Vijeće Evrope: Nacionalizam i radikalizacija u Hrvatskoj

01 Jun 2016

Upozorava se na premalo pripadnika manjina u javnim službama, problem jezika i pisma te govora mržnje

Vije?e Europe upozorilo je u srijedu da val nacionalizma i radikalizacije u Hrvatskoj negativno utje?e na manjine, osobito u podru?jima koja su bila zahva?ena ratom 90-tih godina.

Odbor VE-a o provedbi Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina objavio je izvješ?e o Hrvatskoj usvojeno u studenom 2015. godine, u kojem isti?e da je pravni okvir dobar, ali da provala nacionalizma ugrožava manjinska prava.

“Op?enito gledaju?i, val nacionalizma i politi?ke radikalizacije negativno utje?e na manjinska prava, posebno u podru?jima teško pogo?enima sukobom”, isti?e to savjetodavno tijelo VE-a sa sjedištem u Strasbourgu.

Predrasude i protumanjinska retorika

Odbor prigovara Hrvatskoj da je u javnim službama zaposleno premalo pripadnika manjina, da neke lokalne jedinice ne primjenjuju njihovo pravo na jezik i pismo te da je u medijima i politi?kom životu sve više govora mržnje,

“Javnom raspravom dominiraju predrasude i protumanjinska retorika, zbog ?ega se pojedinci ustru?avaju tražiti svoja prava iz straha od negativnih posljedica”, navodi se u izvješ?u VE-a, me?unarodne organizacije koja okuplja 47 europskih zemalja, prenosi Hina.

Odbor u zaklju?cima traži od Vlade Hrvatske da se posveti manjinskim pravima, kao sastavnom dijelu svojih nacionalnih i me?unarodnih obveza, suprotstavi oživljavanju nacionalizma i posveti promoviranju otvorenosti i poštivanju razli?itosti u društvu.

U odgovoru iz svibnja ove godine, službeni Zagreb isti?e da se “pojedina?ni incidenti govora mržnje nastoje suzbiti promicanjem svijesti o neprihvatljivosti takve retorike i dostupnoš?u pravnih sredstava protiv govora mržnje”.

Vlada je odbacila stav odbora da je na obilježavanju vojno-redarstvene akcije “Oluja” prošle godine proslava pobjede imala prioritet nad sje?anjem na nevine žrtve rata i istaknula da ima “legitimno pravo slaviti osloba?anje svog okupiranog teritorija, uz isticanje pijeteta prema svim žrtvama”.

Osuda govora mržnje

U vezi prosvjeda protiv uvo?enja ?irili?nih natpisa u Vukovaru, što se tako?er spominje u izvješ?u VE-a, Vlada kaže da je jasno osudila takva ekscese i govor mržnje prema pripadnicima srpske manjine.

Ministarstvo uprave poduzelo je zna?ajne napore kako bi jedinice lokalne samouprave osigurale primjenu važe?ih zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, kaže se u Vladinu odgovoru.

Budu?i da je zaštita manjinskih prava i me?uetni?ka tolerancija važna pretpostavka stabilnosti i napretka, i u idu?em razdoblju poduzimat ?e se brojne aktivnosti s ciljem promicanja manjinskih prava, zaklju?ila je Vlada.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!