VOICE: Da li je Visoka poslovna škola krojena po meri bračnog para Tomić?

17 Oct 2015

Krivične i prekršajne prijave i sudbina VPŠ

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj podneo je krivi?nu prijavu protiv rukovodilaca Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu zbog navodne zloupotrebe službenog položaja prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima, potr?eno je za VOICE u ovom sekretarijatu. Prijava je podneta zbog nenamenske potrošnje oko 200 miliona dinara, što je utvr?eno višestrukim kontrolama pokrajinske budžetske inspekcije. Pored toga, prijava u koju je VOICE imao uvid obuhvata i nezakonitosti koje je utvrdila inspekcija Ministarstva finansija, odnosno Agencija za borbu protiv korupcije.

Podnošenje ove krivi?ne prijave kulminacija je doga?anja na VPŠ koja traju više od jedne decenije, tokom koje se na ?elu ove visokoškolske ustanove nalaze Radovan Tomi? i njegova supruga Dragica  Zbog na?ina na koji vode VPŠ, više puta je reagovala Agencija za borbu protiv korupcije, koja je utvrdila da su supružnici u sukobu interesa i da treba da se povuku sa funkcija. Obiman postupak protiv Tomi?a vodi se i u Prekršajnom sudu u Novom Sadu, a nekoliko postupaka vo?eno je pred Osnovnim sudom u Novom Sadu. Sa Tomi?ima ima posla i Ustavni sud Srbije, koji utvr?uje ustavnost Statuta škole.

Državna revizorska institucija od juna ove godine boravi u VPŠ, gde proverava poslovanje ove obrazovne ustanove, koja je na osnovu nalaza pokrajinske budžetske inspekcije nenamenski potrošila 193 miliona dinara, zbog ?ega je protiv odgovornih podneto oko 40 prekršajnih prijava. Sa ?elnim ljudima VPŠ posla je imala i inspekcija rada jer je poslednjih godina više od deset profesora ili asistenata dobilo otkaz ili im nije produžen ugovor o radu, a do sada su na posao vra?ena tri profesora jer je utvr?eno da su dobili otkaz na nezakonit na?in.

Zaposleni uglavnom ?ute jer se plaše da ih ne zadesi sudbina njihovih kolega. Jedini koji su otvoreno digli glas protiv uprave su funkcioneri Sindikata zaposlenih, na šta je uprava odgovorila pokretanjem postupka za formiranje novog sindikata. Kako saznaje VOICE u Savetu škole, na zaposlene se vrši pritisak, pre svega na asistente koji imaju ugovor o radu na odre?eno vreme, da napuste postoje?i i pre?u u novi sindikat. Na najnovija dešavanja u VPŠ nisu ostali nemi ni studenti, koji potpisuju peticiju kojom traže smenu direktorke Dragice Tomi?, jer se plaše da Vlada Vojvodine ne donese odluku o gašenju VPŠ.

DragicaTomic

Dragica Tomi?

Direktorka Dragica Tomi?, koja uporno odbija da za medije govori o dešavanjima u VPŠ, u više navrata je na sednicama Saveta škole optužila Pokrajinski sekretarijat za nauku i sekretara Vladimira Pavlova da vode kampanju protiv VPŠ i da to što rade zadire u autonomiju univerziteta.Ona je optužila Pavlova da neprimerenim izjavama u javnosti ustvari „želi da uništi jednu uspešnu visokoškolsku ustanovu sa me?unarodnim renomeom, o ?emu govori niz nagrada i saradnja sa prestižnim nau?nim ustanovama u svetu“.

Vladimir Pavlov kazao je za VOICE da ?e pred Vladom Vojvodine pokrenuti nekoliko tema, ali da ni u kom slu?aju ne?e biti doneta i odluka o gašenju škole, kao što su pojedini mediji pisali „jer ova škola nije pravljena zbog jednog bra?nog para“. „Mi ?emo kao osniva?i na?i zakonske na?ine da nekom administrativnom akrobacijom preimenujemo školu da bismo dobili rukovodstvo koje radi u državnom i u interesu škole. U narednim nedeljama ?e pokrajinski organi u dogovoru sa Ministarstvom obrazovanja do?i do rešenja koje ne?e biti na uštrb ogromnog broja zaposlenih koji su za promene i studenata koji tamo treba da završe svoje obrazovanje“, rekao je Pavlov.

