VLADIMIR GLIGOROV: Laž i izdaja

12 Mar 2010

Moj

gligorov.jpgMoj deda po majci je ubijen u politi?kom atentatu 1924. godine. Atentator je uhva?en i srpske vlasti su ga kaznile. Nalogodavci su se tim politi?kim ubistvom hvalili, a ubica je proglašen za heroja i mu?enika. Moj je otac sa dlaku izbegao smrt u atentatu 1995. godine. Vlasti, makedonske, nisu pokazale neki veliki interes da prona?u atentatore, a naredbodavci se nisu sami javili, bar ne da se time hvale. Ja sam se 1991. zatekao u Americi, tako da su sve pretnje, svo nasilje i svu mržnju uperene protiv mene istrpeli moji najbliži. Srpske vlasti nisu protiv toga u?inile ništa ni tada, a ni kasnije.

U slu?aju Zorana ?in?i?a, izvršioci su najpre priznali, a potom negirali ubistvo. Nalogodavci su se predomislili, pa se nisu nedvosmisleno hvalili ubistvom. Neki koji verovatno znaju krivili su jedne ili druge neprijatelje srpskog naroda. Vlasti nisu pokazale interes da nalogodavce prona?u. Sud nije pokazao interes da do?e do politi?kih motiva atentata i do onih koji su ga naložili. U ovom ?asu, samo zanemarljiv broj drugosrbijanaca i gra?anista pokazuje interes, sasvim uzaludno valja dodati, da se u potpunosti rasvetli ovo politi?ko ubistvo.

Srpska javnost, tako?e, pokazuje spremnost da lije suze i gradi kult ?in?i?eve lišnosti, ali ne i snažnu želju da sazna istinu. Umesto toga, od te 2003. do danas neverovatan broj ljudi je angažovano na iznalaženju, opisivanju i identifikaciji izdajnika posebno drugosrbijanske i gra?ansti?ke vrste. Izdajnika nacionalne stvari, naravno. ?in?i? je, uo?ite, ubijen zato što je bio izdajnik. Tako da ?itava ta hajka na izdajnike, ima za cilj da opravda nespremnost vlasti i javnosti da se suo?e sa istinom o politi?kim motivima ovoga ubistva, jer bi se tako došlo i do imena onih koji su u tome u?estvovali. I kao u mnogim drugim stvarima (dovoljno je pomenuti samo ubistva Ivana Stamboli?a i Slavka ?uruvije), javnost spremnoš?u da živi u laži postaje sau?esnik.

Laž je, mislim da bi se moglo re?i da je smatrao Kant, moralno najgora. Jer je laž u osnovi svakoga nasilja i svih r?avih ishoda. Dovoljno je otvoriti novine i pro?itati šta se izjavljuje o beguncima od haške pravde (koji, valja zapaziti, nisu begunci od srpske pravde), šta o deklaraciji o Srebrenici, a i šta o „borbi“, kako se to zove, za Kosovo – pa shvatiti da je sadašnji srpski režim zasnovan na laži. Nije jedini, kao što je posebno bilo jasno mojoj majci.

Moj deda nije težio nagodbi sa onima koji ?e ga kasnije ubiti. Moj otac jeste, ali je imao sre?u. ?in?i? je pred smrt pokušao da obnovi veze sa onima koji su ga ve? bili proglasili za izdajnika. Tako sam bio razumeo njegove nacionalisti?ke izjave po?etkom 2003. godine. Zašto bi on ina?e sa njima razgovarao o Kosovu? To ih je, naravno, samo u?vrstilo u uverenju da ?e ubistvom ostvariti svoje politi?ke ciljeve, jer eto gotovo da imaju priznanje o izdaji. A javnost ?e, jasno je, biti spremna da svim lažima sa kojima živi doda još jednu. Jer nije pokazala, a ne pokazuje ni sada, volju da živi sa istinom, koju ne može da ne zna.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!