VLADIMIR ILIĆ: Rehabilitacija D. Mihailovića i ljudska prava

14 May 2015

Demokrati, muslimani, pripadnici neslovenskih manjina, žene, siromašni, svi oni su žrtvovani u beogradskom obračunu sa Nirnberškim procesom

Odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji vo?e ?etni?kih kolja?a Dragoljuba Mihailovi?a ima svoje formalno pravno utemeljenje. Kako se ona odražava na stanje i perspektive ljudskih prava u Srbiji?

Odluka je neistori?na. Mihailovi?ev proces jednako je formalno pravno problemati?an kao i Nirnberški proces u kojem su zlo?inci osu?eni za zlo?ine koje su po?inili kada njihova zlodela nisu bila pravno prepoznata kao zlo?ini, odnosno koja u vreme ?injenja nisu postojala kao krivi?na dela. Ako je Nirnberški proces Geringu i njegovim sau?esnicima bio pravda pobednika, Beogradska rehabilitacija Mihailovi?a je pravda poraženih.

Odluka je provincijalna. Kada su se Regan i Kol poklonili na groblju esesovaca u Bitburgu 1985. godine, Nema?ka je kroz „Sukob istori?ara“ zatvorila ovu pri?u; važnije su joj bile koncesije koje je nagoveštavao Gorba?ov. Nema?ka se kroz nastavak antifašizma ujedinila sa svojim isto?nim delom. Srbiji sudska rehabilitacija Mihailovi?a služi kao simboli?ka zamena za etnoteritorijalne gubitke Krajine, dela Bosne, Crne Gore i Kosova. Nema?ka je za svoju integraciju izabrala nastavak antifašizma, a Srbija rehabilitaciju onoga koga je Kralj Petar Drugi ozna?io kao kvislinga.

Odluka je autisti?na. ?etni?ki program iz sela Ba proklamovao je istrebljenje dela hrvatskog, muslimanskog i manjinskog stanovništva Jugoslavije. Proglašavao je neparlamentarni na?in vladavine, nastavak uskra?ivanja prava glasa ženama, zadržavanje sistema u kojem su obrazovanje, zdravstvena zaštita i društvena pokretljivost bili uskra?eni ogromnoj ve?ini stanovništva Jugoslavije i, u njenom sastavu, Srbije.

Odluka je ne?ove?na. Ona indirektno ali nedvosmisleno pori?e užase Jasenovca, o kojima se može govoriti samo uz govor o pokoljima u Fo?i i Pljevljima.

Sudska rehabilitacija Mihailovi?a razumljiva je s ta?ke gledišta vlasti koja neuspehe u rešavanju stvarnih problema pokušava da nadoknadi medijskom galamom i propagandnim sredstvima. Demokrati, muslimani, pripadnici neslovenskih nacionalnih manjina, žene, siromašni, svi oni su žrtvovani u beogradskom obra?unu sa Nirnberškim procesom. Posledice odluke po prava slabih i ugroženih bi?e predmet brižljivog monitoringa.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!