Sindikalna organizacija na udaru uprave VPŠ

Pavlov smatra da sve što ne bi trebalo da se vezuje za visokoškolsku ustanovu ili bilo koju državnu ustanovu, zbog njenog kredibiliteta, dešava se u VPŠ. „Imamo i peticije za smenu direktorke od strane studenata i redovnih profesora. Bio sam na sednici sindikata škole na kojoj su bili svi redovni profesori, koji su nakon toga ponovo bili izloženi mobingu svake vrste i ja ovim putem mogu da najavim da ?e biti podnete krivi?ne prijave i protiv ?lanova Saveta škole“, najavio je Pavlov.

Sindikat zaposlenih u VPŠ pokrenuo je krajem septembra inicijativu za smenu 11 ?lanova Saveta škole koji se biraju iz redova zaposlenih jer tvrde da je njihov izbor bio protivustavan. Kao razlog za to oni su naveli Statut škole po kojem se izbor ?lanova Saveta organizuje javnim izjašnjavanjem, a ne tajnim glasanjem. Sindikalna organizacija VPŠ uputila je 11. juna 2015. Ustavnom sudu i inicijativu za ocenu ustavnosti pojedinih ?lanova Statuta koji se ti?u na?ina izbora ?lanova Saveta škole. Po važe?em statutu, koji je usvojen u decembru 2012, izbor ?lanova Saveta iz nastavnog i nenastavnog osoblja vrši se javnim glasanjem, a na predlog direktora odnosno sekretara škole.

Uo?i poslednje sednice Sindikata, zaposlenima su slati mejlovi kojima im se sugeriše da ne dolaze na tu sednicu. Do te mere su pokušali da zastraše zaposlene da su mejlovi sli?ne sadržine poslati i ?lanovima Saveta VPŠ, zbog ?ega su se na sednici pojavili samo predstavnici Saveta koje je birala Vlada Vojvodine, kao osniva? VPŠ. I pored zastrašivanja, sednici sindikata se odazvalo oko 50 zaposlenih, ve?inom profesori sa zvanjem doktora nauka (sindikat broji 90 ?lanova od ukupno 108 zaposlenih). Zbog zastrašivanja zaposlenih, predsednica Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine ?ur?ica Crvenko je pokrenula inicijativu za izbacivanje iz ?lanstva sekretara VPŠ Zorana Lazi?a.

NovicaPavlovic

Novica Pavlovi?

Predsednik sindikalne organizacije VPŠ Novica Pavlovi? smatra da me?u zaposlenima vlada i strah od egzistencije jer je školi ove godine ukinut budžet. „U Sekeretarijatu za nauku sam saznao da je naš najve?i problem nedemokrati?nost Statuta, koji je u koliziji sa pravnim na?elom da svako bude biran i da bira na tajni na?in. Nama je sugerisano da to ispravimo, ali naša uprava to nije uradila, te smo u ime sindikata zaposlenih pokrenuli inicijativu da se naša akta usklade sa Ustavom. U toj grupi je i 30 redovnih profesora. Nakon toga na Savetu sam smenjen kao predlaga? sa mesta rukovodioca Komisije za statutarna pitanja, ali o samom predlogu Savet nikada nije raspravljao“, rekao je Pavlovi? za VOICE .

Prema njegovim re?ima, u aktima VPŠ dato je previše ovlaš?enja direktoru koji formira komisiju i na taj na?in uti?e na to ko ?e biti predlagan. „Predlaže se ta?an broj kandidata za Savet i mi se samo javno izjašnjavamo za to, bez mogu?nosti da se neko drugi bira. Mene ?udi zašto postoji toliki otpor da se uskladi nešto što od nas traži osniva?“, rekao je Pavlovi? i dodao da se umesto toga ljudi zastrašuju da napuste jedini sindikat i pre?u u drugi, koji je u fazi registracije.

Zašto je podneta krivi?na prijava i šta ona sadrži

Pokrajinska i republi?ka inspekcija u više navrata su potvrdile da je u VPŠ na?injen niz prekršaja. Krivi?nom prijavom su, pored bra?nog para Tomi?, obuhva?eni i sekretar škole Zoran Lazi? kao i ?lanovi Saveta škole koji su u?estvovali u donošenju nezakonitih odluka. Krivi?na prijava sada se nalazi u Pokrajinskom javnom pravobranilaštvu, koje bi slede?e nedelje trebalo da ga uputi nadležnom tužilaštvu, najverovatnije Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, mada nije isklju?eno i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu.

