Ko truje Dunav?

15 Dec 2015

Još dugo ćemo gledati "misterioznu" crvenu tečnost kako se uliva u Dunav?

Nekoliko slu?ajeva izlivanja te?nosti iz sliva gradske kanalizacije u Dunav privuklo je pažnju javnosti samo zbog toga što su, zbog upadljive boje još uvek nepoznate supstance, akcidenti bili veoma vidljivi. Me?utim, istraživanje Vojvo?anskog istraživa?kog centra (VOICE) pokazalo je da je situacija sa otpadnim vodama koje se izlivaju u Dunav daleko gora, a da institucije o tome ili ?ute ili prebacuju odgovornost u tu?e dvorište. Ništa bolja nije ni legislativa koja reguliše ovu oblast, pa tako Grad Novi Sad i dalje koristi odluku donetu 1993. godine, dok Vladina uredba propisuje da je rok za dostizanje grani?nih vrednosti emisije zaga?uju?ih materija u vode 2030. godina. Za to vreme, Novi Sad i dalje nema centralni gradski pre?ista? otpadnih voda.

VOICE je istraživao rezultate 34 analize otpadnih voda, koje je dostavilo nekoliko institucija. Na osnovu zahteva za informacije od javnog zna?aja, došli smo u posed analiza koje su uradili novosadski Fakultet tehni?kih nauka i Prirodno-matemati?ki fakultet, interna laboratorija JKP Vodovod i kanalizacija, kao i Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Poslednja institucija odbila je da odgovori na zahtev novinara, uz obrazloženje da su traženi podaci Statutom Instituta za javno zdravlje Vojvodine predvi?eni kao poslovna tajna i da su “kao takvi poznati samo odre?enom krugu lica”. VOICE je, me?utim, podatke iz Instituta dobio od drugih institucija.

U ni?ijoj i sva?ijoj nadležnosti

Svaki akcident izlivanja crvene, a potom i plave te?nosti izazvao je optužbe o ingerencijama, izme?u gradskih i pokrajinskih institucija. Ipak, uvidom u osniva?ke i druge akte vidi se da su otpadne vode i njihova kontrola u nadležnosti skoro svake od institucija koje su bile pomenute u medijima.

Banovina

Ovde sede odgovorni

Tako je, na primer, Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskoj upravi definisano da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine kontroliše koriš?enje i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriji Vojvodine i obezbe?uje kontinualnu kontrolu i pra?enje stanja životne sredine. Na portalu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo navodi se da ta institucija vrši inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede.

Gradska kuca

I ovde sede odgovorni

Na zvani?nom portalu Grada Novog Sada objašnjava se da je me?u osnovnim delatnostima JKP Vodovod i kanalizacija i pre?iš?avanje i odvo?enje atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina kanalizacijom. Na istom mestu definisano je da je jedna od delatnosti gradske Komunalne policije i da održava red u isporuci i odvo?enju voda, a da je u nadležnosti Gradske uprave za zaštitu životne sredine da kontroliše stanje životne sredine i predlaže sanacione i zaštitne mere.

Uprkos svemu tome, novinarima VOICE-a je u telefonskom razgovoru sa službenicom u kabinetu gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a re?eno da po pitanju otpadnih voda i akcidenata treba da se obrate Vodovodu i kanalizaciji, te da gradske službe nisu imale postupanja u navedenim slu?ajevima.

U novosadskom Vodovodu su naveli da, sem analiza interne laboratorije koje su i poslali u prilogu, poseduju još jedino izveštaj Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji je preduze?e tražilo odmah nakon incidentnog izlivanja u julu. U Vodovodu su objasnili da taj izveštaj ne može da se umnožava “bez dozvole nadležnih u laboratoriji Instituta”. Me?utim, taj dokument se može na?i na samom portalu Instituta.

Prona?ene bakterije i tragovi krvi 

IZJZV institutU izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine od 24. jula ove godine, upozorava se da uzorak uzet na kanalizacionom ispustu GC2 na Beogradskom keju ne odgovara propisima zbog pove?ane koncentracije suspendovanih materija, hemijske potrošnje kiseonika i biohemijske potrošnje kiseonika nakon pet dana. Rezultat je utvrdio i postojanje bakterija, izme?u ostalih, streptokoke i ešerihije koli. U komentaru se navodi i da “Prisustvo izolovanih bakterija i bioloških indikatora ima uticaj na zdravlje ljudi, posebno osetljive populacije i istovremeno ukazuje na potrebu utvr?ivanja mikrobioloških opasnosti koje ispoljavaju uticaj kako na ?oveka, tako i na ekosistem”. Kako se objašnjava, na?eni su eritrociti i leukociti, a predložena je i direktna inspekcija zaga?iva?a.

