VOICE: MUP Srbije nikada nije raspisao poternicu za Goranom Davidovićem

24 May 2016

Devet godina je prošlo, a suđenje je na početku

Za neformalnim vo?om zabranjene neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj Goranom Davidovi?em, kome se zbog napada na u?esnike antifašisti?ke šetnje oktobra 2007. godine sudi za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, nikada nije bila raspisana poternica, iako se nije pojavljivao na zakazanim ro?ištima, potvr?eno je Vojvo?anskom istraživa?ko-analiti?kom centru (VOICE) u Višem sudu u Novom Sadu.

Na pitanje da li je protiv Davidovi?a raspisana poternica jer se do sada nijednom nije pojavio na pripremnom ro?ištu u postupku koji traje osam godina iz Višeg suda su odgovorili da se na osnovu uvida u spise predmeta zaklju?uje da se to nije dogodilo.

„Iz spisa proizilazi da od strane policije nije bila raspisana poternica za okrivljenim Goranom Davidovi?em, niti je bila raspisana me?unarodna poternica koju ina?e može da raspiše Ministarstvo unutrašnjih poslova“, navodi se u odgovoru Višeg suda.

Stop fasizmuUz podse?anje da se okrivljenom Davidovi?u sudi u odsustvu, sud navodi da su u vreme kada je doneto to rešenje „postojali svi uslovi za njegovo donošenje“. „Tada je bio nedostižan državnim organima na adresi koju je dostavio kao ta?nu, a postojali su i naro?ito važni razlozi da se sudi“, doslovce stoji u odgovoru Višeg suda.

Pre donošenja ove odluke, Davidovi? je itekako bio dostupan Višem sudu, ali on iz nepoznatih razloga nijednom nije doveden u sud radi davanja iskaza, iako je služio zatvorsku kaznu u Somboru zbog ranije presude za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog upada na antifašisti?ku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, novembra 2005. godine.

Naro?ito važni razlozi da se sudi pojavili su se tek kasnije, pošto je Davidovi? odslužio pomenutu kaznu i ponovo trajno napustio Srbiju. Naime, njegovom upu?ivanju na odsluženje zatvorske kazne prethodilo je hapšenje u inostranstvu i postupak ekstradicije jer se nije odazivao na poziv za odlazak na robiju. Po izlasku iz zatvora ubrzo je napustio Srbiju i navodno živi u Trstu.

“Poštenja?ina” na meti pravosu?a 

Goran DavidovicIako ne dolazi na pripremna ro?išta, Davidovi? se javnosti obra?a putem svog sajta, ali i portala neregistrovanih neonacisti?kih organizacija, gde se predstavlja kao pošten ?ovek koji ima problema sa srpskim pravosudnim organima, koji ustvari znaju gde stanuje ali mu – eto – namerno šalju pozive na pogrešnu adresu u Italiji, iako im je njegova stvarna adresa poznata. Kako bi prevazišao ovu „neprijatnost“ Davidovi? je najavio da ?e se pojaviti na pripremnom ro?ištu koje bi trebalo da se održi danas u 9.30 pred Višim sudom u Novom Sadu. Iz tog razloga, Viši sud mu je izašao susret i odložio prethodno zakazano ro?ište za danas.

Na pitanje VOICE-a da li ?e, ako se Davidovi? pojavi na pripremnom ro?ištu, on biti uhapšen ili ?e na bilo koji drugi na?in biti obezbe?eno njegovo prisustvo u daljem postupku, iz Višeg suda nisu želeli da licitiraju.

„Pitanje usmereno na budu?i i neizvesni slu?aj dolaska odnosno nedolaska okrivljenog na ro?ište, hipoteti?kog je karaktera i smatramo da nema mesta izjašnjavanju o budu?im, hipoteti?kim i eventualnim radnjama i postupanjima suda i svih u?esnika u postupku“, navodi se u odgovoru Višeg suda.

Novosadska advokatica Mirjana Tomi? Jovanovi? upozorava da je u slu?aju Gorana Davidovi?a re? o krivi?nom delu za koje mora biti raspisana poternica ukoliko se okrivljeni ne nalazi u zemlji.

