Vladimir Beljanski: Osveta politike

18 Nov 2016

Da li studenti Pravnog fakulteta, posle ovog slučaja poništaja doktorata “zbog nedostatka zahteva stranke” koji je doktorirao mimo svoje volje i ispred svog imena upisivao “dr” jer je nateran od fakulteta, mogu da shvate smisao svog studiranja i da se vode svetlom vladavine prava?

 

Na nedavno održanoj konferenciji za novinare CEPRIS-a i kancelarije Beljanski izneo sam razloge za koje smatram da su doveli do poništaja doktorata Slobodana Beljanskog. To su javni nastupi Beljanskog kojima je kritikovao brojne negativne društvene pojave, uspešno protivljenje monopolu Pravnog fakulteta da se samo njihovi diplomci upisuju u advokatsku komoru, to što je predsednik CEPRIS-a i to što protiv Pravnog fakulteta zastupa Savez ma?arskih u?enika zbog diskriminacije. Možda i još po nešto. Nisam nameravao da se ponovo oglašavam.

Me?utim, profesor Pravnog fakulteta Branislav Ristivojevi? je nedavno objavio svoje vi?enje poništaja doktorata Slobodana Beljanskog. Uklju?io se u „Nacionalni dnevnik“ televizije Pink, dao je izjavu za Televiziju Vojvodine, napisao odgovor na analizu Vesne Raki? Vodineli?… Ne sporim pravo da svako može da ima svoj stav i vi?enje, ali takvo vi?enje ne bi prošlo iole ozbiljnije preispitivanje.

Branislav Ristivojevi? je široj javnosti poznat kao bivši portparol DSS-a, a sada nastupa kao portparol Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Bitno je napomenuti i da je Ristivojevi? šef katedre krivi?no pravnih nauka na fakultetu, koja je podnela inicijativu „da se preispita zakonitost odbrane“ disertacije Slobodana Beljanskog. Dekan je ubrzo nakon toga oformio komisiju za „utvr?ivanje ?injeni?nog stanja i valjanosti zakonske procedure“ odbrane disertacije Slobodana Beljanskog. Na ?elu te komisije je, za?udo, bio ponovo Branislav Ristivojevi?. U izjavi koju je dao Televiziji Vojvodine, Ristivojevi? je rekao da je njegova katedra nedavno saznala da se Slobodan Beljanski predstavlja kao doktor nauka, a prilikom izjave za televiziju „Pink“ da je za to saznao kada je Slobodan Beljanski „tužio“ fakultet.

U?inilo mi se da sam na jednom snimku video da na Ristivojevi?evom stolu stoji Komentar Zakonika u krivi?nom postupku u izdanju Službenog glasnika, ?iji su autori dr Maji?, dr Ili?, dr Beljanski i dr Trešnjev. Možda je Ristivojevi? zaboravio da je dr Slobodan Beljanski bio prvi predsednik Saveta za borbu protiv korupcije. Dr Slobodan Beljanski je bio i predsednik Republi?kog odbora za rešavanje sukoba interesa i ?lan Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dr Beljanski je bio predsednik Advokatske komore Vojvodine 9 godina, u Novom Sadu u kome živi i Ristivojevi?. Ristivojevi?, po svemu sude?i nije znao ništa od navedenog iako se aktivno bavi politikom: bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ?lan odbora skupštine za bezbednost i odbranu, kao i predsednik pokrajinskog odbora DSS-a. Kaže, iznenadio se kada je nedavno video tužbu protiv fakulteta gde se Slobodan Beljanski potpisao kao doktor, što ga je ponukalo da istraži zakonitost procedure po kojoj je Beljanski, do tada za njega nepoznat, uspešno odbranio doktorsku tezu. I gle ?uda, Ristivojevi? nije našao prijavu za taj isti doktorat, iako je Nastavno-nau?no ve?e donelo odluku o imenovanju Komisije za odbranu, iako su u toj komisiji bili najeminentniji profesori krivi?nog prava, iako je dekan zakazao odbranu, a komisija donela odluku da je Beljanski sa uspehom odbranio disertaciju. Nije Ristivojevi? istraživao procedure odbrane drugih doktorata, krenuo je naprosto od Beljanskog, igrom slu?aja.