U novosadskom Vodovodu su za više informacija novinare uputili na Institut, koji je, sa druge strane, sem pomenutog izveštaja koji se nalazi na portalu te institucije, odbio da dostavi informacije.

Vodovod

A i ovde sede odgovorni

Na pitanje da se dostave izveštaji o aktivnostima Vodovoda u slu?ajevima izlivanja te?nosti u Dunav, u tom JKP su naveli da, sem interne komunikacije u vidu usmenih naloga za uzorkovanje, nema drugih izveštaja o preduzetim merama. U Vodovodu su dodali i da nisu imali kontakte sa inspekcijama, te da stoga nemaju ni uvid u rešenja resornih inspektora.

Ovo preduze?e je dostavilo svoje interne analize. U tri analize voda je uzorkovana na samom ispustu kanalizacije u Dunav. Kada se podaci uporede sa gradskom Odlukom o sanitarno tehni?kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju, koja je doneta pre 22 godine a poslednji put je menjana 2006. godine, vidi se neispravnost sva tri uzorka i to zbog pove?ane koncentracije sulfida, hemijske potrebe kiseonika, ulja i masti, kao i fenola.

Interna laboratorija Vodovoda kontrolisala je tokom ove godine i firme koje ispuštaju svoju otpadnu vodu u gradsku kanalizaciju. Uzorci su uzeti kod Albusa, mašinske radionice GSP, Elektroporcelana, industrija mesa Matijevi?, Neoplanta i Trifunovi?. Od 20 uzoraka, koji su uzeti tokom ove godine, ispravno je bilo tek pet. U najve?em broju slu?ajeva radilo se o otpadnoj vodi firme Albus i, u samo jednom slu?aju, mašinskoj radionici GSP-a. Me?utim, ostale dve analize otpadnih voda GSP nisu bile ispravne, kao ni ostatak uzoraka, uzetih kod pomenutih firmi.

Iako se po gradskom propisu definiše da je re? o prekršajima, koji bi trebalo da budu nov?ano kažnjeni, u Vodovodu je za VOICE potvr?eno da niko nije kažnjen, jer to nije u njihovoj ingerenciji. U tom preduze?u su novinare uputili na Grad ili pokrajinsku sanitarnu inspekciju. U Gradu, kako je ve? objašnjeno, novinari su upu?eni na Vodovod, a u pokrajinskoj sanitarnoj inspekciji, koja je u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, objasnili su da nisu nadležni za otpadne vode.

U novosadskom Vodovodu su za nekoliko akcidenata tvrdili i da je re? o lažnim dojavama, odnosno da do izlivanja sporne te?nosti nije ni došlo.

Sekretarijat: Prijave protiv Vodovoda i Elektroporcelana

U toku 2015. godine pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine je u nekoliko navrata dobijala prijave da se iz kolektora gradske kanalizacije kod nekadašnjeg Žeželjovog mosta izliva te?nost crvene, a u nekim slu?ajevima i plave, braon ili crne boje i u svakom od tih slu?ajeva inspekcija je izlazila na teren, re?eno je za VOICE u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

U toj instituciji su objasnili da, sem u slu?aju prvog akcidenta, 25. jula, inspektori ni u jednom drugom slu?aju nisu zatekli da se iz navedenog kanalizacionog ispusta ispušta obojena te?nost.

bakterija eserihija koli

Ešerihija koli

“U svim ostalim slu?ajevima zaposleni u JKP Vodovod i kanalizacija su preko ovlaš?ene i akreditovane laboratorije izvršili uzorkovanje otpadnih voda i ispitivanje kvaliteta istih. Ni jednom od analiza koje su nama dostavljene na uvid nije utvr?eno prisustvo teških metala, ostataka pesticida ili drugih materija štetnih i opasnih po ljudsko zdravlje osim pove?anog broja bakterija E.Coli, što je i za o?ekivati s obzirom da se radi o fekalnim otpadnim vodama”, navodi se u odgovoru.

