Uz mađarsko državljanstvo pripada i glasačko pravo

11 Mar 2011

Predsednik Parlamenta Mađarske Laslo Kever izjavio je da nema mađarskih državljana prvog i drugog reda i da svako ko ima državljanstvo ima pravo i da glasa. On je naveo da se oko izbornog prava za građane sa dvojnim državljanstvom još uvek vode rasprave i podsetio da u Evropi postoje primeri da prekogranični državljani glasaju samo za partijske liste a za pojedinačne kandidate ne.

“Nema ma?arskih državljana prvog i drugog reda. Onaj ko ima državljanstvo, taj ima pravo i da glasa”, poru?io je predsednik parlamenta Ma?arske Laslo Kever okupljenima na tribini koja je u sredu uve?e organizovana u naselju Tele?ka. On je naveo da se oko izbornog prava za “dvojne državljane” još uvek vode rasprave i podsetio da u Evropi postoje primeri da prekograni?ni državljani glasaju samo za partijske liste a za pojedina?ne kandidate ne, kao i da postoji druga mogu?nost da državljani koji nemaju prebivalište u Ma?arskoj izme?u sebe biraju predstavnika u ma?arskom parlamentu. Kever je dodao i da je pozvao ma?arske politi?ke funkcionere izvan granica Ma?arske da o ovome iskažu svoje mišljenje.
Odgovaraju?i na pitanja okupljenih, predsednik ma?arskog parlamentaje, pored ostalog, osporio i pojedine tvrdnje prema kojima bi cilj vladaju?e ma?arske stranke Fides bio da davanjem glasa?kog prava “dvojnim državljanima“ zabetonira svoju sadašnju vladaju?u poziciju. Dodao je da uopšte nije siguran da bi prekograni?ni Ma?ari glasali na na?in, ili u tolikom broju kako se sada misli. Precizirao je da je i u vreme referenduma 2004. godine bilo iznena?uju?ih stvari. “Oni, koji su se iz izvangrani?nih podru?ja preselili u Ma?arsku, jedan deo njih glasao je protiv davanja ma?arskog državljanstva, ?ak su javno zastupali taj stav”, predo?io je Kever. Ocenio je i da ma?arski socijalisti “sa razlogom strepe” da nakon ovoga prekograni?ni Ma?ari ne?e glasati za njih, a ko to ipak u?ini – da zavre?uje svoju sudbinu. “Suština prava na glasanje je da se ozbiljno odnosimo prema sebi. Mogu?nost je mnogo važnija nego pitanje da li ?e glasa?i iskoristiti svoje pravo i koga ?e birati”, zaklju?io je Laslo Kever.

(Ma?ar So)

Podelite ovu stranicu!