Prema re?ima Vladimira Pavlova, u ovoj školi ima više uo?enih problema nego u svim ostalim visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Novom Sadu ?iji je osniva? Pokrajina (14 fakulteta i devet visokih škola strukovnih studija). Zbog navodno nezakonito potrošenih 193 miliona dinara državnog novca, Dragici Tomi? sada sledi krivi?na prijava zbog sumnje da je u poslednje ?etiri godine trošila sredstva poreskih obveznika suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

Pokrajinska budžetska inspekcija kontrolisala je prošle godine budžetsku potrošnju VPŠ za 2013. i nakon kontrole pokrenula je prekršajni postupak zbog ?etiri budžetska prekršaja u visini od 37,9 miliona dinara. Godinu dana ranije kontrolisana je budžetska potrošnja od 2011. do 2013. godine i konstatovano je 19 prekrašaja u ukupnom iznosu od 132 miliona dinara. Prilikom kontrole 2011. godine, tokom koje je proveravana potrošnja od 2008. do 2010. godine, uo?eno je 17 prekršaja u visini od 21 milion dinara.

Radovan Tomic

Radovan Tomi?

U Prekršajom sudu za VOICE je potvr?eno da se vodi jedinstven predmet protiv Radovana Tomi?a, Dragice Tomi? i Visoke poslovne škole, zbog prekršaja iz ?lana 103. stav 1. ta?ka 4. Zakona o budžetskom sistemu. „Broj predmeta je 18 PR broj 10-10221/14. Prekršajni postupak je u toku i nije pravosnažno okon?an“, navodi se u kratkom odgovoru Prekršajnog suda.

Novica Pavlovi? tvrdi da su zaposleni za sve ove kontrole znali, ali su ih iz uprave škole uveravali da to nije ništa strašno i da inspektori ništa nisu pronašli. „Mislim da i ?lanovi Saveta to nisu znali jer materijale dobijaju na samoj sednici. Svi u kolektivu su u strahu od gubitka posla zbog eventualnog gašenja škole. Me?utim, ako odmah do?e do otvaranja nove institucije, mislim da to i nije tako loše jer bismo izgradili novi imidž, na kom smo dosta izgubili zbog svih ovih dešavanja, a ostali bi i svi profesori i akreditovani smerovi“, ocenio je Pavlovi?.

Profesorka: VPŠ na crnoj listi EU

tempusProfesorka VPŠ koja je želela da ostane anonimna za VOICE tvrdi da se VPŠ nalazi na crnoj listi TEMPUS projekata Evropske unije jer je decembra 2014. Dragica Tomi? obustavila dalju realizaciju projekta „Modernizacija i harmonizacija studijskih programa turizma u Srbiji“, ?iji nosilac je bila Viša poslovno-tehni?ka škola iz Užica, a VPŠ joj je bila partner u ovom projektu.

Prema navodima zaposlenih, nau?ni radovi profesora VPŠ su nevidljivi i nema ih na me?unarodnim nau?nim mapama. „Sva putovanja profesora u inostranstvo su maltene u turisti?ke svrhe, a uglavnom na put odlaze Dragica Tomi? i njen suprug, zbog ?ega je Agencija za borbu protiv korupcije i uputila predstavku u kojoj se pozivaju na odgovornost ?lanovi Saveta koji su glasali da se njih dvoje pošalju na takva putovanja“, rekla je ova profesorka.

Prema re?ima profesora VPŠ, do velikih problema unutar nastavnog kadra došlo je i nakon što je VPŠ 2012. konkurisala za akreditaciju za akademski smer 2012. godine, ali ga još nije dobila. „Kao glavni krivac proglašen je Ekonomski fakultet u Subotici, koji sada slovi za najve?eg neprijatelja VPŠ i neko ko ima nameru da nas preuzme. Zbog toga je Dragica Tomi? u me?uvremenu zatražila od odre?enog broja zaposlenih, koji su na Ekonomskom fakultetu bili na doktorskim studijama, da obustave dalje studije zarad lojalnosti VPŠ. Neki od njih su to i u?inili, dok nekima zbog neposlušnosti nije produžen ugovor i ostali su bez posla u VPŠ“, rekla je za VOICE pomenuta profesorka VPŠ i kao najo?itiji iznela primer asistenta od kojeg se zahteva da vrati školarinu koju je dobio za doktorske studije.

