Utvrđene nove nepravilnosti u radu somborske kafilerije

16 Oct 2014

Građani Sombora traže obustavu rada u Proteinci

Aktivisti iz Sombora, okupljeni u grupu gra?ana “Tužimo somborsku kafileriju”, ponovo su upozorili na problem koji gra?ani Sombora imaju sa fabrikom Proteinka u tom gradu.

Predstavnik gra?ana Danijel Mirkov istakao je da su aktivisti prikupili dokumentaciju koja govori da je Proteinka u nekoliko navrata svoju delatnost obavljala bez potrebnih dozvola ili uskla?ivanja sa izmenama sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

Mirkov je na konferenciji za novinare napomenuo i da se u materijalu navodi da somborska fabrika, usled nemogu?nosti da obradi sve preuzete koli?ine otpada životinjskog porekla, taj otpad zatrpava u zemlju iza fabrike, kao i u zemljište koje nije u Proteinkinom posedu.

“Kopaju se veliki bazeni duboki oko šest metara, gde se otpad ubacuje i zatprava, a po re?ima o?evidaca na desetine kamiona sa viškom zemlje je u poslednjih nedelju dana otpremljeno odatle. Za sve to se angažuje privatna mehanizacija, koja pri tome ova ukopavanja radi na neogra?enom i nezašti?enom mestu, a koje se nalazi nadomak obradivog zemljišta i privatnih parcela, u blizini privatnih ku?a i mesta gde se igraju deca”, upozorio je somborski aktivista.

?lanovi gra?anske inicijative javno su pitali menadžment Proteinke koliko dugo se vrši ukopavanje otpada u zemlju, kao i koliko je otpada ukupno ukopano. Somborske aktiviste zanima i da li se deo mesnog brašna stavlja u promet i na koji na?in se raspolaže sa nov?anom dobiti koja se ostvaruje preuzimanjem konfiskata i izbegavanjem troškova obrade opasnog otpada bacanjem i ukopavanjem.

Oni su gradske ?elnike, od kojih su na?elno dobili podršku, upitali koje ?e konkretne mere preuzeti i kako i kada ?e izvršiti saniranje zamljišta kako bi se spre?ila ekološka katastrofa u Somboru.

Grupa gra?ana zatražila je i obustavu rada Proteinke i pozivanje na odgovornost krivaca za zaga?ivanje životne sredine. Oni su apelovali i na utvr?ivanje ?injeni?nog stanja.

Aktivisti su istakli da od lokalne samouprave o?ekuju da po službenoj dužnosti obavesti nadležne institucije i resorno ministarstvo i zatraži reakciju po hitnom postupku. Me?u zahtevima je i da se za zaposlene u Proteinki obezbedi adekvatan socijalni program ili prona?u nova radna mesta jer, kako su dodali, cilj nije da bilo ko od zaposlenih ostane na ulici i nikako to ne?e dozvoliti.

Proteinka 2U Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za Autonomiju je re?eno da je inspektor izvršio novu kontrolu i ustanovio da je Proteinka izvršila naloženo merenje na emiterima unutar postrojenja, ali da to nije u?injeno van fabrike, kako bi se video uticaj na životnu sredinu.

Rukovodstvo kompanije je inspektoru to opravdalo visokom cenom koju je dao ponu?a? i manjkom sredstava. Rešenjem inspektora, me?utim, njima je ponovo naloženo da izvrše merenje.

Inspektor je ustanovio i da je destruktor, koji je bio u kvaru, popravljen i da je sredinom septembra po?eo da radi, te da Proteinka uspeva da preradi primljen materijal.

Me?utim, nova kontrola je pokazala prekomernu emisiju otpadnih gasova na kotlarnici no?u, pa je Proteinka dobila nalog da to sanira.

Inspektor je ustanovio i da se u toj fabrici otpadni mulj od procesa prerade otpada koristi kao dopunski energent u sagorevanju bez neophodnih saglasnosti. On im je rešenjem zabranio takvo postupanje sve dok ne dobiju saglasnost.

U Sekretarijatu su istakli da ?e se kontrola rada Proteinke redovno vršiti i da ?e inspektor proveriti i nove navode gra?ana, utvrditi šta je u domenu njegovog rada i postupiti u skladu sa zakonom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!