VOICE: Mi tebi njive, a ti nama… po zakonu

17 Mar 2016

Tek će da bude mahinacija i uzurpacije vojvođanskih oranica!

Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu otvorio je velika vrata raznim malverzacijama sa vojvo?anskim oranicama. Podzakonska akta nisu donesena, a od javnosti se krije ko ih priprema. Kažu, Vu?i?evi bliski saradnici, a ne Ministarstvo poljoprivrede. Do tada se lovi u mutnom, u procepu izme?u stare i nove legislative, a po svemu sude?i novi pravilnici ?e mahinacije i uzupracije u potpunosti legalizovati… Partijski komesari, kako saznajemo, daleko od o?iju javnosti pregovaraju sa raznim “investitorima”… U igri je veliki novac i ?ini se – na pomolu je još jedna velika plja?ka Vojvodine i paora…

Mahinacije na licitacijama državnog poljoprivrednog zemljišta, zahvaljuju?i kojima su pojedinci na lokalu nezakonito prihodovali pravo bogatstvo, postojale su i ranije, od onog trenutka kada su mnogi koji sede u opštinskim komisijama za izdavanje njiva u zakup, i lokalni ?elnici, po?eli da zloupotrebljavaju ovlaš?enja, i to preko svake mere.

Po donošenju novog zakona o zemljištu – a to vidimo po aktuelnim dešavanjima u vojvo?anskim atarima i opštinskim kancelarijama – situacija je još gora. A, sve su prilike, tek ?e da bude loše. Koliko loše i kakve ?e sve posledice Zakon o poljoprivrednom zemljištu imati na vojvo?ansku poljoprivredu, teško je u ovom trenutku proceniti, s obzirom na to da još nisu napisani pravilnici koji idu uz ovaj dokument, a koji se odnose na izdavanje oranica po pravu pre?eg zakupa, odnosno investicije, subvencije…

Elem, ve? se pokazuje da je jako loše to što je zakon dozvolio razna tuma?enja (manipulacije) i što je predvideo da se detalji reše pravilnicima o kojima ne odlu?uje ni vlada, ve? jedino ministar, i koji su uglavnom daleko od o?iju (stru?ne) javnosti. Na sve to ostavljen je prostor od ni manje ni više ve? dve godine za donošenje pravila. Zašto? Zbog lova u mutnom? Šta ?e se dešavati u slede?e dve godine dok su pravila nepoznata i zašto se ona ne donose?

Razloga ima više, a u osnovi svih je stvaranje prostora za plja?ku i malverzacije državnim oranicama, kojima ne samo da se nije stalo u kraj, ve? se tek priprema teren za nove, ve?e. Ako bude onako kako sada izgleda, tek ?e da bude uzurpacija na vojvo?anskim njivama. Ne samo da se otvara prostor za boga?enje pojedinaca na 100.000 državnih hektara, koliko se procenjuje da ?e novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu biti ponu?eno investitorima, ve? se uzima i od sto?ara koji imaju pravo pre?eg zakupa… Ako se, recimo, u obzir uzme cena arende po hektaru od 300 evra, to zna?i da bi se, samo na parcelama za investitore, u ne?iju korist, na vojvo?anskim njivama moglo izgubiti najmanje 30 miliona evra tokom ove godine.

Evo kako: lokalne samouprave dužne su da do kraja marta 2016. donesu godišnji program zaštite, ure?enja i koriš?enja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu, ako to nisu do sada u?inile po novom Zakonu. Me?utim, Ministarstvo poljoprivrede još uvek nije donelo pravilnike (izme?u ostalih ni Pravilnik o uslovima i postupku davanja na koriš?enje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, davanje u zakup po osnovu prava pre?eg zakupa i javnim nadmetanjem), koji se odnose na taj, nedavno usvojen zakon. Dakle, Ministarstvo nije završilo podzakonske akte i lokalne samouprave nisu u mogu?nosti da postupaju na osnovu sadašnjeg zakona. Ostavljeno im je, pošto nema podzakonskih akata, da ?ekaju na njih, a sve su prilike, oni ne?e biti gotovi do kraja marta. I ako naprasno budu doneti pravilnici, opštine, s obzirom na to da ih je samo osam dosad napisalo programe, a ve?ina nije, ne?e sti?i da ih napišu ili ?e to nakaradno uraditi. Pritom, raspisani su lokalni izbori, sve ?e da stane, a to ?e biti dobar izgovor da se ništa ne uradi.

Vu?i?evi ljudi pišu podzakonska akta?

