VOICE: Čije je ostrvo u Bečeju – odlučiće sud

23 Dec 2016

Kad su zakoni i propisi za državu “pravna začkoljica” i “tamo neka procedura”

Pompezno najavljivana investicija od 120 miliona dolara koje ?e kuvajtski šeik uložiti u izgradnju banje u Be?eju nakon godinu i po dana od potpisivanja Memoranduma o razumevanju izme?u Vlade Srbije, opštine Be?ej i preduze?a “Alganim” iz Kuvajta te doma?eg “Arab-investa”, završila je u sudskom ?orsokaku. Kamen spoticanja je ostrvo izme?u dve prevodnice u Be?eju i pitanje kome pripada: pokrajini, koja tvrdi da je upis vlasništva republike “greška u katastru”, ili republici, koja ga je Memorandumom o razumevanju obe?ala na prodaju šeiku iz Kuvajta.

Dokazivanje vlasništva nad ostrvom pred sudom usledilo je nakon što se služba Republi?kog geodetskog zavoda oglušila o zahtev pokrajinskog pravobranilaštva da u roku od 30 dana ispravi grešku u katastru. O sudskom sporu koji se vodi pred Osnovnim sudom u Be?eju nije bilo govora na sednici Skupštine opštine Be?ej 10. decembra, na kojoj se pred odbornicima našla odluka o prenameni parcele na kojoj se nalazi ostrvo.

“U pitanju je samo uskla?ivanje sa postoje?im planovima u cilju realizacije Memoranduma, za šta su dobijene sve potrebne saglasnosti, pa i ona koju je dalo JVP Vode Vojvodine”, re?eno je tokom obrazlaganja predloga Odluke o izmenama Plana generalne regulacije naselja Be?ej,  kojim se ostrvu izme?u dve prevodnice menja namena iz vodnog u gra?evinsko zemljište.

VOICE nije uspeo da potvrdi tvrdnju da je iz JVP Vode Vojvodine dato pozitivno mišljenje ili saglasnost za promenu namene. U tom vodoprivrednom preduze?u nisu pronašli ni traženi dokument ni zahtev opštine po ovom pitanju, a na odgovor iz opštine Be?ej VOICE još uvek ?eka.

Promenom namene na ostrvu na kome je prethodnim planovima bila zabranjena bilo kakva trajna gradnja zbog odbramenog nasipa i vodnih objekata koji ga okružuju, ostrvo je postalo gra?evinsko zemljište na kome ?e, ako se investitor ne predomisli, ni?i rezidencijalno naselje sa luksuznim vilama.

Iako sudski spor koji se vodi oko vlasništva nad ovom parcelom nije pomenut tokom obrazlaganja, više puta je naglašeno da “izmene planova ne diraju u pitanje svojine”.

“Da li opština Be?ej ima pravo da menja namenu parceli na kojoj nema pravo vlasništva”, jedno je od pitanja koje su vladaju?oj ve?ini uputili opozicioni odbornici iz pokreta Dosta je bilo naglašavaju?i da “pretpostavka o investiciji nije izgovor da se krše zakoni”. Ukazuju?i na dileme kako zemljište – koje je u skladu sa Zakonom o vodama neotu?ivo javno dobro – postaje gra?evinski plac, odbornica Svetlana Dimi? rekla je da je javni podatak da je Javno pravobranilaštvo Vojvodine uputilo zahtev da se ispravi greška u katastru i da se kao nosilac prava javne svojine umesto republike upiše pokrajina Odluka je usvojena sa 27 glasova za, uz rezervu da – ukoliko ima “previda” – isti ?e se pokazati tokom ranog javnog uvida.

Ko ?e pla?ati odštetu vlasnicima luksuznih vila ako do?e do poplave?

Neposredno pre sednice, na kojoj je glasovima vladaju?e ve?ine predvo?ene SNS-om izglasana promena namene ostrva, opštinska uprava u Be?eju donela je rešenje da se za Izmene i dopune Plana generalne regulacije ne izra?uje Strateška procena uticaja plana na životnu sredinu. S druge strane, u saopštenju Pokreta DJB ukazano je na ?injenicu da je ostrvo prva linija odbrane od poplave i da opština može do?i u situaciju da u budu?nosti vlasnicima luksuznih vila ispla?uje odštetu. “Potpuna neodgovornost u raspolaganju prirodnim resursima koji pripadaju svim gra?anima ove zemlje, a koja je po?ela prodajom zemlje ispod žita, a evo, nastavlja se uništavanjem vodnog dobra, jeste nešto protiv ?ega ?emo se boriti svim raspoloživim sredstvima. U skladu sa tim, ova odluka ima?e svoj epilog na Ustavnom sudu Republike Srbije”, navodi se u saopštenju DJB.