Inspekcija za visoko obrazovanje utvrdila je i da se konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika, nastavnike na dopunskom radu i uslovi za izbor saradnika u nastavi odvijaju protivno zakonu. Stoga je 24. marta 2014. školi naloženo da konkursom za izbor u zvanje nastavnika i saradnika bude odre?en rok na koji se vrši izbor i zasniva radni odnos u skladu sa zakonom, a da se za nastavnike na dopunskom radu mogu angažovati samo oni koji su ve? zaposleni u drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Kao primer nezakonitog poslovanja, u krivi?noj prijavi je naveden i završni ra?un VPŠ za 2013. godinu, prema kojem je budžetski deficit od oko 26 miliona dinara pokriven neraspore?enim viškom prihoda i primanja iz ranijih godina. Taj novac ustvari je bio namenjen proširenju poslovnog prostora VPŠ u ukupnom iznosu od 150 miliona dinara. Odlukom Saveta VPŠ iz septembra 2011. zatražena je saglasnost Ministarstva finansija Srbije da se novac povu?e iz trezora Narodne banke Srbije i oro?i kod neke poslovne banke „kako bi se sa?uvao od propadanja“.

Pokrivanje budžetskog deficita iz 2013. godine Savet VPŠ je usvojio bez obzira na to što nisu dobili materijal za ovu ta?ku dnevnog reda. Uzdržan je bio jedino ?lan saveta Nenad Simeunovi? jer nije dobio materijal za sednicu. U podacima iz bilansa prihoda i rashoda VPŠ za 2013. do kojih je došao VOICE jasno se vidi da je manjak od 25,8 miliona dinara korigovan i pokriven neraspore?enim viškom prihoda iz ranijih godina.

Ministarstvo finansijaU izveštaju Ministarstva finansija o sprovedenoj kontroli poslovanja VPŠ najzanimljivija su službena putovanja na koja su uglavnom išli Radovan i Dragica Tomi? (link Ministarstvo finansija izveštaj). Kontrolom poslovanja od 2012. do marta 2014. godine je uo?eno da se od ukupnog iznosa troškova službenih putovanja u inostranstvo, polovina odnosi na bra?ni par Tomi?. Škola je u 2012. godini na službena putovanja u zemlji i inostranstvu Radovana Tomi?a i njegove supruge utrošila ukupno 4,7 miliona dinara.

Utvr?eno je da su troškovi pojedinih putovanja znatno prevazilazili realno procenjene troškove, što je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Tako?e, VPŠ je te godine za službena putovanja u Rio de Ž?neiro i Hong Kong uplatila turisti?kim agencijama sredstva za troškove prevoza i smeštaja bez zaklju?enog pisanog ugovora, što je u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu. U 2013, VPŠ je na službena putovanja u inostranstvo Radovana i Dragice Tomi? utrošila 1,7 miliona dinara, a prilikom pojedinih putovanja tako?e su uo?ene odre?ene nepravilnosti.

Prilikom javnih nabavki tokom posmatranog perioda, utvr?eno je da VPŠ nije iskazala godišnji plan javnih nabavki ili finansijski plan, a odre?en broj javnih nabavki nije organizovan u skladu sa zakonom. Kontrolom javnih nabavki za 2012. godinu obuhva?ena je javna nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji objekata Škole, planirane vrednosti od 100 miliona dinara. Utvr?eno je da je škola postupila u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, kojima je regulisano da je za planirane javne nabavke, ?ija je okvirna vrednost ve?a od 50 miliona dinara, naru?ilac dužan da najmanje jednom godišnje objavi prethodni raspis o nameri da sprovede postupak javne nabavke. Tako?e je utvr?eno da je škola sprovela dva odvojena postupka javne nabavke, nakon kojih je zaklju?ila ugovore sa razli?itim ponu?a?ima, iako se u oba postupka radi o istovrsnim radovima i istoj lokaciji izvo?enja radova, koji su planirani kao jedna javna nabavka.

Budžetska inspekcija je prilikom kontrole utvrdila da VPŠ zaklju?uje ugovore o delu sa zaposlenima i isplate naknada po ovom osnovu za poslove koji ne predstavljaju poslove van delatnosti poslodavca, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Agencija za borbu protiv korupcije naložila smenu bra?nog para

Tatjana Babic

Tatjana Babi?