„Re? je o krivi?nom delu zbog kojeg bi za vama, ukoliko napustite zemlju, morala da bude raspisana poternica. To zna?i da bi prilikom ulaska u zemlju na bilo kom prelazu odmah bili lišeni slobode i privedeni“, rekla je ona i navela da je za takva dela predvi?eno su?enje u odustvu.

Mirjana Tomic

Mirjana Tomi? Jovanovi?: Zašto nema presude?

„Ne vidim razlog zašto do sada presuda ve? nije doneta jer bi takvi postupci trebalo da budu vrlo efikasni“, smatra Mirjana Tomi? Jovanovi?.

Me?utim, za postupak protiv ?lanova Nacionalnog stroja zbog napada na u?esnike antifašisti?ke moglo bi se re?i da je sve osim efikasan. I u tužilaštvu i u sudu naveden je niz razloga koji bi trebali da ih opravdaju što ?e uskoro biti navršeno devet godina od incidenta, a da sudski postupak fakti?ki nije ni po?eo.

Ništa nije bolja situacija ni u drugim postupcima koji se u Srbiji vode za ovo krivi?no delo, o ?emu govori i zvani?na statistika Republi?kog javnog tužilaštva. Zamenica republi?kog javnog tužioca Gordana Jani?ijevi?, koja je podnela zahtev Ustavnom sudu da se zabrani neregistrovana organizacija Nacionalno stroj, kaže da je tužilaštvo u svim presudama uložilo žalbe.

„Stav tužilaštva prema kaznenoj politici sudova se upravo i izražava kroz izjavljivanje žalbi na presude. Prošle godine je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti bilo prijavljeno 55 osoba, a ukupno je postupano protiv 74 osobe za ovo krivi?no delo (zbog prenetih predmeta iz 2014. godine). Ukupno je doneto 34 presuda, od ?ega 19 osu?uju?ih (uglavnom uslovnih osuda i nov?anih kazni), a 15 osloba?aju?ih. Tužilaštvo je izjavilo 34 žalbe, što govori o tome koliko je tužilaštvo bilo zadovoljno tim presudama“, rekla je Gordana Jani?ijevi?.

Gordana Janicijevic

Gordana Jani?ijevi?: Tužilaštvo je nezadovoljno

Prema njenim re?ima, tokom prošle godine i postupke koji su se vodili za krivi?no delo rasne i druga diskriminacija karakteriše veoma blaga kaznena politika sudova, iako je re? o delima koji se naj?eš?e dešavaju na javnim skupovima. „Prošle godine za ovo delo prijavljeno su 24 osobe. Doneto je devet osu?uju?ih presuda i pet osloba?aju?ih, a tužilaštvu je na svaku od njih uložilo žalbu“, navodi zamenica republi?kog tužioca.

Postupak koji se danas nastavlja pred Višim sudom u Novom Sadu, uz postupak protiv pripadnika zabranjene klerofašisti?ke organizacije Obraz zbog napada na u?esnike Parade ponosa 2010. godine u Beogradu, jedan je on medijski najzanimljivijih. I dok je postupak protiv pripadnika Obraza doživeo nekoliko obrta, su?enju optuženima za napad na u?esnike antifašisti?ke šetnje ne nazire se ni po?etak.

U Višem sudu u Novom Sadu danas bi, iz ne zna se ve? kojeg pokušaja, trebalo da bude održano pripremno ro?ište u predmetu protiv Gorana Davidovi?a i Nedeljka Peši?a osumnji?enih da su napadom na u?esnike antifašisti?ke šetnje izazvali nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost. Postupak protiv ostalih optuženih u me?uvremenu je obustavljen jer je ustanovljeno da su prekršajno osu?eni zbog istog incidenta. Od pre nekoliko meseci dodeljen je i tre?i sudija u ovom postupku Slobodanka Gutovi?, ali to nije dovelo da ubrzanja postupka. Da li ?e najavljeno Davidovi?evo pojavljivanje nešto promeniti?

Darko Šper (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!