VANU opstaje dok je ne ukinu!

28 Dec 2012

Skupština VANU odlučila da povuče inicijativu za promenu naziva

Drama oko finansiranja, a time opstanka Vojvo?anske akademije nauka i umetnosti nastavljena je, ako ne i intenzivirana, nakon ju?erašnje Skupštine VANU.

?lanovi Akademije su odlu?ili da povuku inicijativu za promenu naziva i da VANU ipak ostaje pod sadašnjim imenom, iako je nedavno najavljeno da ?e VANU promeniti naziv kako bi se omogu?io nastavak finansiranja te ustanove iz pokrajinskog Budžeta, osporenog odlukom Ustavnog suda Srbije o nadležnostima APV.

Po re?ima predsednika VANU Julijana Tamaša, Vojvo?anska akademija nauka i umetnosti ne?e pristati na samoukidanje i postoja?e pod istim imenom sve dok je ne ukinu Ustavni sud Srbije ili Skupština Vojvodine.

U isto vreme, odlu?eno je da se formira paralelna institucija, odnosno nau?no društvo koje bi funkcionisalo pod nazivom „Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine“. Iako je predsednik VANU Julijan Tamaš izjavio da je tu odluku doneo „ve?i broj ?lanova na ju?erašnjoj Skupštini“, kako »Autonomija« nezvani?no saznaje, odluka o osnivanju nau?nog društva donesena je u krugu manjeg dela ?lanova Akademije!

Taj potez se, po re?ima Tamaša tuma?i kao neka vrsta bajpasa dok se situacija na relaciji Pokrajina-Republika ne raš?isti. Tamaš tvrdi da nema sukoba me?u ?lanovima Akademije kada je osnivanje nau?nog društva u pitanju, ve? da je to pokušaj da se u haosu postigne neki dogovor izme?u pokrajinske i republi?ke administracije. On je naglasio da je prvobitna inicijativa za promenu imena VANU bila pokrenuta jer se to pokrajinskim vlastima u?inilo kao najbezbolnije rešenje bez obzira na to što je to zapravo „ponižavanje vojvo?anske Akademije“.

Branislava Opranovi? (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!