VOICE: Golgota „Svetog Trojstva“ u Subotici

10 Jul 2015

Sporne javne nabavke za restauraciju i izmeštanje spomenika?

Na inicijativu Nacionalnog saveta Ma?ara (NSM) po?etkom godine pokrenut je proces restauracije i premeštanja prvog javnog spomenika u Subotici “Sveto Trojstvo”. Proces delom finansira NSM a delom Grad. Poslove restauracije dobila je firma “Restauro” iz Nove Crnje, koja je “prošla” tender kod NSM. Me?utim, analizom dokumenata,  stru?njaci za VOICE tvrde da postoji sumnja da je nabavka upodobljena ponu?a?u, u ovom slu?aju firmi koja je bez konkurencije u toj trci dobila posao u vrednosti od 3,5 miliona dinara a koji je obezbe?en iz Fonda „Gabor Betlen“ iz Ma?arske, organizacije koja uz podršku Vlade Ma?arske finansira projekte ma?arskih zajednica van matice.

Prema analizi stru?ne službe za javne nabavke Be?ejskog udruženja mladih (BUM), koji je deo Koalicije za nadzor javnih finansija, postoje sporne ta?ke u samom konkursu.

“Uvidom u konkursnu dokumentaciju, uo?ili smo odre?ene sumnjive dodatne uslove koji bi mogli da ukazuju na to da je nabavka upodobljena odre?enom ponu?a?u”, navode u toj organizaciji.

Posebno su problemati?ni dodatni uslovi koje izvršilac poslova mora da ispuni, a jedan od njih je da je restaurator zapo?eo ili završio doktorske studije u oblasti restauracije. Uslov je bio i to da je firma ve? restaurirala najmanje sedam baroknih sakralnih spomenika i da je restaurator u?estvovao na najmanje tri stru?ne konferencije, kao i da je objavio najmanje tri knjige ili stru?na teksta.

“Zapo?ete doktorske studije nisu uobi?ajen uslov, a isti ne garantuje da bi restaurator zapo?injanjem studija, ne i njegovim završavanjem, dostigao potreban nivo znanja i iskustva koja su potrebna za izvršenje predmeta ove nabavke. Nadalje, postavlja se pitanje zašto baš 7, a ne 5 ili 10 izvršenih restauracija”, isti?u u BUM-u.

sveto trojstvo subotica

Sveto trojstvo kroz istoriju

Interesantno je da je vlasnica firme “Restauro” Karolina Bia?i, kao mlada stru?njakinja, zapo?ela svoje doktorske studije prošle godine u Ma?arskoj. Samim tim, kao doktorantkinja i vlasnica firme ispunila je jedan od navedenih specifi?nih uslova. Ona je uredno dostavila i dokumentaciju koja potvr?uje da firma ispunjava sve ostale specifi?ne uslove, po?evši od u?eš?a na konferencijama do objavljenih stru?nih radova.

„Da su ova pitanja postavljena naru?iocu u toku postupka, morala bi biti otklonjena, a na isto bi im ukazala i Komisija za zaštitu prava da je podnet zahtev za zaštitu u zakonom predvi?enom roku“, navode iz BUM-a.

Karolina Bia?i kaže za VOICE kaže da u vezi sa uslovima konkursa ona nije nadležna. „Naru?ilac poslova, verovatno u saradnji sa nadležnim institucijama, procenio je šta je najbitnije kada je re? o ovakvom poslu. To je evidentno da je re? o složenom procesu koji zahteva i analizu, kao i više znanja od kamenoreza?kih poslova“, rekla je Bia?i.

Raniji poslovi

Interesantno je da je izvršilac poslova, firma „Restauro“, registrovana samo pola godine pre raspisivanja tendera. Prema podacima Agencije za privredne registre, „Restauro“ je registrovan sredinom avgusta 2014. godine. Iako je re? o novoj firmi, vlasnici Karolini Bia?i ovo nije prvo preduze?e. Naime, preko firme „Idolti“, koja je registrovana u Ma?arskoj, ve? je dobijala restauratorske poslove u Srbiji. Zanimljivo je da pomenuta firma iz Ma?arske, prema službenoj evidenciji Nacionalnog registra preduze?a u Ma?arskoj, postoji još od 1995. godine, kada se bavila poslovima osiguranja. Za ovih 20 godina postojanja ista firma promenila je nekoliko puta svoju delatnost, pa se tako bavila i brokerskim poslovima, prodajom kompjutera i softvera na malo, prodajom ku?nih aparata, organizovanjem konferencija, onlajn prodajom, prodajom knjiga i ode?e itd. Preorijentisanje firme ka umetnosti, prema službenim podacima, desilo se 11. februara 2014. godine, kada je osnovna delatnost promenjena u restauraciju umetni?kih dela i zgrada, i to usred procesa restauracije skulpture po narudžbini Gradskog Muzeja u Subotici.

