VOICE: Da li će paorima presesti obećanja?

16 Sep 2016

Novi ministar poljoprivrede kao premijer, obećava i samo obećava...

Kada bismo prebrojali sva obe?anja koja je Branislav Nedimovi? dao od formiranja Vlade, za ovih nešto više od mesec dana, nema sumnje, pokazalo bi se da je ovaj ministar, po tome gledaju?i, premijerov broj jedan. Kada bi se u dogledno vreme ostvarilo to što je najavio, srpska poljoprivreda bi procvetala i stala uz rame sa najrazvijenijim evropskim, gde joj je i mesto. Mnogo je obe?ao, mnogo toga ho?e i to je dobro. Verovatno nema poljoprivrednika koji bi rekao da nešto od toga ne treba uraditi. Ali, koliko je kadar za sve to – vide?emo. Osim poduga?kog spiska obe?anja, sad se jedino može re?i da je Nedimovi? zaigrao na teškom terenu, zatrpanom i zapuštenom, kakvog su mu ostavili prethodni ministri.

A evo kako bi izgledalo kada bi se sve to ostvarilo. Prvo i pre svega, bili bi proterani silni uzurpatori sa vojvo?anskih njiva i u državnu kasu po?eli bi da stižu milioni evra, godišnje i 25. Nije mala stvar – samo u Vojvodini je, kažu nadležni, ove i prošle godine uzurpirano 20.000 hektara, a ukupni gubici zbog nenapla?enih arendi unazad nekoliko godina su ?ak 200 miliona evra. Otkud to da se sada pojavljuje na hiljade uzurpiranih hektara, ko su uzurpatori, kakva je to država koja je dozvolila da se s njenih njiva ukradu stotine miliona i gde je do sada bila? Elem, raš?iš?avanje terena na kojem je Nedimovi? zaigrao zapo?eto je proterivanjem kriminalaca sa oranica i oduzimanjem letine, što podse?a na vestern filmove, ali ako tako mora… Kada se to završi, ?uli smo od ministra, dobi?emo i ure?en katastar i popisano svo državno zemljište, sve u cilju spre?avanja uzurpacije… Sve što nismo uradili još od Austrougara i u velikim agrarnim reformama.

Još jednu krupnu stvar vezanu za zemljište je naveo – na?i ?e se, veli, rešenje kada je re? o prodaji njiva strancima.  “Kao što je premijer rekao u ekspozeu, do tog datuma da?emo rešenja u skladu sa praksom EU, na primeru Ma?arske i Poljske, u pogledu ograni?avanja prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima”, kazao je on.

zito

Da li ?e poljoprivreda procvetati ili ?e obe?anja prazna ostati?

Nije Nedimovi? niti bilo ko iz današnje vlade pregovarao sa Briselom o oranicama i zemljišnoj politici, ali valjda zna da je pomerati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju teže nego pomerati stene. Ne sumnjamo u to da zna kako je zemlji sa statusom kandidata teško izbrisati EU paraf.

Ako bude kako je obe?ao, bi?e i više para za poljoprivrednike iz agrarne kase, što bi i trebalo da bude njegov osnovni zadatak. U jednom od prvih javnih nastupa sa ministarske pozicije rekao je da bi “narednih dana trebalo da bude završena analiza posle koje ?e se podsticaji druga?ije dodeljivati”. Nije baš precizirao da li i kako Vu?i?eva nova vlada misli vratiti subvencije koje je ukinula Vu?i?eva prethodna vlada, ta?nije smanjila sa 12.000 na svega 4.000 dinara po hektaru i koliki ?e biti novi podsticaji, ina?e neuporedivo manji od svih evropskih (hrvatski ratar, proizvo?a? še?erne repe, dobije oko 800 evra po hektaru, a naš oko 30 evra). Nema veze. Samo, koliko ?e još trajati ti naredni dani i šta bi sa analizom?