Program ure?enja i koriš?enja državnog zemljišta lokalne samouprave možda su i mogle doneti. Mogle su da, na osnovu zahteva sto?ara koji imaju pravo pre?eg zakupa, odrede koliko zemlje ide njima, koliko ide za ure?enje zemljišta, a da odre?ene površine rezervišu za investitore, s tim što ?e se deo koji se odnosi na ulaga?e precizirati kada nadležni kona?no donesu podzakonske akte. Ali problem bi nastao u realizaciji takvih programa – šta sa tom zemljom dok invesitori ne do?u, dok ne bude donet pravilnik i dok se ne utvrde pravila po kojima ?e se im se davati njive u zakup. Koji su to investitori, s kim se dogovara? Po severu Ba?ke se šuška da kreatori pravilnika sklapaju aranžmane s potencijalnim doma?im ulaga?ima po principu – mi tebi njive, ti nama… I da ?e pravilnici realizaciju tih tajnih dogovora omogu?iti…

poljoprivreda

Lov u mutnom: Vreme za malverzacije tek dolazi

Tu, me?utim, postoji još jedna za?koljica. Ona najvažnija. Sude?i prema informacijama do kojih smo došli, pravilnici o izdavanju državnih njiva po pravu pre?eg zakupa, apsurdno i mimo svih pravila, kreiraju se daleko od mesta u kojem bi trebalo da se pišu – nisu ni u Ministarstvu poljoprivrede, niti u Upravi za poljoprivredno zemljište. Nezvani?ne informacije o tome da ih, bez saradnje sa Ministarstvom, smišljaju bliski saradnici premijera Srbije Aleksandra Vu?i?a, nisu nam potvr?ene. Na pitanje koje je VOICE poslao Ministarstvu poljoprivrede – da li je ono osnovalo radnu grupu za pripremu pravilnika o uslovima i postupku davanja na koriš?enje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (davanje u zakup po osnovu prava pre?eg zakupa i javnim nadmetanjem, ?lan 61, 64, 64 a i 64 b, kako je definisano ?lanom 80 Zakona o poljoprivrednom zemljištu), odgovoreno da su pravilnici stavljeni u rad i da se njihovo donošenje o?ekuje u najkra?em mogu?em roku premda je Zakonom propisano da se podzakonska akta donose u roku od dve godine.

Radnu grupu niko nije ni spomenuo. Verovatno zato što ona ne postoji, barem ne tamo gde bi trebalo da je i da radi svoj posao. Da bude jasnije – da bi se izradio pravilnik, mora biti imenovana radna grupa. Sastav radne grupe je informacija koja je zna?ajna za javnost, a u ovom slu?aju se krije – pitanje je zašto je tako. Dva su mogu?a odgovora: ili nije formirana ili kriju ?lanove jer su njihova ima problemati?na!

Re?eno nam je i da ?e se ove godine njive izdavati po starom zakonu, što zna?i da ne bi smelo nikome da se daju na 30 godina, a da ?e se pravilnici koji se sada pišu odnositi na proceduru zakupa zemljišta u 2017. godini, kada po?ne puna primena Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

– Godišnji program zaštite, ure?enja i koriš?enja poljoprivrednog zemljišta se donosi bez ve?ih izmena s obzirom da je ?lanom 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu u prelaznim i završnim odredbama propisano da ?e se utvr?ivanje prava pre?eg zakupa za 2016. godinu obavljati po ve? zapo?etoj proceduri pre donošenja izmena i dopuna Zakona, dok ?e se Pravilnici odnositi na proceduru zakupa zemljišta u 2017. godini, kada i po?ne puna primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu – navedeno je u odgovorima Ministarstva redakciji Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra VOICE.

Ovakav nemušt odgovor tek otvara prostor u sumnje da se mogu o?ekivati još ve?e mahinacije i uzurpacije državnog zemljišta. Program, naime, mora da predvidi koje parcele ?e se dati u zakup od 30 godina. Kako oni koji su odgovorni i nadležni mogu da kažu da ?e raditi po starom zakonu kad takvo rešenje nije postojalo u tom dokumentu? Da li to zna?i i to da dve godine ne?e dodeljivati zemlju nema?kom “Tenisu” i ostalima?

Opasna samovolja jednog ili nekolicine

Agrarni konsultant Goran Živkov, u razgovoru za VOICE isti?e da je problem u tome što aktuelni kreatori zemljišne politike ne vide daleko i ne razumeju njen zna?aj.

Goran Zivkov

Goran Živkov: Plašim se da ?e posledice ovakve zemljišne politike biti teško ispraviti

– Sam Zakon, kao i na?in na koji je donet, a naro?ito ova tajna izrada pravilnika van Ministarstva poljoprivrede pokazuje nam na delu uništavanje i nepoštovanje institucija. Tako?e, pokazuje i koliko je opasna samovolja jednog ?oveka ili grupe ljudi, naglašava Živkov. – ?ini mi se da kretori zemljišne politike ne razumeju važnost razvijenog tržišta zemljišta kako iz ugla ekonomskog tako i ruralnog razvoja. Posledice ovake nejasne i netransparentne politike se ve? vi?aju, a vide?e se sve više. Plašim se da ?e posle ovo biti teško ispraviti.