Ja ne verujem u ove Ristivojevi?eve re?i, a neta?no je i da je Slobodan Beljanski tužio Pravni fakultet. Ta?no je nešto drugo, da dr Slobodan Beljanski kao advokat zastupa „Savez ma?arskih u?enika Vojvodine“ protiv fakulteta zbog zaštite od diskriminacije. Ristivojevi? je, o?igledno ne razumevaju?i šta predstavlja pružanje pravne pomo?i od strane advokata, ovaj postupak shvatio li?no, a po svemu sude?i nije jedini koji je li?ne emocije i osvetni?ke namere uneo u ceo ovaj slu?aj.

Nije potrebno veliko pravni?ko znanje da bi se utvrdilo da navodni problemi koje Ristivojevi? sada isti?e – nedostatak magistarskog rada (koji u vreme prijave doktorata nije ni bio neophodan) i dr. nemaju nikakve veze sa odlukom Pravnog fakulteta u Novom Sadu sa poništajem doktorata. Doktorat je poništen samo i jedino zbog nedostatka „zahteva stranke“, što zna?i da, paradoksalno, sada Pravni fakultet valjda štiti Slobodana Beljanskog poništavaju?i mu doktorat, jer on, po toj logici nije ni želeo da doktorira.

O?igledno je da se sada usled nedostataka pravnih argumenata, Ristivojevi? služi dobro oprobanim politi?kim manirom da protivnika treba napasti na sve mogu?e na?ine, pa i insinuacijama, poluistinama, a zašto ne i ?istim lažima. Ristivojevi?, eto, nije pro?itao knjigu „Me?unarodni pravni standardi“ autora dr Slobodana Beljanskog koju je izdao Beogradski centar za ljudska prava 2001. godine. Izgleda da do ju?e nije znao ni da je dr Slobodan Beljanski uz prof. dr Mom?ila Gruba?a bio koautor udžbenika iz krivi?noprocesnog prava koji je godinama koriš?en na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, kao i da je dr Slobodan Beljanski na Pravnom fakultetu u Novom Sadu držao predavanja iz pravne etike. Za dr Slobodana Beljanskog, dakle, saznao je tek kada je fakultet primio tužbu, ne uznemirivši se zbog diskriminacije nego zbog zlokobnih slova dr isped imena advokata.

Kada smo ve? kod etike, pitam se zašto eti?ki komiteti fakulteta ili univerziteta do sada nisu reagovali. Znali smo da se studenti ?esto prave da znaju nešto što možda i ne znaju. Sada smo doživeli da se profesori prave da ne znaju nešto što znaju. To se zapravo doga?a kada politi?ari zalutaju u nauku i kada se lažni nau?nici na?u u politici. Da li studenti Pravnog fakulteta, posle ovog slu?aja poništaja doktorata “zbog nedostatka zahteva stranke” koji je doktorirao mimo svoje volje i ispred svog imena upisivao “dr” jer je nateran od fakulteta, mogu da shvate smisao svog studiranja i da se vode svetlom vladavine prava? Da li se školuju da pravo zloupotrebe i manipulišu ili da budu ?asne nezavisne sudije, dobri advokati, tužioci i pravi?ni profesori? Evo, pokušavamo da im obasjamo taj put, profesorka Vesna Raki? Vodineli?, sudija dr Miodrag Maji?, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije – sudija Vida Petrovi? Škero, profesorka Marijana Pajvan?i?, profesor Lino Veljak, profesor Bogoljub Milosavljevi? i mnogi drugi. Ne prijatelji Slobodana Beljanskog, nego prijatelji prava i nauke.

 

(Peš?anik.net)

Podelite ovu stranicu!