Spomenik na ?ekanju

Rok za završetak prve faze radova na spomeniku bio je 15. maj, a prema prvim planovima do tada je stub koji ?ini osnovnu konstrukciju trebalo da bude postavljen pored Gradske ku?e, a poslednji deo, odnosno sama skulptura “Sveto trojstvo”, do sredine avgusta. Me?utim, stub još uvek nije postavljen zbog kašnjenja u proceduri javnih nabavki, koje je rezultat rascepkanog procesa restauracije i postavljanja spomenika. Situaciju dodatno komplikuje apsurdna situacija u kojoj umetnik koji treba da garantuje kvalitet radova nema kontrolu nad samim postavljanjem, jer nije on zadužen za izmeštanje spomenika. Me?utim, ovakva situacija nije spre?ila NSM i Grad da proces raspar?aju. A osim pitanja garancije trajnosti radova, postavlja se još nekoliko pitanja u vezi sa vra?anjem spomenika.

SvetoTrojstvo2

Restauracija spomenika

Naime, dok je poslove izmeštanja i restauracije dobila zanatska firma “Restauro” iz Nove Crnje, sklapanje i vra?anje spomenika na trg pored Gradske ku?e još uvek je pod znakom pitanja, jer se na tender koji je raspisala Direkcija za izgradnju grada Subotice niko nije prijavio. Zbog ove situacije, to javno preduze?e je raspisalo javnu nabavku za radove u pregovara?kom postupku, bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda. Ovo zna?i, da Direkcija sama procenjuje koju firmu ?e pozvati da podnese svoju prijavu, odnosno sa kojom ?e voditi pregovore o ovom poslu. Prema propisima, Direkcija koja je pokrenula pregovara?ki postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, imala je obavezu da objavi dokumente u vezi sa tim procesom.

„Me?utim, na portalu javnih nabavki nisu postavili dokument koji se zove Obaveštenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja javnog poziva, tako da se ne zna sa kim ?e pregovarati u ovom postupku”, navode u organizaciji Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina.

„Proces restauracije ?e ovih dana biti završen. Problem je što je sam rad raspar?an. Kao stru?njakinja, ja sam u teškom položaju jer moram da garantujem za kvalitet radova, a da pritom nisam direktno nadležna za postavljanje spomenika. Kakav god da bude ishod tendera, mi svakako moramo biti uklju?eni u finalizaciju rada“, kaže Karolina Bia?i.

Na naše pitanje zašto je NSM preuzeo obavezu da delom finansira restauraciju ovog spomenika, u toj instituciji su naveli da je Savet po?etkom 2013. godine dobio poziv od Grada Subotice da predloži podizanje novih spomenika ili akcije u vezi sa postoje?im skulpturama. Tada je NSM predložio da se „Sveto Trojstvo“ restaurira i da se spomenik vrati na njegovu prvobitnu poziciju u gradu. „Nacionalni savet Ma?ara sve poslove je obavio u skladu sa uslovima nadzornih organa grada“, navode u pismenom odgovoru.

Dokumenti tek uz intervenciju poverenika

nsmNovinarima VOICE-a NSM mesecima nije dostavio dokumentaciju u vezi sa javnom nabavkom, pozivaju?i se na to da oni nisu u obavezi da tako nešto urade jer se „na njih ne odnosi Zakon o pristupu informacijama od javnog zna?aja“, iako je re? o javnoj instituciji. Predložili su samo uvid u dokumente a ne i dostavljanje istih. Tek nakon intervencije poverenika za pristup informacijama od javnog zna?aja, nakon više od tri meseca, NSM je dostavio kopije traženih informacija.

Potez Subotice da prepusti ove zna?ajne poslove drugim institucijama nije najbolje rešenje, navodi Žolt ?ulai iz organizacije „Nasmeši se Subotici“, koja se bavi zaštitom kulturnog nasle?a grada.

„Nacionalni savet Ma?ara je u u proteklim godinama na neki na?in preuzeo više objekata koji su u vlasništvu svih Suboti?ana, kao što je na primer Sinagoga. Smatram da nije loše ako se NSM zalaže za restauraciju i za obezbe?ivanje sredstava za obnovu spomenika, ali nikako nije dobra ideja da oni budu i sprovodioci tih postupaka. Ovo mora da bude zadatak grada“, kategori?an je ?ulai.

Kako nam je re?eno u restauratorskoj radionici, predlog da spomenik bude u septembru postavljen vrlo je problemati?an, jer sam posao zahteva više od mesec i po dana. Ali, navodi Karolina Bia?i, u ovakvim poslovima „dešava se da do?e do pomeranja rokova“.

Norbert Šinkovi? (VOICE) 

voice_logo

 

 

 

 

Podelite ovu stranicu!