Vedran Džihić: Strah se seli iz kostiju građana u kosti krivaca

10 Feb 2014

Važno je da protesti ne postanu objekt političkih manipulacija i da građani shvate da su raznorazni dodici, čovići, izetbegovići, lagumdžije itd. neodgovorni manipulatori

O prosvjedima u BiH za ‘H-Alter’ govori Dr. sc. Vedran Džihi?, Senior fellow na Austrijskom Institutu za internacionalnu politiku (OIIP) i predava? na Fakultetu politi?kih znanosti Sveu?ilišta u Be?u”.

Zašto se prosvjedi doga?aju baš u ovom trenutku?

Protesti ovakve vrste nikada nemaju jasan timing i teško je objasniti zašto upravo sada a ne u bilo kojem drugom momentu zadnjih deset godina. Ovi protesti su se mogli desiti u bilo kojem momentu, bolje re?eno, oni su se morali desiti. Dok su prve godine poslije rata bile obilježene nadom u bolje sutra i kakvom-takvom reformskom dinamikom (naravno, ?esto diktiranom od strane OHR-a) od 2006. godine na ovamo BiH i njeni gra?ani svakim danom sve dublje tonu u ambis koji je rezultat suludih etno-politi?kih igrarija, kultivisane neodgovornosti lokalnih i inostranih elita te njegovane bahatosti na svim nivoima drzave. Prazne fraze o briselskoj Bosni, o navodnoj nacionalnoj ugrozenosti, punjenje medijskog prostora pri?ama o “neverending” Sejdi?-Finci pregovorima i sli?no su bile samo paravan iza kojeg su uski politi?ki i ekonomski krugovi mo?i – nazvao bih ih neoliberalno novokomponovane BiH elite – radile na osiguranju vlastite mo?i i ste?enih privilegija. Tako je BiH postala paradigmati?na za najbrutalniji oblik neoliberalnog kapitalizma, u kojem mala grupa ljudi bukvalno parazitira na obespravljenoj i izmrcvarenoj masi BiH gra?ana. Kao što je njema?ki filozof Peter Sloterdijk rekao u njegovoj knjizi “Gnjev i vrijeme” bilo je samo pitanje vremena kada ?e se akumulirani i narastaju?i gnjev naroda preliti na ulice. BiH kao fabrika gnjeva je neminovno morala eksplodirati. A kada se to dešava strah po?inje da se seli iz kostiju obi?nog gra?anina u kosti onih koji su krivi za gomilanje gnjeva, a to su politi?ke elite u BiH i njihovi krugovi. Vrijeme je da po?nu da se plaše.

Koliko je zna?ajna ?injenica što su prosvjedi po prvi put socijalnog, a ne etni?kog karaktera?

Bosna protestiV. Džihi?: BiH kao fabrika gnjeva je neminovno morala eksplodirati. A kada se to dešava strah po?inje da se seli iz kostiju obi?nog gra?anina u kosti onih koji su krivi za gomilanje gnjeva, a to su politi?ke elite u BiH i njihovi krugovi.
To je iznimno zna?ajno, jednostavno zbog toga što se iza svih tih etno-politi?kih pri?a o ugroženosti i dubokoj mržnji u BiH kriju jasni partikularni interesi BiH elita. Pri?a o etni?koj mržnji i ugroženosti je dio mitologije Dejtonske BiH, koja se njeguje uz pomo? medija i režimskih intelektualaca. Svi gra?ani BiH, bez obzira da li žive u Republici Srpskoj ili bilo kojem kantonu Federacije BiH se nalaze u istoj situaciji – žrtve su frankenstajnske BiH, zemlje bez minimuma socijalne pravde, zemlje siromašnih i obespravljenih, potištenih i frustriranih, zemlje u kojoj su oni koji ih kradu nacionalni heroji a oni kao gra?ani reducirani na amorfnu masu kojom se sredstvima etno-politi?kog marketinga pokušava upravljati. Važno je da protesti ne postanu objekt politi?kih manipulacija, koje su ve? zapo?ele. Važno je da gra?ani BiH shvate da su raznorazni dodici, ?ovi?i, izetbegovi?i, lagumdžije itd. obi?ni neodgovorni manipulatori koji su izgubili kontakt sa stvarnoš?u, i da ce sutra, ako pritisak gradjana popusti, nastaviti sa istom politikom kao i do sada. Trenuta?ne BiH politi?ke stranke i njihovi lideri su imali gotovo 20 godina vremena da pokažu da umiju i žele da vode ovu zemlju. Rezultat je zemlja u agoniji, zemlja koja odumire. Potrebni su potpuno novi ljudi, novi etos u državi i društvu, nova svijest da je mogu?a druga?ija i bolja BiH.

