Vasin: Veliki potencijali Vojvodine za rečni transport

06 Feb 2014

Uključiti i Tisu u međunarodne plovne puteve

Vojvo?anski sekretar za privredu Miroslav Vasin izjavio je danas da Vojvodina ima “izuzetan potencijal” za vodni transport, sa kojim može i treba da se uklju?i u transportne puteve Evrope.

Vasin je na Me?unarodnoj konferenciji o razvoju luka kao logisti?kih centara i njihovoj integraciji u logisti?ku mrežu evropskog podunavskog regiona rekao da Vojvodina ima zna?ajne prirodne i izgra?ene kapacitete za re?ni transport, kao i iskustvo u brodarstvu i brodogradnji.

“Potencijale vodnog saobra?aja Vojvodine, sagledavamo kroz oko 1.000 kilometara kvalitetnih vodnih puteva, položaj na koridoru reke Dunav, sedam me?unarodnih i više doma?ih javnih pristaništa, osam re?nih i kanalskih brodogradilišta, oko 20 brodarskih preduze?a, obrazovne i kadrovske institucije i dugu tradiciju brodarstva”, naveo je Vasin.

On je ukazao i na zna?aj reke Tise i dodao da se radi i na odgovaraju?oj transportnoj integraciji vodotoka Tise, po ugledu na standarde i zahteve transporta na reci Savi, kako bi i Tisa postala me?unarodni plovni put.

Pomo?nica ministra saobra?aja Mirjana Trifunovi? najavila je izradu strategije razvoja vodnog saobra?aja i naglasila da je cilj da se pospeši re?ni transport, jer doma?i potencijali nisu dovoljno iskoriš?eni.

“O?ekujemo prve radove na Dunavu ve? krajem ove godine, a na Savi slede?e godine”, kazala je Mirjana Trifunovi? i najavila modernizaciju luka.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!