U sukobu stanja na terenu i šeikovih želja, be?ejsko ostrvo je od vodnog postalo gra?evinsko zemljište zahvaljuju?i “greškama u katastru”, ali i propustu da se odrede granice vodnog zemljišta u skladu sa Zakonom o vodama. Ovaj propust navodi se u odgovoru iz juna 2016. godine JVP Vode Vojvodine pokrajinskom pravobranilaštvu. “Ostrvo u prirodi predstavlja ostrvo izme?u kanala DTD “Be?ej – Bogojevo”, prve odbrambene linije na reci Tisi, brodske prevodnice, ustave i crpne stanice. Me?utim,granice vodnog zemljišta nisu odre?ene u skladu sa ?lanom 11. Zakona o vodama”, navodi se u odgovoru tog vodoprivrednog preduze?a. Tako je, pokazuje kartografski prikaz RGZ, nakon brisanja prava koriš?enja JVP Vode Vojvodine, unutar parcele predvi?ene za prodaju ostao odbrambeni nasip do kojeg ?e vodoprivredno preduze?e, ukoliko ostrvo postane privatna svojina, dolaziti preko tu?e tarabe.

“Najmanje je bitna procedura”

Dragan Tosic

Dragan Toši?: “Po meni je najmanje bitna ta neka procedura i ?ije je ostrvo”

Do sudskog epiloga kuvajtske investicije u be?ejsku banju dovele su “pravne za?koljice”, zaklju?io je aktuelni predsednik opštine Be?ej Dragan Toši?. U intervjuu za lokalni medij webinfo pod naslovom “Trudimo se da ispratimo tempo premijera Srbije”, Toši? je o ovom slu?aju rekao: “Ovde imamo jednu pravnu za?koljicu. Sa jedne strane imamo zemljište, koje je predmet rasprave, pa se polemiše da li je parcela opštinska, pokrajinska ili republi?ka, a sa druge strane imamo kuvajtskog investitora koji ?eka da kupi zemljište i na njemu gradi, prema propisanim uslovima. Ova investicija bi bila pravi potez za našu opštinu, ali sada, pre realizacije, moramo da sa?ekamo odluku Suda”.

Objašnjavaju?i za VOICE svoj stav, predsednik opštine je rekao:”Ja kao predsednik opštine na to gledam kao da sve to Republika Srbija i po meni je najmanje bitna ta neka procedura i ?ije je ostrvo. Mi kada bi znali ?ije je ostrvo, lako bi dogovorili sa investitorom, ali uložena je žalba i to je sad na sudu”.

VOICE nije uspeo da potvrdi da li je Bašir Alghanim, javnosti predstavljen kao šeik iz Kuvajta, i dalje zainteresovani kupac. Memorandumom o razumevanju koji su potpisali u maju 2015. godine republi?ka Vlada i opština Be?ej sa jedne i investitori “Alghanim National” i “Arab-invest” ustanovljen je rok za realizaciju od 90 dana tokom kojih je doma?a strana trebalo da reši vlasni?ke odnose nad preko 24 hektara gra?evinskog zemljišta uklju?uju?i sporno ostrvo. Investitor je, u skladu sa Memorandumom, osnovao doma?e preduze?e, odnosno dva – “Alghanim finansijski menadžent” i “Alghanim renesansa consulting”. Drugo preduze?e osnovano je u parnerstvu sa tadašnjim pravnim zastupnikom Vladimirom Gali?em (SNS).

Gali? je, kako je potvrdio VOICE iz evidencije Agencije za privredne registre, iz zajedni?kog preduze?a istupio nakon što je izabran za pokrajinskog sekretara za urbanizam, gradnju i zaštitu životne sredine. Kolega u Pokrajinskoj vladi mu je i potpisnik Memoranduma u ime Be?eja, bivši predsednik opštine Vuk Radojevi? koji je imenovan za pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Iz uvida u jedinstveni registar ra?una Narodne banke Srbije, vidi se da nijedno od šeikovih preduze?a nema registrovan bankovni ra?un.

Ranka Ivanoska (VOICE) 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!