Koje bi mogle biti posljedice prosvjeda?

Postoji scenario u kojem ?e protesti da jenjaju a politi?ke elite jednostavno odigraju na vrijeme pokušavaju?i da diskreditiraju gra?ane na ulicama. Svjedoci smo prvih ostavki, ali smo u isto vrijeme i svjedoci pokušaja manipulacija. Te manipulacije ?e se nastaviti i u sljede?im danima. Ali ja vjerujem i nadam se da ?e ovaj put gra?ani ustrajati na njihovim ciljevima, da ?e februar 2014. godine u?i u istoriju BiH kao mjesec preokreta u kojem su sve gra?ani BiH bez obzira na njihovu etni?ku pripadnost jasno formulirali viziju nove BiH. A to je vizija zemlje u kojoj ?e biti prevazi?ena iracionalna i preskupa ustavna konstrukcija i podjela zemlje, gdje ?e se optimalno koristiti resursi zemlje kojom ?e vladati odgovorni politi?ari spremni da predano i požrtvovano rade za gra?ane. To je vizija zemlje u kojoj se cijene i poštuju razlike ali u prvi plan stavlja sve ono što je zajedni?ko.

Kako ocjenjujete poteze vladaju?ih?

Centar Sarajeva u dimu: Situacija izmice kontroli, uhap?en jedanV. Džihi?: Vjerujem i nadam se da ?e ovaj put gra?ani ustrajati na njihovim ciljevima, da ?e februar 2014. godine u?i u istoriju BiH kao mjesec preokreta u kojem su sve gra?ani BiH bez obzira na njihovu etni?ku pripadnost jasno formulirali viziju nove BiH.

Do sada podnesene ostavke su razultat straha, i dobro je da se po prvi put od Dejtona politi?ari po?inju plašiti. Zatekli su ih ovi protesti, nisu o?ekivali ovakav gnjev, ovakvu erupciju. Pokušali su da reaguju na uobi?ajen nacin – malo manipulacija, malo prazne retorike, malo etno-nacionalnih prepucavanja i pri?a o nekim navodnim zavjerama i interesima iza toga. ?ini mi se da po?inju polako da prepoznaju da je ovaj put sve druga?ije. ?ini mi se da po?inju da shvataju da su oni kao carevi ove zemlje doista goli i da to narod prepoznaju. Sada po?inje panika. Jednostavno im se sada može re?i: Dobrodošli u realnu BiH, zemlju gdje gra?ani iz mjeseca u mjesec imaju paniku kako da prehrane njihove porodice. Vrijeme je da i vi osjetite osje?aj panike, da budete uznemireni, uplašeni, i da shvatite da ste krivi.

Kako ocjenjujete diskurs medija koji su izvještavali o prosvjedima?

Diskurs medija je šarolik kao i ?itava medijska scena u BiH. Imamo primjere vrhunskog profesionalizma, ali imamo i primjere medija koji se o?igledno nalaze u direktnoj službi odre?enim politi?kim opcijama. Ovi drugi su po meni opasni pošto mogu da politi?ki spinuju proteste u potpuno pogrešnom pravcu. Klasi?ni mediji ?e i dalje igrati važnu ulogu, ali u ovim protestima po prvi put vidimo sve ve?u ulogu socijalnih medija, koji imaju posebnu dinamiku i puno bolje i autenti?nije reprezentiraju gra?ane i kanaliziraju proteste.

(H-alter) 

Podelite ovu stranicu!