Agencija za borbu protiv korupcije naložila ?? 26. maja smenu bra?nog para Tomi?, koji 16 godina u kontinuitetu vodi VPŠ. Radovan Tomi? je 12 godina u nekoliko mandata bio direktor Visoke poslovne škole, da bi ga 2013. godine nasledila njegova supruga Dragica Tomi?, koja je i dalje na toj funkciji. Radovan Tomi? je sada ?lan Saveta škole.

Pre dve godine on je kao direktor i ?lan Nastavnog ve?a izmenio Statut i uslove konkursa za izbor direktora. Statut je izmenjen tako da, umesto pet, uslov na konkursu bude osam godina staža, a promenjen je uslov da kandidat može biti osu?ivan (Dragica Tomi? osu?ena je zbog napada na saobra?ajnog policajca, ali je presuda u me?uvremenu ukinuta i u toku je novo su?enje). Jedino je Tomi?eva supruga me?u kandidatima ispunjavala te uslove i izabrana je na funkciju. Pored toga, dok je bio direktor, Tomi? je doneo odluku da njegova supruga može neograni?eno da koristi službeno vozilo, a odobravao je i službena putovanja širom sveta na koja su njih dvoje zajedno išli.

„Zbog svega ovoga, Agencija za borbu protiv korupcije vodila je protiv njega postupak zbog sukoba interesa i izre?ena mu je preporuka za razrešenje sa funkcije, na koju se on žalio i u toku je drugostepeni postupak. Ovaj funkcioner je povredio pravilo o sukobu interesa, pa je pored toga što je preporu?eno njegovo razrešenje, u skladu sa zakonom konstatovano da su odluke Nastavnog ve?a, kojom je njegova supruga predložena za direktora, kao i odluka Saveta škole, kojom je odobreno koriš?enje službenog vozila, ništavne”, rekla je tada za portal 021 direktorka Agencije Tajana Babi?.

Agencija za borbu protiv korupcije donela je preporuku i da se sa mesta direktorke Visoke poslovne škole strukovnih studija razreši Dragica Tomi?. U obrazloženju rešenja, Tomi?eva se tereti za sukob interesa i mogu?u korupciju jer je kao direktorka škole glasala da njen suprug Radovan Tomi? bude ?lan Saveta ove škole.

Agencija je 22. septembra zatražila i razrešenje Dragice Tomi? zbog sukoba interesa, jer smatra da je njen izbor na mesto direktorke ništavan (link Agencija Dragica). Iz Agencije su tada potvrdili da se direktorka žalila na njihovo rešenje, te da sada drugostepeni organ, Odbor agencije, donosi kona?nu odluku. Kako su dodali, u ve?ini slu?ajeva Odbor potvr?uje prvostepenu odluku.

U žalbi na rešenje, Tomi?eva je navela da Agencija ovakvim odlukama krši ustavna prava bra?nih supružnika koji su zaposleni u visokoškolskoj ustanovi. „Žalila sam se na odluku Agencije, a kako je postupak u toku, smatram da bi svako komentarisanje odluke, posebno u medijima, bio svojevrsni pritisak na Agenciju da rešenje koje ?e doneti bude negativno za mene“, rekla je tada Dragica Tomi? za Blic.

Ipak, Dragica Tomi? je na poslednjoj sednici Savet VPŠ priznala da su ona i njen suprug možda i pogrešili kada su jedno drugog predlagali za funkcije koje obavljaju, ali da u tome ne vidi ništa zna?ajno, jer bi ionako oboje bili izabrani.

Agencija nakon žalbe može samo dati preporuku za razrešenje funkcionera, a kada rešenje o tome postane kona?no, onda se upu?uje inicijativa za razrešenje organu koji je nadležan, u ovom slu?aju Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj.

Kako je objasnila direktorka Agencije, kada su u pitanju visokoškolske ustanove, funkcioneri se ?esto brane argumentima da je rad visokoškolskih ustanova autonoman i da odluke u njima donose kolektivna tela. “Ta argumentacija ne uti?e na to da li postoji povreda Zakona o Agenciji, povreda je svakako postojala i oni jesu u sukobu interesa”, zaklju?ila je Babi?.