Pored ovoga, dodaje se, utvr?eno je i odstupanje kod hemijske potrebe kiseonika (HPK) i biohemijske potrebe kiseonika (BPK) kao i sadržaja suspendovanih ?estica u vodi u odnosu na vrednosti propisane Uredbom Vlade Srbije.

“Upore?ivanjem ovih analiza sa analizama koje je shodno zakonu u toku prošle godine uradilo JKP Vodovod i kanalizacija utvr?eno je da se odstupanja nalaze u granicama u kojima su se kretala i prošle godine za ove parametre te da je ispuštena voda u kvalitetu vode koja se i ina?e ispušta iz kanalizacionih otvora pošto grad Novi Sad nema pre?ista? komunalnih otpadnih voda i sve svoje otpadne vode ispušta ne pre?iš?ene direktno u Dunav”, istakli su u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

U toj instituciji su, me?utim, naveli i da, zbog toga što za ovu godinu nisu mogli da utvrde kvalitet otpadnih voda, jer, sem akcidentnih merenja, Vodovod i kanalizacija nije izvršio, kako su istakli, ?etiri kvartalna merenja kvaliteta otpadnih voda koje ispušta u recipijent, a na šta su obavezni po Zakonu, pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine je protiv njih podnela prekršajnu prijavu. Zbog istog prekršaja, dodaje se, prijava je podneta i protiv preduze?a Elektroporcelan.

“Kvalitet voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju je u obavezi da definiše Grad Novi Sad odnosno JKP Vodovod i kanalizacija kao operater, i dužni su da gradsku uredbu iz 1993. godine usklade za važe?im Zakonom i Uredbom o GVE koja je donešena 2012. godine i da na osnovu Zakona i uredbe kontrolišu kvalitet voda koja se ispušta u javnu kanalizaciju”, objašnjava se u odgovoru.

U njemu se dodaje i da nijednom analizom koja je ura?ena prilikom akcidenata nije eksplicitno utvr?eno o kakvoj te?nosti se radi niti ko je njen izvor, te da stoga nisu ni bili u mogu?nosti da nalože mere kojima bi se odgovorni sankcionisali.

Sekretarijat za vodoprivredu: Odgovornost na Gradu i Vodovodu

Pomo?nik pokrajinskog sekretara za vodoprivredu Miroslav Dunji? izjavio je da su, nakon doga?aja u julu i avgustu ove godine, Pokrajinska vodoprivredna inspekcija i Služba za zaštitu voda JVP Vode Vojvodine još par puta izlazili po prijavama gra?ana na isti kolektor, ali da se uglavnom radilo o lažnim prijavama ili su do dolaska inspekcije dešavanja prestala.

Dunji? je za VOICE kazao da su Pokrajinski sekretarijat za vodoprivredu i JVP Vode Vojvodine u okviru svojih nadležnosti intenzivirali nadzor nad spornim kolektorom i dešavanjima oko njega.

Branislav Bogaroski

Branislav Bogaroški: Prijave protiv tri firme

Taj sekretarijat je podneo letos tri prijave protiv klanica koje ispuštaju otpadne vode u gradsku kanalizaciju i Dunav. Resorni sekretar Branislav Bogaroški je izjavio tada da je protiv mesne industrije Matijevi? podneta prijava za privredni prestup, a da su protiv Neoplante i firme Trifunovi? podnete prekršajne prijave. On je objasnio i da je sekretarijat i novosadskom JKP Vodovod i kanalizacija naložio ishodovanje vodnih akata, koje to preduze?e ne poseduje. Kako je novinarima objašnjeno, u ingerenciji sekretarijata je kontrola ispunjenosti uslova iz vodnih dozvola, te je to, ujedno, sve što je ta institucija mogla da kontroliše.

Miroslav Dunji? je objasnio da su nadležnom tužilaštvu u zakonskom roku predate na dalje postupanje prijave protiv navedenih pravnih lica i odgovornih lica u njima za utvr?ene nepravilnosti, te da je tužilaštvo imalo zahteve za dopunu prijava. “Što smo i u?inili u datom nam roku i sada je sve na pravosudnim organima”, dodao je on.

Dunji? je upozorio i da Grad još uvek nema centralno postrojenje za pre?iš?avanje otpadnih voda.