Uvek valja imati na umu da je ovaj zakon donet za interese velikih investitora, doma?ih i stranih, dakle tajkuna. Jedini smisao ovog zakona je izdavanje 30 odsto državnog zemljišta na 30 godina, kaže potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški.

–Logi?no bi bilo da Ministarstvo predlaže podzakonska akta ali  poznato je – što se grbo rodi vreme ne ispravi, pa je tako i sada. Nakaradno je napravljen, nakaradno je prošao javnu raspravu, pa zašto bi podzakonski akti bili doneseni po pravilu – pita se Bogaroški. – Meni je bilo logi?no da su, ako je, po tvrdnjama iz ministarstva, godinu i više dana bilo ra?eno na izmenama i dopunama zakona – zajedno s njim pravljeni i podzakonski akti, i nacrti tih podzakonskih akata i da se oni usvoje odmah po usvajanju zakona.

Bogaroški napominje da nije re? samo o prvilniku koji se ti?e uvo?enja investitora u posed i na?ina njihovog izbora, ve? postoje i drugi podzakonski akti koji su bitni. Recimo, kako ?e se regulisati na?in kažnjavanja uzurpatora ako nije poznat uzurpator – kroz skidanje letine, odnosno naplate trostruke zakupnine…

Bogaroski

Branislav Bogaroški: Zakon donet za interese tajkuna, doma?ih i stranih

– Bojim se da ?emo u 2016. do?i u situaciju da se programi izdavanja zemljišta u zakup ne?e usvojiti u zakonskom roku, jer smo pred lokalnim izborima, a koliko je poznato tek osam opština je uradilo programe. Više od 30 opština u Vojvodini to nije uradilo. U?i ?e se u prole?nu setvu, a ne?e biti sprovedena licitacija. Situacija koja postoji trenutno u Somboru preslika?e se na teritorije svih lokalnih samouprava koje nisu donele programe. Krenu?e uzurpacije, krenu?e otima?ina zemljišta, a plašim se da ?e sankcija izostati jer teško je o?ekivati da, kada do sada nisu ura?eni podzakonski akti, budu završeni u predizbornoj kampanji. Dakle, do?i ?emo u situaciju da prilikom žetve u julu nemamo podzakonske akte i da ?e oni koji su sad uzurpirali zemljište mo?i nekažnjeno da se izvuku za to – kaže Bogaroški upozoravaju?i na to da ?e se “nelegalna situacija iz 2015. produžiti na dve godine, a to su milioni evra štete za budžet”.

Vukovi i ovce

–Da bi se spre?ila uzurpacija državnog zemljišta, morali bi i zakoni da budu takvi da se uzurpacija spre?ava i kažnjava. A kako da se spre?i kada je interesna koalicija pojedinih ministara i tajkuna samo u proteklih pet meseci usvojila nekoliko propisa kojima se ozakonjuje plja?ka i uzurpacija državne pa ?ak i privatne imovine. Ne može se protiv njihovih “zakona” – kaže predsednik Mreže za restituciju Bogdan Veljkovi?. – Zna se ?ije su nadležnosti da uzurpacije identifikuje, razotkrije i spre?i. Tu se pre svega misli na Ministarstvo poljoprivrede, koje je me?u najodgovornijim za ovakvo stanje, ali je odgovornost i na okruženju predsednika Vlade, koje ga je ubedilo da baš oni, to jest vukovi treba da napišu zakon kako da ?uvaju državnu zemlju, to jest ovce.

vucic

Vu?i?evi ljudi od poverenja trguju vojvo?anskim zemljištem?

Veljkovi? napominje da je problem s kojima se lokalne samouprave suo?avaju i nepopisana državna imovina, koja je, kako kaže, jedan od najve?ih generator korupcije na svim nivoima vlasti.

Ovih dana potvr?ena su i naga?anja da se u Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Vladi Srbije donosi zaklju?ak koji lokalnim samoupravama sugeriše da razmotre mogu?nost da se uzurpatorima državnih njiva dozvoli da to ?ine, samo da plate naknadu za koriš?enje zemljišta. Zaklju?ak donet 11. marta ove godine potpisao je premijer Aleksandar Vu?i?.

Još jedan dokaz da je generator mahinacija na državnim njivama – država.

Sla?ana Gluš?evi? (VOICE)

voice_logo

Podelite ovu stranicu!