VOICE: Banovina više od pola godine u vd statusu

01 Jun 2017

Hoće li zbog namirenja stranačkih apetita morati biti otpuštanja u pokrajinskoj administaciji?

Više desetina funkcionera, koje je imenovala i postavila Pokrajinska vlada, još od 1. decembra prošle godine funkcije obavljaju kao – vršioci dužnosti. Na poslednjoj sednici Pokrajinske vlade svim vršiocima dužnosti mandat je produžen do raspisivanja javnih konkursa, što je po zakonu moralo biti završeno najkasnije do sredine decembra 2016.

Pokrajinska vlada je, kako saznaje VOICE, na sednici održanoj 30. maja produžila na neodre?eno vreme mandat vršiocima dužnosti podsekretara i pomo?nika u pokrajinskim sekretarijatima, pomo?nika direktora pokrajinske posebne upravne organizacije, te direktora i pomo?nika direktora službi i uprava koje osniva Pokrajinska vlada.

Pošto se svi u tom statusu nalaze od 1. decembra prošle godine, vojvo?anska vlada po zakonu nije imala prava da im dalje produžava vd status. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisuje, naime, da se vd stanje može uvesti na tri meseca i da se za još toliko samo još jednom može produžiti.

Kada im je Pokrajinska vlada 1. marta prvi put na tri meseca produžila vd status, na spisku se našlo ukupno 87 osoba – 69 pomo?nika pokrajinskih sekretara i podsekretara, te 18 direktora i pomo?nika direktora u pokrajinskim službama, upravama i direkcijama. VOICE nije uspeo da dobije ta?an broj lica kojima je Pokrajinska vlada na poslednoj sednici produžila vd status.

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i JLS usvojen je 3. marta 2016, a za po?etak njegove primene odre?en je 1. decembar iste godine. Za mesta u Pokrajini na kojima se trenutno nalaze vršioci dužnosti, a koje zakon prepoznaje kao službenike na položaju, tražilo se budu raspisani javni konkursi. Krajnji rok za njihovo raspisivanje bila je sredina decembra, odnosno 15 dana od postavljanja vršioca dužnosti.

U Pokrajinskoj vladi se pravdaju da raspisivanje javnih konkursa nije (bilo) mogu?e bez usvajanja odre?enih akata, ali pre svega odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godine. Nju Vlada Srbije još nije donela iako se u medijima najavljuje ve? nekoliko meseci.

Objašnjenje za ovoliko kašnjenje u raspisivanju konkrusa, koje je VOICE dobio od sekretarke Pokrajinske vlade Tatjane Gašovi?, upu?uje na zaklju?ak da u Banovini samo ?ekaju da se donesu potrebni propisi kako bi bilo raspisane na desetine javnih konkursa.

Me?utim, više izvora VOICE-a ukazuje na to da razlozi za neraspisvanje nisu samo striktno pravne, ve? delom pravne a delom politi?ke prirode. Drugim re?ima, s obzirom na uslove koji se zakonom traži od službenika na položaju, pitanje je da li ?e po okon?anju konkursa svi sadašnji vd funkcioneri uspeti da zadrže svoja mesta, a time i da li ?e biti zadovoljene strana?ke kvote dogovorene prilikom formiranja vlasti u Pokrajini.

Manjak mesta za sve službenike

Mirovic foto Pokrajinska vlada

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirovi? na ?elu vd vlade (foto: sajt Pokrajinske vlade)

Za razliku od odluka s kraja novembra i po?etka marta, Pokrajinska vlada je, kako saznaje VOICE, na sednici održanoj 30. maja vd status službenicima na položaju produžila do okon?anja javnih konkursa, umesto kao do sada na tri meseca.

Izgleda da u Banovini smatraju da bi okon?anje tih postupaka moglo da bude završeno u roku kra?em od tri meseca. No, da li ?e tako biti, zavisi u ovom trenutku prvenstveno – od Vlade Srbije.

Naime, kao jedan od važnih preduslova za raspisivanje konkursa u Pokrajinskoj vladi navode donošenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodre?eno vreme u 2017. godini. U odgovoru na dopis VOICE-a, sekretarka Pokrajinske vlade Tatjane Gašovi? navela je da se shodno Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i JLS službenici na položaju moraju ra?unati u maksimalni broj zaposlenih na neodre?eno vreme, za razliku od ranijih propisa kada su bili izuzimani iz tog broja.

„U narednom periodu o?ekuje se donošenje odluke o odre?ivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodre?eno vreme za 2017. godinu. Ovaj akt ?e predstavljati polaznu osnovu za donošenje svih potrebnih akata predvi?enih zakonom i podzakonskim aktima, a koji su preduslov za obezbe?ivanje uslova za sprovo?enje konkursa za službenike na položaju“, navela je Tatjana Gašovi?.

Prema poslednjoj takvoj odluci Vlade Srbije još iz 2015. godine (za 2016. nije uopšte doneta), maksimalan broj zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine iznosi 4.596.

U sistemu AP Vojvodine, prema pokrajinskom budžetu za 2017. godinu, nalazi se 4.534 zaposlenih na neodre?eno vreme. Me?u direktnim budžetskim korisnicima (Skupština Vojvodine, pokrajinski sekretarijati, uprave, službe, direkcije…) utvr?eni maksimalni broj stalno zaposlenih je 1.088, dok trenutno radi njih 1.049.