Prema njenim re?ima, ima veoma mnogo slu?ajeva zapošljavanja po ro?a?koj liniji, posebno u sistemu školstva, zatim zaklju?ivanja ugovora sa svojim privrednim društvima ili društvima sa sobom povezanih lica, ali je dodala da se preporuke za razrešenje koje Agencija daje u najve?em broju – poštuju.

vladimir pavlov

Vladimir Pavlov

Situacija je, po mišljenju Vladimira Pavlova, apsurdna jer Dragica Tomi? ne?e da se povinuje odluci Agencije za borbu protiv korupcije. Ukoliko joj žalba ne bude usvojena, Agencija ?e doneti novu odluku koju ?u u vidu krivi?ne prijave proslediti tužilaštvu.

„Odluke Agencije za borbu protiv korupcije su stvari koje bi trebalo da upale alarm kod ljudi koji vode VPŠ i da se ozbiljno zapitaju, kao i ?lanovi Saveta škole. I u toj odluci ima elemenata za krivi?nu tužbu“, upozorio je za VOICE Vladimir Pavlov.

Naglo opao broj studenata na VPŠ

Ove godine na VPŠ upisano je 370 samofinansiraju?ih studenata. Budžetskih nema jer su Ministarstvo obrazovanja i Sekretarijat za nauku uskratili sredstva VPŠ. Primera radi, prošle godine je na VPŠ upisano 490 studenata, od ?ega se 200 njih našlo na budžetu. Dragica i Radovan Tomi? tvrde da je ovo još jedan od pokušaja da se VPŠ kao nau?na ustanova sa me?unarodnim renomeom uguši.

Prema re?ima Novice Pavlovi?a, poslednje dve ili tri godine, tokom kojih je uprava ?inila nepromišljene poteze, po?eo je naglo da opada broj upisanih studenata. „Uprava je otpuštala profesore zbog sitnica ili ?ak i bez razloga, pa ih je sud sve vratio na posao. Nisu poštovane odluke budžetskih inspekcija i sve je to dovelo do negativnih napisa u štampi, što je odvratilo studente od naše škole. Broj studenata nam je došao do drasti?no male cifre. Nekada smo upisivali 1.700 studenata, a kada smo prešli na Bolonju bilo ih je oko 1.200. Danas smo spali na 370 studenata, a istovremeno uduplali broj zaposlenih. Nas niko ni ne treba da ukida, jer ?emo se finansijski sami od sebe urušiti“, rekao je Pavlovi? i dodao da je ustvari sre?a što je škola imala zalihu od 150 miliona dinara iz prošlosti za izgradnju nove zgrade sa kabinetima.

Pavlovi? smatra da je profesor Tomi? u prva dva mandata bio uspešan, ali da je u me?uvremenu prešao u apsolutizam. „Nije imao nikakvu ko?nicu prilikom donošenja akata škole i sve je dublje upadao u taj apsolutizam. Odsustvo komunikacije i dogovora s kolektivom i zvani?nim telima škole u?inio je to da je taj apsolutizam doveo školu do ovakvih problema. Mi smo po Bolonji primili oko 40 asistenata koji su pod ugovorom na godinu ili tri i sasvim je logi?no da kod njih postoji strah. Oni se nisu pridružili promenama, iako su mladi ljudi za koje je poznato da su željni promena“, ocenio je Pavlovi?.

Predsednik sindikata VPŠ podsetio je da su studenti još ranije zatražili od nastavnika da zapo?nu štrajk jer su se uplašili da im diplome ne?e biti validne i da ?e VPŠ izgubiti akreditaciju. „Nama je osniva? time dao žuti karton i stvarno je neshvatljivo da naša uprava nije otišla na razgovor da vidi u ?emu je problem. Umesto toga, oni su bojkotovati dolazak sekretara Pavlova u VPŠ i za vreme sindikalnog sastanka sedeli u svojim kabinetima. Crveni karton bi?e zatvaranje škole, uz mogu?nost otvaranja nove. Me?utim, to o?igledno ne dopire do naše uprave, jer su i kasniji poziv sekretara na sastanak bojkotovali, iako je sve bilo u cilju da se škola spasi“, upozorio je Pavlovi?.

Na zvani?nim sednicama Nastavno-nau?nog ve?a i Saveta škole nikada se nije raspravljalo o problemima u VPŠ, ?ak je potpisivana i peticija protiv Sekretarijata za nauku zbog javnih istupa protiv bra?nog para Tomi? od strane Vladimira Pavlova. Resorni sekretar smatra da atmosfera straha nije dobra, posebno za akademsku zajednicu.