Kad se ti novi podsticaji budu ispla?ivali, kako ?usmo od ministra, ne?e više biti birokratije, papirologije, ?ekanja, ganjanja papira… Sve ?e i?i elektronski, kao što je slu?aj sa gra?evinskim dozvolama.  “Hteo sam da padnem u nesvest kada sam video kako to funkcioniše. Kada predate zahtev, ponekad ima i 400.000 zahteva na pisarnici, pa dok to do?e u Upravu pro?e i do 20 ili 30 dana, kada vra?aju rešenja opet ide tim putem, moramo to da rešimo””, rekao je Nedimovi?.

I to ?e, eto, biti sre?eno.

Uskoro ?e, obe?ao je Nedimovi?, biti ispunjeni i svi uslovi koje nam je EU postavila da bi nam dala 175 miliona evra iz IPARD fonda. Zaposli?emo ljude, pre toga ih obu?iti, uspostaviti sistem predfinansiranja projekata s kojima ?emo konkurisati za ovaj program, Evropa ?e nam akreditovati agenciju za pla?anje…

Ministarstvo ?e primeniti i veliki projekat Evropa RE o reosiriguranju u poljoprivredi, kazao je ministar. Isto krupna stvar jer u Srbiji nije osigurano ni deset odsto obradivog zemljišta, a to je jedini na?in da paori zaštite svoja imanja od nepogoda.

Još jedna naša velika boljka bi?e rešena “u najskorije vreme, za nekoliko meseci”, ako bude po Nedimovi?evim re?ima. Srbija ?e kona?no dobiti nacionalnu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mleka. Onu koju ?ekmo duže od decenije a pritom je EU u projekat nacionalne referentne laboratorije od 2003. godine dala 15 miliona evra. Naravno, nije Nedimovi? kriv za spiskane milione, ali o?igledno je da, ko zna zbog ?ijih interesa, i ovaj problem ima duboko korenje. U planu je, re?e, i formiranje Nacionalnog saveta za bezbednost hrane, u okviru kojeg ?e se su?eljavati nau?na mišljenja o bezbednosti i kvalitetu namirnica.

Ministar je najavio i da ?e do kraja godine biti pripemljen Zakon o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi koji ?e zaštititi, pre svega, bera?e vo?a, ali i njihove ‘gazde’ od ucenjivanja. Ne?e više biti “padanja sa drveta za pet hiljada evra”.

“Sa apekta vlasnika vo?njaka, da bera? ne ucenjuje ako se desi povreda na radu. Da ne morate na crno da mu platite tri, ?etiri ili pet hiljada evra da bi ?utao ako padne sa drveta. Tako?e, da ne morate kada do?e inspekcija da krijete bera?e”, rekao je ministar.

Na spisku obe?anja su i donošenje kona?nog stava Srbije o GMO, aktiviranje novog modela skladištenja poljoprivrednih proizvoda, pove?anje zasada vo?a, rešavanje problema transporta u izvozu za BiH, saradnja sa me?unarodnim finansijskim institucijama zarad razvoja novih i modernizacije postoje?ih prera?iva?kih kapaciteta, izvozne dozvole za meso… sve zarad interesa paora.

Kad sve zavisi od premijera

– Sve ili ve?inu toga što obe?avaju, ministri bi i želeli i hteli da urade. Me?utim, uputstva o tome šta ?e i kako ?e da rade dolaze sa jednog mesta. Siguran sam da nijedan dosadašnji ministar poljoprivrede ne bi radio tako kao što jeste, mahom na štetu paora, da je bilo po njihovom. Zašto bi neki ministar radio protiv poljoprivrednika ako ima odrešene ruke i može da radi dobro. Pa da li bi bio sretan ministar koji može da da subvenciju od 20.000 dinara, šta bi o njemu onda pri?ali poljoprivrednici? Svi bismo takvim bili zadovoljni – kaže za VOICE ?lan Upravnog odbora Kluba 100P plus Mile Zarin, poljoprivrednik iz Jaše Tomi?a. – Nažalost, plašim se da ?e i Nedimovi? da bude kao i svi prethodni, koji su listom zavisili od predsednika vlade i politike vlade. Na toj se adresi odre?ivalo kako ?e ministar da se ponaša i šta ?e da radi. To ?e, bojim se, da budu prazna obe?anja jer nijedan ministar koji bude nama odgovarao ne?e odgovarati ovoj vladi. Tako je i dosad bilo, ništa novo.

