Uvođenje jezika manjina u vojvođanskim školama

17 Jun 2008

U

U pojedinim školama u Vojvodini u?enici ?e nastavu uskoro poha?ati i na jezicima nacionalnih manjina koji su u zvani?noj upotrebi u Vojvodini, saopšteno je danas na konferenciji za novinare Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.
Bilingvalni program bi?e uveden kao ogledni trogodišnji program rada u vojvo?anskim osnovnim školama od šestog razreda i srednjim školama od drugog razreda, sa minimalno 25 do 30 odsto nedeljne nastave koja ?e se odvijati na drugom jeziku.
Kako je saopšteno, za pilot projekat “Ogledni program bilingvalnog rada u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini” ve? se prijavilo oko 20 škola. Testiranje ?e po?eti u septembru, a ineresovanje je iskazano za nastavu na ma?arskom i slova?kom jeziku.
“Nastojimo da unapredimo obrazovanje u Vojvodini i o?uvamo zna?aj multikulturalizma. Uvesti bilingvalne škole, od obdaništa do srednjih škola, zna?i uvesti nastavu na zvani?nim jezicima EU, ali i na jezicima nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini”, rekao je resorni sekretar Zoltan Jegeš.
Prema njegovim re?ima, ogled dvojezi?ne škole “deo je evropske jezi?ke politike i stvara temelje da sva vrata budu?im mladima budu otvorena”.
Pomo?nica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Danica Stefanovi? rekla je da projekat omogu?ava mladima da budu uklju?eni u programe evropskih standarda, prema kojima, pored maternjeg, treba znati bar još dva jezika, ?ime se otvaraju nove mogu?nosti obrazovanja i saradnje sa institucijama i obrazovnim sistemom drugih zemalja.
Na konferenciji je re?eno da je veoma važno da se u realizaciji dvojezi?ne nastave dobro uradi metodika nastave na stranom jeziku, odnosno da se obezbede odgovaraju?i udžbenici i prate?i nastavni materijali koji treba da olakšaju izvo?enje nastave na stranom jeziku.
Za prvu fazu realizacije projekta predvi?ena je saradnja i stru?na podrška Britanskog saveta, Gete Instituta i Francuskog kulturnog centra, kao i ambasada država ?iji su jezici i planirani za prvi bilingvalni ogled u Vojvodini.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!