Usvojena radna verzija spornog Nacrta

19 Aug 2011

Odbor Vlade Srbije za privredu i finansije ignorisao unutarvojvođanske prepirke i usvojio radnu verziju Nacrta zakona o javnoj svojini

Odbor Vlade Srbije za privredu i finansije utvrdio je danas radnu verziju Nacrta zakona o javnoj svojini. Nacrt je upu?en na javnu raspravu koja ?e trajati do 31. avgusta, izjavio je danas potpredsednik Vlade Božidar ?eli?.

?eli? je na konferenciji za novinare rekao da bi Vlada trebalo da utvrdi predlog zakona o javnoj svojini u prvoj nedelji septembra i uputi ga Skupstini istog dana kada i predlog zakona o vra?anju oduzete imovine i obešte?enju. Donošenjem tih zakona, prema njegovim re?ima, bi?e “zaokruženi bitni elementi za funkcionisanje demokratije u Srbiji, za decentralizaciju i za privla?enje privatnih investicija”.

Nacrtom zakona o javnoj svojini, rekao je ?eli?, predvi?en je “funkcionalni princip” u odre?ivanju javne svojine, a definisana su i opšta dobra koja ne?e mo?i da budu prodata i privatizovana. ?eli? je precizirao da su prirodna bogatstva koja ne mogu biti prodata mineralne sirovine, izvori mineralne i termalne vode, vodotoci, prirodna jezera isti?u?i da su oni u vlasništvu države i mogu se dati samo pod koncesiju ili na koriš?enje. Vojvodini ?e, naglasio je, pripasti sve što je – prema Ustavu i Zakonu o nadležnostima Autonomne pokrajina – imovina države Srbije koju koristi Pokrajina.

“Napokon imamo Nacrt zakona o javnoj svojini kojim ?e se zaokružiti decentralizacija i dati joj puni zivot i preneti imovina na Pokrajinu, gradove i opštine, ali tako da ono što mora ostane državna svojina”, rekao je ?eli?. ?eli? je kazao da su nacrtom zakona definisana i dobra od opšteg interesa u koje sapadaju poljoprivredno zemljište, šume, vodno zemljište, zasti?ena prirodna dobra i kulturna dobra javna dobra.

Imamo i dobra u opštoj upotrebi, koja su namenjena koriš?enju svih kazao je ?eli? preciziraju?i da se radi o javnim putevima, prugama, mostovima, tunelima, grani?nim prelazia i u svojini su Republike Srbije. Ulice, trgovi i javni parkovi su tako?e dobra u opštoj upotrebi, ali ?e biti u vlasništvu lokalnih samouprava, kazao je ?eli?.

On je naveo da je primer primene funkcionalnog principa to da ?e šume koje su potrebne za funkcionisanje Šuma Vojvodine pripadati pokrajini, ali je naglasio da ?e autoputevi i pruge ostati u državnoj svojini.

Potpradsednik Vlade Srbije zadužen za evropske integracije kazao je da Nacrt zakona o javnoj svojini predlaže i da se ide u ozbiljnu reformu javnog sektora. Kako je kazao, prema Nacrtu zakona javna preduze?a kao što su Elektroprivreda Srbije i Železnice i javna komunalna preduze?a mo?i ?e da se uknjiže kao vlasnici imovine koju upotrebljavaju, ali samo posle odobrenja osniva?a.

To zna?i da ?e u slede?e dve godine, što je rok predvi?en zakonom, istakao je ?eli?, javna preduze?a morati da dokažu koja im je imovina potrebna za obavljanje funkcija.

“Pitanja obima javnog sektor bi?e predmet ozbiljne reforme i kroz polugu javne svojine uspe?emo da smanjimo obim tog sektora i izbegnemo da raspolaže sa imovinom koja mu nije potrebna”, ocenio je ?eli?.

On je izrazio uverenje da ?e se time osloboditi i zemljšte i nekretnina i drugih mogu?nosti za dodatno privla?enje investitora i dodatnu privatizacijeu,

?eli? u ovom trenutku nije želeo iznese procenu kolika je vrednost te imovine.

“Kroz upis javne imovine koji ?e uraditi svi nivoi države i javni sektor obezbedi?e se da se transparentno vidi sa ?ime država raspolaže, a time otvoriti i mogu?nost da se postavi pitanje efikasnosti upravaljna imovinom koja je u vlasništvu javnih preduze?a”, ocenio je on.

?eli? je kazao da je Nacrt zakona o javnoj svojini u stru?nom sislu usaglašen, dok u politi?kom smislu ima još nekoliko otvorenih pitanja, ali je dodao da ?e prepustiti da se ti stavovi izraze tokom javne rasprave.

Kako je najavio, privi veliki skup u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o javnoj svojini biti održan u ponedeljak uz u?eš?e predstavnika Stalne konferencije gradova i opština.

?eli? je kazao i da je zakon o javnoj svojini uskla?en za zakonom o vra?anju oduzete imovine, tako da ne?e biti mogu?e upisati svojinu nad imovinom koja se potražuje kroz restituciju.

Donošenje dva zakona – o javnoj svojini i restituciji, jedan je od uslova da Srbija postane kandidata za pristupanje Evropskoj uniji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!