VIEU: Ustavne promene da garantuju suštinsku autonomiju Vojvodine

30 Jun 2017

"Novi ustav ne sme da bude rezultat hirova autoritarnog vođe"

Organizacije civilnog društva okupljene oko Vojvo?anske inicijative za EU (VIEU) upozorile su danas da Srbija drasti?no kasni sa procedurom donošenja novog Ustava, predvi?enom Akcionim planom za Poglavlje 23, te pozvale da se pod hitno krene u široku i inkluzivnu javnu raspravu i razgovor svih relevantnih politi?kih i društvenih ?inilaca koji ?e rezultirati novim Ustavom.

“Kako je predvi?eno Akcionim planom, potrebno je prethodno izvršiti ozbiljnu analizu posledica važe?eg Ustava i, tokom izrade novog, otkloniti brojne manjkavosti koji su po našem uverenju generator mnogobrojnih društvenih i politi?kih problema, i koji su ozna?ili ne raskid ve? kontinuitet sa ‘vrednostima’ devedesetih”, navodi se u saopštenju VIEU.

Ukazuje se i da za razliku od važe?eg, novi ustav ne sme biti delo me?upartijske ili unutarpartijske trgovine, “kao ni rezultat hirova autoritarnog vo?e”, ve? proizvod širokog demokratskog konsenzusa, utemeljen na vrednostima savremene civilizacije.

“Novi ustav mora da bude uskla?en sa procesom evropskih integracija i evropskim vrednostima, odnosno mora po?ivati na demokratskim principima decentralizacije, regionalizacije i garantovati suštinsku autonomiju Vojvodine, kao garanta njenog razvoja i razvoja cele zemlje“, napominju ove organizacije.

U saopštenju se dodaje da ustav mora dosledno garantovati ljudska prava i nezavisnost pravosu?a i drugih institucija, te onemogu?iti samovolju pojedinaca i politi?kih partija.

Vojvo?anska inicijativa za EU je koalicija civilnih organizacija sa podru?ja AP Vojvodine koja, u saradnji sa ekspertima, institucijama i zainteresovanim organizacijama i pojedincima – nadgleda i aktivno u?estvuje u pregovara?kom procesu Srbije sa EU, uvažavaju?i specifi?ne potrebe i interese pokrajine i njenih gra?ana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!