„Svi studenti koji su završili ovu školu po postoje?im zakonima imaju diplome za vijek vijekova. Ljudima koji studiraju, bez obzira na status fakulteta ili visokih škola, prilikom promena smerova ili statuta, država je dužna da omogu?i završetak studija na smeru ili departmanu koji su upisali, po istom programu. Mi ne?emo klati vola zbog kilograma mesa. Postoje ljudi koji misle da su ve?i od sistema i državnih odluka, ali ovo nema nikakve veze sa politikom ili sa autonomijom univerziteta. Postoje zakonske neregularnosti koje ?u se potruditi da u narednom periodu u ime osniva?a promenim“, zaklju?io je Pavlov.

Svako ko se suprotstavi Tomi?ima dobije otkaz

vps visoka poslovna skolaProfesori VPŠ sa kojima je VOICE stupio u kontakt ne žele da otrkivaju identitet zbog straha od gubitka posla, ali rado žele da govore o svim detaljima koji su urušili ovu visokoškolsku ustanovu. „Sa više od 10 profesora ili asistenata nije produžen ugovor ili su dobili otkaz. Na taj na?in dobila je otkaz profesorka Simi? koja je bila protivkandidatkinja Dragici Tomi? pri izboru za direktorku. Ona je vra?ena na posao tek nakon dve godine, odlukom suda. Otkaz je dobila i prethodna predsednica Saveta VPŠ. Svako ko se usprotivio Tomi?ima dobio je otkaz, a svi koji druga?ije misle bivaju premešteni na lošija radna mesta ili imaju problema na poslu“, rekla je za VOICE redovna profesorka VPŠ i kao primer zastrašivanja navela da je Dragica Tomi?, od kada je na funkciji, smenila sva ?etiri svoja zamenika.

Prema re?ima ove profesorke, aktuelna direktorka još uvek nije pokrenula inicijativu da Nastavno-nau?no ve?e izabere u zvanje 10 redovnih profesora i asistenata sa VPŠ. „Pretpostavljam da se sa procedurom odugovla?i jer svih 10 doktora nauka ispunjava uslove da se kandiduju na narednim izborima za direktora, koji moraju biti održani najkasnije do aprila naredne godine. Uslov za direktora ispunjavaju kandidati koji imaju zvanje doktora ekonomskih nauka, najmanje osam godina u kontinuitetu rade u VPŠ i stekli su zvanje profesora strukovnih studija“, rekla je ona i dodala da niko od ovih 10 profesora još nije dobio ni stalni radni odnos.

U postoje?oj situaciji, Dragica Tomi? mogla bi oti?i sa funkcije samo ukoliko joj ve?ina ?lanova Saveta uskrati poverenje. Dobro upu?eni smatraju da ona nikada ne bi ni došla na ovu funkciju da se izbor direktora vrši tajnim glasanjem. Struktura ?lanova Saveta je takva da od njih sedam iz redova nastavnog osoblja, ?etvoro ima ugovor na odre?eno, što tako?e dozvoljava važe?i Statut VPŠ. U me?uvremenu jedna ?lanica Saveta je podnela ostavku.

Novica Pavlovi? smatra da bi ?injenica da su i studenti stali uz svoje profesore trebalo da bude dodatni znak upravi da nešto nije u redu. „Ako profesori traže od Saveta nešto, a Savet to ni ne razmatra, onda se postavlja pitanje koga on ustvari predstavlja. Pozivam upravu škole da sedne sa nama i razgovara jer smo kolege koje rade zajedno i po 30 godina. Posebno je štetno ube?ivati mlade asistente da sindikat truje školu, iako samo želi da ispravi greške koje traži osniva?, pošto smo gubitkom 200 studenata ostali bez znatnih finansijskih seredstava“, zaklju?io je Pavlovi?.

Vladimir Pavlov smatra da je VPŠ, i pored svih problema, vrlo fleksibilna jer ima nastavni kadar koji može da odgovori duhu vremena. „To samo treba prilagoditi unutrašnjim stvarima. Me?utim, za sve to im je potrebna naša pomo?, jer stvari koje se tamo sada dešavaju nisu svojstvene visokoškolskoj zajednici“, ocenio je Pavlov i precizirao da ?e se zalagati za vra?aje informati?kog smera i uvo?enje nekih novih, koji su kompatabilni sa duhom vremena u kom živimo.

Ekipa VOICE-a

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!