VESNA RAKIĆ VODINELIĆ: Bizarni pokušaji inkriminacije političke kritike

17 Sep 2015

"U ovom slučaju ne može biti reči ni o kakvom krivičnom delu"

Nadležno tužilaštvo odbacilo je krivi?nu prijavu protiv Kokana Mladenovi?a, pozorišnog reditelja, tuženog zbog kritika na ra?un akteulne vlasti iznetih u jednom intervjuu. Odluka je doneta dan pošto je Mladenovi? tim povodom dao izjavu u policiji. U istom danu podneta je još jedna krivi?na prijava povezana sa tim slu?ajem protiv Vesne Raki? Vodineli?, ugledne profesorke prava i Svetlane Luki? i Svetlane Lukovi?, urednica sajta “Peš?anik”. Vra?a li se u Srbiju na mala vrata verbalni delikt kao krivi?no delo ili je re? samo o izolovanim reakcijama “dežurnih” patriota?

Odba?enu krivi?nu prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje protiv Kokana Mladenovi?a, sustigla je prijava zbog “pozivanja na nasilnu promenu” Ustava, kako je obrazložio podnosilac Išvan Kai?.

Razlog je tekst profesorke Vodineli? “Država (to sam ja!) protiv Mladenovi?a”, objavljen na “Peš?aniku” u kome je podržala stavove koje je izneo reditelj.

Kai? je ovdašnjoj javnosti poznat kao publicista, ali i žestoki apologeta vlasti koji je u jeku udara na kriti?ke TV emisije i portale prošle godine, tvrdio da na delu nije bila cenzura.

“Autorka, zajedno sa Mladenovi?em, pati za tim što današnji vinovnici vlasti, koji su i pre 5. oktobra 2000. godine imali manje-više prominentnu ulogu u državnoj politici – a to su premijer Srbije Aleksandar Vu?i?, predsednik Srbije Tomislav Nikoli? i potpredsednik Vlade Srbije Ivica Da?i? – u revoluciji koja, po njihovom mišljenju, nije trebalo da bude mirna, nisu bili “ugušeni u krvi“, naveo je Kai? u krivi?noj prijavi koju je objavio i na svom internet sajtu.

Vesna Raki? Vodineli?, jedna od meta krivi?ne prijave, kaže za naš program da u ovom slu?aju ne može biti re?i ni o kakvom krivi?nom delu. Kako pozorišnog reditelja Kokana Mladenovi?a, tako ni njenog.

Sve ovo podsetilo je na prošla vremena kada se po tadašnjem Krivi?nom zakoniku sudilo za krivi?no delo neprijateljska propaganda. U skladu sa kursom države prema EU, odavno je izbrisana, podvla?i Vodineli?.

“Ima dosta ljudi u ovoj zemlji, me?u njima i predstavnika vlasti, koji priželjkuju, nostalgi?ni su i prosto ?eznu za jednim takvim krivi?nim delom. Bilo je odista dobar metod za u?utkivanje kriti?ara postoje?ih politi?kih prilika. Ne mislim tu samo na vlast, ve? i na sve što vlast emituje i proizvodi. To bi bio jedan dobar na?in i nažalost tih koji su nostalgi?ni, njega više nema. Sada se pokušavaju prona?i razlil?iti oblici, ponekad potpuno bizarni, da se javna re? politi?ke kritike inkriminiše”, smatra profesorka Vodineli?.

Ustavni poredak jednako Vu?i?

Patriotski savezi – organizacije pod kontrolom vlasti, koje su kao derivati zloglasnog Zakona o informisanju devedesetih godina, podnosile prijave zbog tobože nepodobnih sadržaja – prva su asocijacija kolumniste Dragoljuba Petrovi?a na ovaj slu?aj. Samo su ih, kaže Petrovi?, koji je i sam žestoki kriti?ar aktuelnih vlasti, zamenile osobe koje je ozna?io kao patriote-amatere.

“Imamo pokušaj da se ljudima kaže: ‘Pazite da slu?ajno ne kažete nešto oštrije protiv vlasti jer bi neko mogao da protuma?i da pozivate na rušenje ustavnog poretka!’ A ustavni poredak je ovde jednako Vu?i?. Ko god pomenje njega ili nekoga iz njegovog najbližeg okruženja proglašava se rušiteljem svega što naš premijer želi da napravi od ove zemlje pod znacima navoda. Postoji opravdana bojazan da ?e nešto što napišete neko od tih patriota-amatera, podnoslilaca krivi?nih prijava, loše protuma?iti. Ne kažem da ?e neko i?i u zatvor zbog toga, ali ?e imati neprijatnosti”, smatra Petrovi?.

Nadležni su sada na potezu u slu?aju jedne profesorke prava i jednog medija koji je objavio njen osvrt. Vesna Raki? Vodineli? o?ekuje poziv da se u policiji izjasni o optužbama protiv nje, ukoliko tužilaštvo podnetu prijavu oceni kao smislenu.

“Sikofantizam, dakle optuživanje ljudi u vidu zanata, postoji preko tri hiljade godina. Ono što je za mene kao pravnicu centralna ta?ka svega ovoga jeste reakcija državnih organa. Pre svega tu mislim na tužilaštvo kome je prijava i upu?ena. Od te rekacije meri?e se na koji na?in država reaguje na kritiku aktuelnog režima. Verujem u pravo, iako sam imala prilike mnogo puta da shvatim koliko je pravo nemo?no i podobno zloupotrebi i izvitoperavanju – naravno mislim da ?e se, budu?i da nema nikakvog krivi?nog dela, to i utvrditi”, zaklju?uje profesorka Vodineli?.

Iako ?e gotovo izvesno i prijava protiv nje, s obzirom na epilog slu?aja Kokana Mladenovi?a, biti odba?ena – postavlja se pitanje kakvu atmosferu to stvara u društvu. I bez ovog slu?aja, brojna su i ?esta upozorenja medijskih stru?njaka i organizacija na pritiske, cenzuru i autocenzuru, na šta jednim netipi?nim primerom pažnju skre?e i kolumnista Dragoljub Petrovi?.

“Desilo se i to da knjigu koju je napravio moj kolega Slaviša Leki? ‘Svaka ?ast Vu?i?u’ dva knjižarska distributerska lanca Delfi i Vulkan odbiju da prodaju u svojim knjižarama. Koliko znam nisu dali neko suvislo obrazloženje za to. Može se pretpostaviti da je naslovna strana knjige na kojoj Vu?i? ljubi svoj odraz u ogledalu i sam naziv nekoga odbio. Neko je osetio da ?e možda imati problema ako tu knjigu stavi u prodaju”, kaže Petrovi?.

Ove tvrdnje negirao je Dejan Papi?, vlasnik izdava?ke ku?e “Laguna” i lanca knjižara “Delfi”. Papi? nam je rekao da je izdava?u ponu?ena prodaja knjige u njihovoj najve?oj beogradskoj knjižari, što je druga strana odbila.

Druga ozna?ena izdava?a ku?a se nije oglasila. Ovom slu?aju posve?ena je i novoosnovana Fejbuk grupa.

(Milan Neši?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!