Po ovome ispada da postoji prostor za dodatno zapošljavanje, ali ne svih interesenata me?u službenicima na položaju koji se trenutno nalaze u vd statusu.

Šta ?e se, recimo, dogoditi ukoliko Vlada Srbije novom odlukom ipak zadrži istu kvotu zaposlenih u AP Vojvodini, da li ?e u Banovini i?i na „rezanje“ broja pomo?nika i drugih funkcionera, ili ?e pak morati  otpuštati zaposlene kako bi se pronašlo mesta za sve ove službenike bez kojih pokrajinska administracija nikako ne može da funkcioniše? Na ta pitanja nismo dobili odgovor iz Pokrajinske vlade.

Ko ispunjava uslove?

Za stranke koje participiraju u vladaju?oj koaliciji u Vojvodini i koje su svojevremeno delegirale svoje kanidate za službenike na položaju, prirodno je da brinu o tome da li ?e i posle raspisanih konkrusa biti “ispoštovane” ranije utana?ane kvote za mesta u administraciji.

?ak i da se to pitanje uspešno reši, stranke bi morale da imaju kandidate koje ispunjavaju zakonom propisane uslove iz konkursa.

„Na položaj u autonomnoj pokrajini može biti postavljeno lice koje ima ste?eno visoko obrazovanje iz odgovaraju?e nau?ne oblasti u odnosu na delokrug organa, službe ili organizacije, na osnovnim akademskim studijama, u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalisti?kim akademskim studijama, specijalisti?kim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje ?etiri godine ili specijalisti?kim studijama na fakultetu, položen državni stru?ni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci“, piše u ?lanu 50. Zakona.

Po ovoj odredbi, ?ini se da ne?e baš svako sa fakultetskom diplomom mo?i da se prijavi da radi kao službenik na položaju u bilo kom pokrajinskom sekretarijatu, službi ili upravi. Ili ?e, možda, ipak mo?i, ako tako novi propisi budu kazali.

Za još jedan uslov postoje nedoumice – onaj o „najmanje pet godina radnog iskustva u struci“. Pravnici sa kojima je VOICE razgovarao kažu da ovaj uslov u doma?im propisima  nije precizno definisan, pa ?e se otuda morati „slobodnije tuma?iti“. Da li ?e taj uslov ispunjavati isklju?ivo oni koji su najmanje pet godina radili u oblasti iz koje su stekli visokoškolsku spremu („u struci za koju su školovani“) ili, uz to, i oni koji su to iskustvo stekli u oblasti bliskoj zvanju iz fakultetske diplome, ?ak ni me?u pravnicima ne postoji konsenzus o tom pitanju. VOICE u Pokrajinskoj vladi nije uspeo da dobije zvani?no tuma?enje ove odredbe.

Ovi uslovi se, me?utim, ne odnose samo na budu?e kandidate za službenike na položaju – zakonom se, zapravo, ti uslovi traže i od onih koji vrše dužnost službenika na položaju. Izvori VOICE-a iz Banovine tvrde da pojedini vršioci dužnosti pomo?nika pokrajinskih sekretara ne ispunjavaju barem jedan od navedenih uslova.

Nemogu?a misija za konkursne komisije

konkurentnost

Ko ?e pre do posla?

Kada ?e Vojvodina dobiti svoje prve službenike na položaju izabrane na javnim konkursima, ne zavisi samo od toga kada ?e Vlada Srbije utvditi maksimalan broj zaposlenih na neodre?eno vreme, ve? i od, tvrde upu?eni, same procedure odlu?ivanja o pristiglim prijavama na konkurse.

Prema zakonskim odrebama, predvi?eno je da procedura za izbor službenika na položaju traje oko mesec i po dana. Ako se tome doda neizvestan tajming donošenja odluke Vlade Srbije – da li ?e je usvojiti vlada u tehni?kom mandatu ili ona koju u drugoj polovini juna izabere Skupština Srbije? – pa deo posla koji ?e dopasti Pokrajinskoj vladi, nije isklju?eno da trenutni vršioci dužnosti provedu još (najmanje) jedno tromese?je u tom statusu.

U ovom trenutku, me?utim, nije poznato da li ?e Pokrajinska vlada, kad se za to kona?no steknu uslovi, sve konkurse za izbor službenika na položaju raspisati istovremeno ili „u blokovima“. Ukoliko se odlu?e za prvu opciju, u nasojanju da se okon?a nezakonito vd stanje, izvor VOICE iz Banovine izražava bojazan prema tome da li bi sve moglo da se završi u predvi?enom roku.

Naš sagovornik, koji je tražio da mu ne pominjemo ime, upu?uje na zakonsku odredbu koja propisuje da u tro?lanoj konkursnoj komisiji mora da bude jedan ?lan iz službe za ljudske resurse. U pokrajinskoj Službi za upravljanje ljudske resurse APV, napominje, trenutno radi svega devetoro ljudi.

„Ukoliko bi, recimo, bilo raspisano više od 80 konkursa istovremeno, to bi zna?ilo da bi svako od zaposlenih u toj službi morao da bude ?lan u najmanje devet komisija. To, složi?ete se, fizi?ki nije izvodljivo u?initi za samo 15 dana, pa samim tim nije uputno ni raspisivati sve konkurse istovremeno“, navodi naš sagovornik.

Denis Kolundžija (VOICE)

naslovna karikatura: Stups

voice_logo

 

 

Podelite ovu stranicu!