Venci na spomenik žrtvama bombardovanja u Novom Sadu

24 Mar 2012

Nakon što je posejao nepojamno zlo po komšiluku, Miloševićev režim na kraju je zaratio i sa celim svetom

Gr?don??elnik Novog S?d? Igor P?vli?i?, predst?vnici Vojske Srbije i SUBNOR-?, položili su danas vence n? spomen-obeležje u k?s?rni „Jugovi?evo“ povodom obelež?v?nj? 24. m?rt?, D?n? se??nj? n? poginule u NATO bomb?rdov?nju SR Jugoslavije 1999. godine.

“Novi S?d je pretrpeo velike posledice, m?terij?ln? r?z?r?nj?, ?li n?jstr?šniji je gubit?k ljudskih život? koji je nen?dokn?div. Žrt?v? se mor?mo uvek se??ti i nik?d? ne smemo dozvoliti d? se ov?kve tr?gedije ponove”, rekao je Pavli?i?.

Novi Sad je pretrpeo najve?a razaranja infrastrukture u SRJ tokom 78 dana bombardovanja.

Srušena su sva tri mosta preko Dunava, od kojih su dva obnovljena, a na mestu tre?eg, Žeželjevog mosta, podignut je 2000. godine drumsko-železni?ki, montažno-demontažni most, kao privremeno rešenje.

Novac za izgradnju Žeželjevog mosta obezbe?en je iz sredstava Evropske unije, Vlade Vojvodine i Grada Novog Sada i njegova izgradnja bi trebalo da po?ne ove godine.

U trenutku rušenja Varadinskog mosta, 1. aprila 1999. godine, poginuo je Oleg Nasov, koji je u tom trenutku pešice prelazio Varadinski most.

Zbog rušenja sva tri mosta, Novosa?ani su se mesecima sa sremske na ba?ku stranu grada prebacivali skelama i ?amcima.

Zbog rušenja mostova, bila je prekinuta i vododvodna mreža, pa je oko 50.000 stanovnika sremske strane grada mesecima bilo bez vode za pi?e i njome su se snabdevali sa cisterni.

U bombardovanju je potpuno uništena zgrada Radio-televizije Vojvodine, koja ni do danas nije obnovljena, pa je pokrajinski javni televizijski servis i danas „podstanar”, u zgradi Naftne industrije Srbije.

Prve ve?eri bombardovanja, 24. marta 1999. godine, Novi Sad je bio prvi na meti NATO bombardera: ga?ani su Policijski centar na Klisi, gra?evinsko preduze?e “Novograp” i kasarna “Majevica” na Detelinari.

Velike štete od bombardovanja pretrpela je i Rafinerija nafte Novi Sad, koja je na meti NATO snaga bila 12 puta, a u jednom od bombardovanja rafinerije poginuo je i Milan Baji?, stanovnik obližnjeg naselja Šangaj.

?esta meta bombardovanja bila je i Fruška gora.

NATO bombardovanje SRJ bilo je vrhunac i logi?an kraj zlo?ina?ke politike Slobodana Miloševi?a, u kojem je stradalo izme?u 1.250 i 2.500 gra?ana SRJ.

Nakon što je zaratio maltene sa svim susedima, posejavši nepojamno zlo po komšiluku, Miloševi?ev režim na kraju je, logi?no, zaratio i sa celim svetom.

Javnost u Srbiji ni danas nije spremna da se suo?i sa uzrocima koji su zemlju doveli u rat sa najve?om vojnom silom na svetu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!