lanova sindikata koji su sada u rukovodstvu, nisam iznena?en što im se promenila perspektiva. Kako se menjaju vlasti, tako se menjaju i uprave, gde svako pokušava sebe da obezbedi, na štetu onih prethodnih“, navodi on.

I predsednik Samostalnog sindikata u RTV-u Dragutin Remecki, koji je sa Kalkanovom tesno sara?ivao na pitanjima poboljšanja standarda zaposlenih, poslednjih godinu dana gotovo da se i ne ?uje. U jedinom saopštenju za javnost od kada je došlo do smene uredništva u pokrajinskom javnom servisu Remecki je podržao odluku rukovodstva da 111 radnika, kojima su istekli dvogodišnji ugovori o radu na odre?eno vreme, bude angažovano preko agencija za zapošljavanje. Oba sindikata su oktobra 2016. ocenila da je to “veoma bitno za budu?nost i o?ivanje ku?e, pa samim tim i zaposlenih”.

Uz opasku da su sadašnji “veliki šefovi” donedavno po hodnicima lepili pamflete na kojima je pisalo kolike su plate urednika koji su došli na RTV sa televizije B92, jedan od zaposlenih kaže da danas ti isti ponosno nose svakog meseca ku?i od 120.000 do 150.000 dinara. „Za razliku od njih, urednici iz Beograda su napravili da RTV po?ne da li?i na javni medijski servis, a ovi nas samo sramote. Neki Buda, Slavica ili Nada primaju po pet naših plata. To zaposlene jako boli jer Buda, Slavica i Nada ne znaju šta je profesionalno novinarstvo, ve? samo znaju za politi?ku podobnost“, zaklju?uje sagovornik VOICE-a.

Ekipa VOICE 

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!