Mile Zarin foro agrodan.rs

Mile Zarin: Ministri se ništa ne pitaju (foto: agrodan.rs)

Po oceni našeg sagovornika ispred svih pitanja Nedimovi? bi trebalo da stavi ostanak mladih na selu.

– To se može uraditi jedino zakonskim rešenjem. Tako treba urediti davanje državnog zemljišta u zakup da ono ide mladim poljoprivrednicima. Do sada, a i sada se vodi takva politika da zatvori svako selo. Mladi su obrazovani, ho?e da rade, znaju to jako dobro. A država ho?e da da zemljište doma?im i stranim investitorima, a ne njima. Tako “Tenis” traži 3.000 hektara u opštini da bi otvorio farmu, a dobi?e i subvencije od 50 ili 60 odsto. Prakti?no, ova država ?e da mu gradi, a on da koristi naše blago, zemlju koju ?e da dobije na 30 godina, a potom, nije isklju?eno i sasvim je mogu?e – i vlasništvo. Ugovori koji budu napravljeni izme?u naše države i stranaca bi?e osigurani sa trideset straža, ne?e mo?i da se raskinu nikad. A zašto mladima sada ne daju te njive, šta ?e im za 30 godina, trebaju im sada, pa da se vidi kako bi se selo preporodilo i kako bi svi živeli bolje – pita se Zarin pozdravljaju?i sve napore koji idu u pravcu izmene SSP-a.

Vide?emo za sto dana gde smo

– Branislav Nedimovi? ima jednu prednost – posle Snežane Bogosavljevi? Boškovi? jako je teško biti gori ministar. Za razliku od prethodnih on ima volju da promeni nešto. Neka pro?e sto dana pa ?emo da vidimo dokle je stigao u svemu tome što je obe?ao – kaže za VOICE poljoprivrednik iz Crepaje, predsednik udruženja “Paor” Miroslav Grubanov. – Znamo da je Nedimovi? samo deo tima i da ne može sam da rešava o brojnim pitanjima ali se nadam da ovo što je do sada obe?ao nije rekao bez konsultacije sa Vladom. Sve to stoji. Ako to uradi svaka ?ast, ako ne uradi nije odgovoran samo on ve? i Vlada.

Grubanov veli da posebno treba pratiti šta ?e se dešavati sa uzurpacijom zemljišta i izdavanjem državnih njiva u zakup u nerednom period. Po njemu, Nedimovi? je prvi koji je imao hrabrosti da u?e u tu vatru. Samo da se ne desi da jedni uzurpatori zamene druge, poru?uje Grubanov.

Miroslav Grubanov

Miroslav Grubanov: Posle Snežane Bogosavljevi? Boškovi? jako je teško biti gori ministar

Tako?e, nijedan ministar poljoprivrede dosad nije smeo da kaže da je za veliki deo problema u ovoj branši krivo i ministarstvo koje se bavi trgovinom. Zbog kolegijalnih odnosa u Vladi nisu o tome se ?utalo, a resor trgovine ima odgovornost i za niske na cene poljoprivrednih proizvoda, enormne cene repro-materijala, monopol, zabrane izvoza i ograni?avanje slobodne trgovine…

– ?ekamo da vidimo i šta ?e biti sa obe?anjem da ?e biti više para za poljoprivrednike. Niže od ovog što sada imamo ne može. Ali i tu treba imati na umu da su subvencije male zbog brljotine za vreme njegovih prethodnika, kada nije upisano 10 milijardi dinara u budžet pa su ostali dužni za subvencije od prošle godine, koje su isplatili iz ovogodišnjeg budžeta. Sve se to zataškavalo, oni uvek štite jedni druge na našu štetu. Ne bi bilo dobro da se tako nastavi i da se subvencije ne pove?aju i to ?e biti prvi ispit za ministra i novu vladu – kaže Grubanov.

Sla?ana Gluš?evi? (VOICE)

voice_logo

Podelite ovu stranicu!