“Sve dok se ovo postrojenje ne izgradi Novi Sad ?e zaga?ivati reku i ima?emo ovakve slu?ajeve. Bez namere da ikoga osloba?amo odgovornosti, podse?am da se kroz taj kolektor ispusti godišnje oko 18 miliona kubnih metara, odnosno tre?ina svih otpadnih voda grada Novog Sada. Ova ?injenica dovoljno opisuju težinu ta?nog utvr?ivanja odgovornosti za specifi?nu situaciju, odnosno za to ko je i šta ispustio u Dunav kroz ovaj kolektor”, ocenio je Dunji?.

On je napomenuo da je, na osnovu važe?ih propisa, ispitivanje slu?aja i utvr?ivanje odgovornosti u isklju?ivoj nadležnosti upravlja?a i vlasnika kanalizacione mreže i samog kolektora. “Dakle, Grad Novi Sad i JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad”, dodao je on.

Pomo?nik pokrajinskog sekretara je istakao i da su u postupku kontrole uo?eni i nedostatak ili neažurnost podataka, analiza i pravilnika kako kod upravlja?a kanalizacijom, tako i kod ostalih korisnika na tom kanalizacionom vodu.

Firme negirale odgovornost

Jedan od akcidenata pratila je i žestoka rasprava izme?u pokrajinskog sekretara Branislava Bogaroškog i PR službe u industriji mesa Matijevi?. Odmah nakon izjave pokrajinskog sekretara o prijavi protiv te kompanije, usledilo je i otvoreno pismo, koje je potpisala PR služba Matijevi?a. U njemu se ocenjuje da je bilo propusta u radu pokrajinske administracije, te da je Bogoroški nesmotrenom izjavom i nepromišljenim postupkom doveo u sumnju poslovanje i kredibilitet kompanije.

U jednom od beogradskih medija bila je objavljena i izjava na?elnika Republi?ke veterinarske inspekcije Vlade Gruba?a, koji je ocenio da se najverovatnije radi o otpadnim vodama iz obližnje fabrike izolatora. Gruba? je kazao da se u proizvodnji koristi i proces farbanja, te da je te?nost u Dunavu najverovatnije posledica farbanja. Odmah nakon toga usledila je i reakcija kompanije Elektroporcelan, u kojoj su demantovali navode Gruba?a i istakli da nisu mogli da budu zaga?iva?i jer ne koriste farbe. Me?utim, na zvani?nom portalu te firme navodi se da se tokom proizvodnje radi i glaziranje svih tipova izolatora. “Mogu?e boje su: braon RAL 8017, siva MUNSELL 5.OBG 7.0/04 i bela”, dodaje se u objašnjenju na portalu Elektroporcelana.

Institucionalna (ne)odgovornost

Dunav Krv

Prizor na koji ?emo se navi?i?

Još jedna od gradskih odluka je i ona koja propisuje uslove i na?in organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda, a kojom se, izme?u ostalog, predvi?a i da Vodovod i kanalizacija “stalno kontroliše sastav ispuštenih voda i po potrebi preduzima odgovaraju?e mere”.

Zakon o vodama, sa druge strane, jasno kaže da je pravno lice koje ispušta materiju koje mogu zagaditi vodu dužno da te materije, pre ispuštanja u kanalizaciju, delimi?no ili potpuno odstrani.

“Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizi?ko lice koje ispušta otpadnu vodu neposredno u recipijent dužno je da obezbedi pre?iš?avanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara grani?nim vrednostima emisije, odnosno do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta životne sredine recipijenta, uzimaju?i strožiji kriterijum od ova dva”, dodaje se u tom zakonu.

Uzimaju?i u obzir da je zakon krovni akt, a da se gradskim propisima jasno definišu nadležnosti, ostaje nejasno zbog ?ega, i nakon potvr?ene neispravnosti otpadnih voda, još uvek niko nije kažnjen, makar prekršajno, odnosno nov?ano.

Sude?i po izjavama iz pokrajinskih i gradskih institucija, sve do izgradnje centralnog gradskog pre?ista?a otpadnih voda, što nije nimalo jeftina investicij, a tako?e ni u izgledu za skoriju izgradnju, u Dunav ?e se putem gradske kanalizacije još dugo izlivati otpadna voda koja ne odgovara doma?im propisima.

Maja Živanovi? (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!