Vladimir Beljanski izabran za predsednika Advokatske komore Vojvodine

30 Jun 2017

"Sledi izmena unutrašnjih propisa AKV, kako bi se smanjila podložnost uticaju jednog čoveka"

Delegati Skupštine Advokatske komore Vojvodine (AKV) izabrali su ve?eras advokata Vladimira Beljanskog iz Novog Sada za novog predsednika te komore, sa 43 glasa.

Prethodno su danas ve?inom glasova delegati razrešili dosadašnjeg predsednika komore Sr?ana Sikimi?a i potvrdili mandate novim ?lanovima Upravnog odbora.

Beljanski je nakon izbora izjavio da ?e kao predsednik u?initi sve da komora što pre iza?e iz krize u kojoj se nalazi, kao i da svi ?lanovi moraju zajedno raditi na tome.

“Jedan od prvih koraka bi?e izmena unutrašnjih propisa AKV, Statuta i Poslovnika o radu, a kao predsednik zalaga?u se za smanjenje ovlaš?enja predsednika, kako bi se smanjila podložnost uticaju jednog ?oveka“, rekao je Beljanski.

Na današnjoj skupštini izabrani su i ostali organi Komore, odnosno novi potpredsednika, Nadzorni odbor, Disciplinski sud i Disciplinsko tužilaštvo. Nova potpredsednica komore bi?e Biljana Bjeleti?.

Za predsednika Disciplinskog suda izabran je advokat Goran Ili?, a njegovi zamenici bi?e Žarko Nikoli? i Nenad Suvajdži?. Disciplinski sudija AKV bi?e Milan Stupar, a izabrano je i njegovih sedam zamenika.

Predsednik Nadzornog odbora AKV bi?e advokat Ljubiša Dobrosavljev, a ?lanovi ovog odbora bi?e Predrag Zagor?i? i Uroš Kerac, dok ?e zamenici ?lanova biti Anka ?eran i Edit Slavkovi?.

Sednica Skupštine AKV održana je u alternativnom prostoru Medija centra Vojvodine, jer su delegati prethodno naišli na zaklju?ana vrata prostorija AKV-a, u kojima je, kako su kazali, bilo privatno obezbe?enje koje je angažovao smenjeni predsednik Sr?an Sikimi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!